eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łazy › Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach na sezon grzewczy 2022/2023. Postępowanie 2Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach na sezon grzewczy 2022/2023. Postępowanie 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000261516

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 2

1.5.2.) Miejscowość: Łazy

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 6733907

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs.lazy@lazy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp1lazy.jur.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.umlazy.finn.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach na sezon grzewczy 2022/2023. Postępowanie 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a1b12080-193e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301312/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 2/ 2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 292682,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa węgla kamiennego sortymentu ekogroszek, do Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach
na sezon grzewczy 2022/2023”. Postępowanie 2
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa własnym transportem węgla kamiennego sortymentu
ekogroszek, typu 31.2 do Szkoły Podstawowej w Łazach o łącznej ilości ok 120 ton, wraz z rozładunkiem w miejscu
składowania.
UWAGA!
Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zamówienia opału w mniejszym lub większym zakresie, w zależności od potrzeb grzewczych.
2. Parametry opału:
ekogroszek
− minimalna wartość kaloryczna –26 MJ/kg
− maksymalna zawartość siarki – 0,8%
− maksymalna wilgotność – 10%.
3. Szczegółowy opis sposobu wykonywania dostaw określają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr
4 do SWZ . Dostawy będą następować sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ilość i częstotliwość
składania zamówienia zależna będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 09111210-5 – węgiel kamienny
5. Miejscem dostawy jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Łazach ul. Szkolna 2, 42-450 Łazy
6. Termin oraz wielkość dostaw uzgadniana będzie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
7. Wykonawca zrealizuje dostawę w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
8. Dostawy będą realizowane w uzgodnionych terminach i godzinach w dni robocze.
9. Dostarczany opał ma byś suchy (w przypadku opadów podczas transportu, opał ma być zabezpieczony przed
zamoknięciem).
10. Opał przed odbiorem będzie podlegał wcześniejszemu zważeniu w terminie i miejscu ustalonym z Zamawiającym.
11. Opał będzie dostarczany do wskazanych przez Zamawiającego jednostek transportem samochodowym
samowyładowczym wyposażonym w urządzenia zabezpieczające przed wpływem warunków atmosferycznych, które
mogłyby skutkować utratą przez towar walorów użytkowych. Dostawcę zobowiązuje się o dostarczanie opału samochodami
dostawczymi o ładowności 5 ÷ 10 ton masy całkowitej.
12. Do każdej dostawy Wykonawca dostarczy dokument dostawy oraz świadectwo jakości dostarczanej partii towaru
wystawione przez uprawniony podmiot. Brak powyższych dokumentów będzie stanowić dla Zamawiającego podstawę do
odmowy przyjęcia danej partii.
13. Z każdej dostawy sporządzony zostanie protokół odbioru opału.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji jakości i ilości dostarczonego węgla w terminie 14 dni od dnia
dostawy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia badania laboratoryjnego określonej partii dostawy opału w celu
sprawdzenia spełniania wymagań jakościowych, dwa razy w sezonie grzewczym. Koszty przeprowadzonych badań
laboratoryjnych pokrywa Wykonawca.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu
zamówienia, bądź gdy dostarczony opał nie będzie spełniał warunków jakościowych wymaganych przez Zamawiającego
oraz i innych przewidzianych umową.
17. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę z najwyższą starannością i obowiązującymi przepisami gwarantując,
że dostarczony opał odpowiadać będzie Polskim Normom oraz parametrom określonym w złożonej ofercie.
18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia, które mogą wystąpić podczas dostawy z jego winy.
19. Zamówienie będzie realizowane na zasadach i warunkach określonych w umowie.
20. Węgiel przeznaczony będzie do celów opałowych.
21. Podział zamówienia na zadania.
Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na zadania.
22. Informacja dotycząca udziału podwykonawców:
1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom.
3) Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić
poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca
zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.
23. Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp nie mają zastosowania w postępowaniu o zamówienie
publiczne, którego przedmiotem są dostawy.
24. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi
przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub
dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającej z niej umową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dniu 24.08.2022r., do upływu terminu składania ofert, Zamawiający otrzymał 2 (dwie) oferty przetargowe. Na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 90 000,00 zł.

Wykonawca z najwyższą ilością przyznanych punktów, tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o. 44-145 Pilchowice ul. Gliwicka 3- złożył ofertę na kwotę brutto: 516 600,00 zł brutto.

Różnica pomiędzy kwotą przeznaczoną na sfinansowanie realizacji zadania a ofertą w/w firmy wynosi: 516 600,00 – 90 000,00 = 426 600,00 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE PRAWNE
Zamawiający, po ustaleniu powyższych faktów jest zmuszony unieważnić w/w postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) Prawa zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 516600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 588924,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.