eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - etap IOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570797971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przemysłowa 44

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 47 771 9600

1.5.8.) Numer faksu: 67 222 33 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kppspwagrowiec@psp.wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-wagrowiec

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73bd412d-3d89-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00328717/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - etap I.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/straz_wagrowiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_wagrowiec

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w Rozdziale II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PTO.2370.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa obiektów JRG i KP PSP w Wągrowcu - etap I” numer sprawy: PTO.2370.5.2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót (zał. nr 3) do niniejszej SWZ, który łącznie czytany ze specyfikacją techniczną wykonania robót budowlanych (zał. nr 9) daje obraz robót budowlanych ujętych w I etapie inwestycji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
a) Cena ofertowa – 50 %
b) Przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady – 30 %
c) Sprawność modułu panelu fotowoltaicznego – 20 %
3. Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:

1) Cena ofertowa – A oferty [ 50,00 pkt]
W zakresie kryterium „cena ofertowa” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej (cena najniższa otrzymuje łącznie 50,00 pkt).

Cena – wyliczenie wg wzoru:
CENA OFERTY ZAWIERAJĄCEJ NAJNIŻSZĄ CENĘ
A oferty = ------------------------------------------------------------------ x 50,00 pkt
CENA OFERTY BADANEJ
gdzie;
cena oferty – cena brutto w PLN za dostawę przedmiotu zamówienia.

2) Przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady – B oferty [30 pkt]
W zakresie kryterium „przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady” na przedmiot zamówienia oferta może otrzymać:
 za wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady tj.: roboty budowlane 24 miesiące i instalacja fotowoltaiczna 72 miesiące – 0,00 pkt.
 za przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady tj.: roboty budowlane 24 miesiące i instalacja fotowoltaiczna 96 miesięcy – 10,00 pkt.
 za przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady tj.: roboty budowlane 36 miesięcy i instalacja fotowoltaiczna 120 miesięcy – 20,00 pkt.
 za przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady tj.: roboty budowlane 48 miesięcy i instalacja fotowoltaiczna od 144 miesięcy – 30,00 pkt.

3) Większa sprawność modułu panelu fotowoltaicznego – C oferty [20 pkt]
W zakresie kryterium „większa sprawność modułu panelu fotowoltaicznego” na przedmiot zamówienia oferta może otrzymać:
 za wymaganą minimalną sprawność modułu panelu fotowoltaicznego tj.: od 19% – 19,99% - 0,00 pkt.
 za większą minimalną sprawność modułu panelu fotowoltaicznego tj.: od 20% – 20,4% - 5,00 pkt.
 za większą minimalną sprawność modułu panelu fotowoltaicznego tj.: od 20,5% – 21% - 10,00 pkt.
 za większą minimalną sprawność modułu panelu fotowoltaicznego tj.: powyżej 21% – 20,00 pkt.

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P oferty = A oferty + B oferty + C oferty
gdzie;
P oferty – całkowita liczba punktów
A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa”
B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady”
C oferty – punkty uzyskane w kryterium „Większa sprawność modułu panelu fotowoltaicznego”
5. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku – poniżej 5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę.
6. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Większa sprawność modułu panelu fotowoltaicznego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania (CEiDG, KRS).
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli oświadczy, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
- dla zamówienia: 150.000,00 PLN netto.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum jedną robotę budowlaną w zakresach objętych w zadaniu o wartości brutto co najmniej 150.000,00 PLN netto oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (ogólnobudowlanymi).
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wg SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wg SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wg SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wg SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy PZP (do wysokości 15% wartości zamówienia podstawowego).
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/straz_wagrowiec

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.