eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 99 im. T. Kościuszki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000704267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głubczycka 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 52-026

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71 798 68 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp99.wroc@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp-99.edu.wroclaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7377e4ac-f6a0-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364717

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226422/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/1/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 15531,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 54752,10 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 51291,10 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 144977 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 170628,48 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 16530,40 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Szkoły podstawowej nr 99 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
1. Warunki dostaw:
2.1. Dostawy będą dokonywane partiami, w związku z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Zgłoszenie zapotrzebowania będzie następować drogą elektroniczną przez upoważnionego pracownika, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw (zamówienie określać będzie dokładną ilość zamawianych produktów, termin dostawy i kwotę wynagrodzenia zgodnie z oferta wykonawcy.) Dostawy muszą być zrealizowane najpóźniej do godziny 8:30 (Kuchnia Zmawiającego jest czynna od godziny 7:00). W przypadku dostaw specjalnych maksymalny czas dostawy nie może być dłuższy niż 2 godziny od złożenia zamówienia. Poprzez dostawy specjalne rozumie się dostawy produktów których na daną chwilę zabrakło a są niezbędne na dany dzień.
3.2. Produkty spożywcze muszą być dostarczane samochodem własnym dostawcy w opakowaniach jednostkowych opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym lub opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej.
3.3. Artykuły żywnościowe objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego.
3.4. Ponadto wszystkie artykuły muszą jednocześnie spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań ,jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz.1154).
3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. Jeżeli dostawca nie zgodzi się z zastrzeżeniami towar zostanie poddany badaniom w Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym. Badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
3.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarty jest w Arkuszu kalkulacyjnym - kolumna 2,3,4:
Nr zadania Nazwa zadania CPV
1 Drób 15000000-8
2 Mięso i wędliny. 15000000-8
3 Ryby. 15000000-8
4 Warzywa i owoce. 15000000-8
5 Art. Spożywcze, nabiał, soki 15000000-8
6 Mrożonki. 15000000-8
7 Garmażerka 15000000-8

UWAGA: ilości podane w arkuszu kalkulacyjnym są ilościami szacunkowymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zawrze umowy na kwoty jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega, że w ramach zawartej umowy będzie dokonywał zakupów w ramach danej grupy produktów (grupa produktów to produkty opisane w arkuszch kalkulacyjnych). Ilość zakupowanych produktów będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej wartości umowy.

5. Szczegółowe warunki dostaw.
5.1.Transport:
- transport do placówki Zamawiającego powinien być realizowany środkami transportu dostosowanymi do przewozu żywności w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości,
- osoby wykonujące zamówienia (kierowcy i pomocnicy) muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie: sanitarno - epidemiologiczne, zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością.
5.2.Reklamacje:
- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej na dostarczony przedmiot Umowy na warunkach określonych w normach jakościowych, przedmiotowych (zgodnie z SWZ – wymaganiom specyfikacji wewnętrznej określającej właściwości środków spożywczych określonych jako pożądane).
- W przypadku stwierdzenia niezgodności Zamawiający nie pokwituje odbioru towaru oraz pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie telefonicznie lub pisemnie e-mailem o stwierdzonych brakach lub wadach. Wykonawca jest zobowiązany w terminie podanym przez Zamawiającego dostarczyć zakwestionowaną ilość artykułów za które Zamawiający zapłaci w momencie ich dostarczenia. Towar stanowiący przedmiot dostawy uważa się za wadliwy, jeżeli nie odpowiada normom jakościowym i przedmiotowym oraz stwierdzono cechy dyskwalifikujące.
- W przypadku dostarczenia produktów z wadami jakościowymi ukrytymi, stwierdzonymi podczas jego magazynowania lub transportu Zamawiający pozostawi towar do dyspozycji Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach telefonicznie lub pisemnie e-mail, oraz potwierdzi to przesłaniem protokołu reklamacyjnego. Wykonawca zobowiązany jest w terminie podanym przez Zamawiającego, od chwili otrzymania protokołu reklamacyjnego do wyeliminowania opisanych w nim wad, bez prawa żądania dodatkowych opłat z tego tytułu.

UWAGA: w przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Towaru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający dokona niezbędnych zakupów u innego dostawcy a kosztami zakupu i dostawy obciąży Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.5.5.) Wartość części: 29906,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27040,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27040,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27040,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU BLUGEL Angelika Uchańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992656913

7.3.3) Ulica: Wrocławska 330 hala F

7.3.4) Miejscowość: Długołeka

7.3.5) Kod pocztowy: 55-095

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15531,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 76650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 76650,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 76650,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU BLUGEL Angelika Uchańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992656913

7.3.3) Ulica: Wrocławska 330 hala F

7.3.4) Miejscowość: Długołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 55-095

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 54752,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 50100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 51150,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 50100,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nordis chłodnie polskie sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942474506

7.3.3) Ulica: Innowacyjna 6

7.3.4) Miejscowość: Wróblowice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51291,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 117195,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117195,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 117195,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHUP MIMAR Marian Sopinka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951293690

7.3.3) Ulica: Zaułek Rogoziński 1/7

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-116

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 144977,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195918,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195918,30 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 195918,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU MIMAR Marian Sopinka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951293690

7.3.3) Ulica: Zaułek Rogoziński 1/7

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-116

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170628,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17133,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17133,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NORDIS chłodnie polskie sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942474506

7.3.3) Ulica: Innowacyjna 6

7.3.4) Miejscowość: Wróblowice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-330

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16530,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27925,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52275,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27295,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usługowo-Produkcyjny Krzysztof Kozłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8951002126

7.3.3) Ulica: Kościerzyńska 5

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 51-416

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29906,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-02 do 2023-06-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.