eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Budowa Posterunku Policji w Grębocicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Posterunku Policji w Grębocicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930156216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podwale 31-33

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-040

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 47 8714323

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Posterunku Policji w Grębocicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b2f397c-3e32-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034218/30/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Posterunek w Grębocicach- zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw. Wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania udostępniane są na tej platformie.
2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, jak również przekazywanie oświadczeń, zawiadomień i informacji dotyczących prowadzonego postępowania będzie odbywać się na stronie Platformy pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw w zakładce dotyczącej prowadzonego postępowania. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację (Z WYJĄTKIEM SKŁADANIA OFERT) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 1010202, cwk@platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wym. techn. i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie
platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin )
2. Zam., zgodnie § 11 ust. 2 Rozp. Prezesa RM z dnia 30.12.2020r. w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektron. oraz środków komunikacji elektron. w postęp. o udziel. zam. publ. lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepustowości min. 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0., (UWAGA! Od dnia 17.08.2021 r. , ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie tej przeglądarki nie jest dopuszczalne.)
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zam. dopuszcza formaty przesyłanych danych, tj. plików do: złożenia, zmiany, wycofania oferty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się:
a) datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego lub b) datę odebrania wiadomości przez serwer Zam. (w przypadku wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną).
5. Zam. będzie przek. wyk. inf. za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odp. na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty publiczne”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wyk., będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy (poprzez „Komunikaty prywatne”).
6. Rozmiar plików do: złożenia, zmiany, wycofania oferty - max. 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
7. W przypadku stosowania przez wyk. kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
b. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
c. Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
8. Zam. zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław.
b. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod.kwp@wr.policja.gov.pl, tel. 47 8713598
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust. 1 Pzp.
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy PZP
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ;
W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres określony przepisami o przechowywaniu i archiwizacji dokumentów dotyczących projektów współfinansowanych z UE od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp i będą skutkować brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu zamówienia (brakiem możliwości zawarcia umowy);
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp zgłoszenie żądania ograniczenia przewarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PUZ-2380-130-078-130/2022/ML

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3332391,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Budowa Posterunku Policji w Grębocicach w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.
2.Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych i dostawę wyposażenia, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego (dalej także „PFU”) stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Warunki realizacji zamówienia Zamawiający opisał w załączniku nr 2 do SWZ tj. PPU (Projektowane postanowienia umowy).

Przez budownictwo modułowe Zamawiający rozumie budynki powstające z gotowych przestrzennych prefabrykatów. Konstrukcja tego typu pozwala na szybkie połączenie ze sobą gotowych od kilku do kilkudziesięciu modułów zarówno w poziomie jak i w pionie zgodnie z potrzebami inwestora.

4.Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
4.1.Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie wykonywania robót budowlanych, w tym operatorów sprzętu, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) lub na podstawie analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz osób wykonujących czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw towarów, usług transportu załadunku i rozładunku.

4.2.Zatrudnienie osób (przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę), o których mowa powyżej nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i wystawienia przepustek.
4.3.W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do weryfikacji sposobu zatrudnienia, kontroli spełniania przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań ( par. 13 i par. 27 PPU).
5. W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ust. 1 ustawy PZP dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.L Nr 94, s. 65), Zamawiający informuje, że wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w stworzonej przez Wykonawcę dokumentacji.
a. Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.
b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
c. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP ,
d. Zamawiający nie przewiduje, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie poprzedzony aukcją elektroniczną (art. 308 ust. 1 ustawy PZP).
e. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy PZP.
f. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
g. Zamawiający nie określił wymagania dotyczące wydajności i funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP.
h. Zamawiający nie żąda określonej etykiety (nie wskazuje miejsca zastosowania) zgodnie z art. 104 ustawy PZP.
i. Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek – szczegółowe uregulowania §8 PPU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniać oferty przyznając im punkty. Punkty, których liczba będzie decydować o wyborze oferty najkorzystniejszej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy (minimalny poziom zdolności) :
1.1.Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że w okresie 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonał minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektów w systemie budownictwa modułowego (system modułów 3D) o wartości co najmniej 1 500 000 zł brutto każda.
Przez budownictwo modułowe Zamawiający rozumie budynki powstające z gotowych przestrzennych prefabrykatów. Konstrukcja tego typu pozwala na szybkie połączenie ze sobą gotowych od kilku do kilkudziesięciu modułów zarówno w poziomie jak i w pionie zgodnie z potrzebami inwestora.
1.2.Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe – uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- kierownikiem budowy posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 5 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,

- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,

- kierownikiem robót posiadającym kwalifikacje zawodowe – uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, oraz posiadającym min. 3 letnie doświadczenie jako kierownik robót/budowy,

Zamawiający dopuszcza pełnienie opisanych funkcji przez jedną osobę, o ile posiadane przez nią uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności.

1.3. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z póź zm.) oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż RP państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r poz. 1646).
1.4. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy PZP.

III. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia zał nr 5 i zał. nr 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4.Warunki udziału w postępowaniu, określone powyżej (pkt. II ppkt. 1.1 i 1.2) podlegają sumowaniu.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

IV. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3 powyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy
6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 11 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ.
Formę składania podmiotowych środków dowodowych żądanych na wezwanie wskazano w Rozdziale XV pkt II SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1.Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ - podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP, aktualne na dzień składania ofert - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
4. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym)
5. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (podpisane przez podmiot udostępniający kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Jeżeli zobowiązanie podmiotu zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisuje odpowiednio wykonawca lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia).
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane przez podmiot udostępniający zasoby (podmiot trzeci) aktualne na dzień składania ofert - załącznik nr 8 do SWZ (podpisane przez podmiot udostępniający kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), oświadczenia zał nr 5 i zał nr 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy, załącznik nr 10 do SWZ (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
9.Pełnomocnictwoupoważniające do złożenia oferty - o ile ofertę składa pełnomocnik (podpisane zgodnie z informacją zawartą w pkt 5.2.).
10 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (podpisane zgodnie z informacją zawartą w ust.5 pkt 5.2. powyżej).
11. Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić na drukach stanowiących załączniki do SWZ.
12. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium - wysokość wadium wynosi: 30 000,00 zł.
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP O/Okręgowy Wrocław, numer: 34 1010 1674 0000 9713 9120 1000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu PUZ-2380-130-078-130/2022/ML – PP w Grębocicach UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania ww. rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać łącznie co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa lub numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
Warunki udziału w postępowaniu, określone w SWZ podlegają sumowaniu.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy to również wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej), oświadczenia zał nr 5 i zał nr 6 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy, załącznik nr 10 do SWZ (podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z par. 8 PPU:
1. Zamawiający udziela zaliczki Wykonawcy na zasadach określonych w ustawy PZP, w maksymalnej wysokości do 70 % kwoty określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 Umowy.
2. Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy lub wykaz materiałów, które pokryje z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
3. Wykonawca tytułem przyznania zaliczki wniesie 100% zabezpieczenia jej wartości.
4. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
a) pieniądzu
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
5. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia, w którym wykonano zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo- finansowy lub wykaz materiałów, które pokryte miały być, zgodnie z wnioskiem o udzielenie zaliczki, z udzielonej zaliczki.
6. W przypadku zlecenia części robót, na podstawie zaliczki, do wykonania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku, jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę).
7. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykona zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek.
8. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.
9. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z należności Wykonawcy, przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanych zaliczek.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w § 3 ust. 1 i 2 PPU w przypadku opóźnień wynikających z:
a) wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu o okres trwania tych okoliczności.
b) wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, o okres trwania tych okoliczności
c) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tych okoliczności
d) powstania możliwości zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia umowy o czas niezbędny do ich wprowadzenia,
e) niezbędności zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Zmiany te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
f) wstrzymania przez Zamawiającego robót na zasadach określonych w § 5 PPU, z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy.
2) Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników w przypadku:
a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy lub jej załączników,
b) zmiany okoliczności determinujących Zakładany cel inwestycji,
c) zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
d) zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek przesunięcia terminów wymienionych w § 25 ust. 1 pkt.1 PPU, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego wskazując przyczyny uzasadniające wprowadzenie zmian w tym przedmiocie oraz przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku, w terminie do 5 dni roboczych od chwili zaistnienia zdarzenia wymienionego w § 25 ust. 1 pkt.1 PPU będącego postawą wniosku.
4) Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczności istotnych zmian w dokumentacji, wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy konieczność ta powstała w wyniku zmian przepisów prawa, wytycznych wewnętrznych, zmian funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, przewiduje się możliwość udzielenia dalszych zamówień zgodnie z przepisami ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania (strona internetowa prowadzonego postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 10 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy w tym wykonanie dokumentacji projektowej nie później niż do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.