eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg Dolny › Budowa kotłowni kontenerowej dla budynku Szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 w Brzegu DolnymOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kotłowni kontenerowej dla budynku Szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 w Brzegu Dolnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeg Dolny

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934934

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71/3195117

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@brzegdolny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzegdolny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kotłowni kontenerowej dla budynku Szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 w Brzegu Dolnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92019e8a-3d9e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029925/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa kotłowni kontenerowej dla budynku Szpitala przy ul. Al. Jerozolimskie 26 w Brzegu Dolnym

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- w sprawie przedmiotu zamówienia – Małgorzata Rajzer, tel. (71) 319 51 17, wew. 205,
- w sprawie procedury zamówienia – Anna Mielcarek, tel. (71) 319 51 17, wew. 210.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (warunki usługi) oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. UWAGA: Zamawiający wskazuje, że niewłaściwe jest drukowanie pliku elektronicznego, jego podpisywanie podpisem
tradycyjnym, następnie skanowanie, podpisywanie podpisem elektronicznym i tak przesyłanie do Zamawiającego. Zamawiający,
zgodnie z obecną linią orzecznictwa, uzna co prawda tak złożoną ofertę, pod warunkiem spełnienia wymogów wskazanych w ust. 6,
natomiast tak sporządzane oferty niepotrzebnie zwiększają wielkość przesyłanych plików i utrudniają dalszą pracę z nimi.
Właściwszym sposobem przygotowania oferty jest następujący:
1) Wykonawca powinien przygotować plik elektroniczny (np. tylko formularz oferty, lub wszystkie dokumenty w jednym pliku) gotowy do podpisu elektronicznego (zamawiający wskazuje, że optymalnym rozszerzeniem jest PDF);
2) Wykonawca powinien skorzystać z zewnętrznych narzędzi do złożenia podpisu elektronicznego, a jeśli takich nie posiada, powinien skorzystać z wbudowanego narzędzia ePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystajpodpis-
zaufany), podpisując każdy przygotowany plik, który wymaga podpisu elektronicznego;
3) Po podpisaniu wszystkich plików, które tego wymagają i zebraniu pozostałych dokumentów składających się na ofertę, powinien je spakować do jednego archiwum, a dopiero później takie archiwum zaszyfrować, korzystając z narzędzi dostępnych na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Brzegu Dolnym reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą
w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny, https://www.brzegdolny.pl/ adres poczty e-mail:um@brzegdolny.pl tel.:
71/31951 17;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą adresu
poczty e-mail: iod.um@brzegdolny.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazany w pkt. 1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę
do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Treść oświadczenia została ujęta w formularzu ofertowym.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym:
- na etapie trwającego postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu,
- po zakończeniu postępowania - w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków:
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
- o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem:
- ust. 3 lit b RODO tj. konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym,
- ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji: budowa kontenerowej kotłowni przy budynku Szpitala w Brzegu Dolnym, położonym przy Alejach Jerozolimskich 26.
2. Podstawą do realizacji przedmiotu zamówienia jest dokumentacja projektowa na „Budowę kotłowni kontenerowej, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz budowy podziemnego zbiornika na wodę pitną dla budynku szpitala w Brzegu Dolnym” opracowana przez KOMBUD Rafał Marciniak, ul. Brużyca 38, 95-070 Aleksandrow Łódzki, stanowiąca załącznik do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia, tj. budowa kotłowni, stanowi etap inwestycji, dlatego w celu ułatwienia przygotowania oferty, dla zakresu objętego przedmiotowym postępowaniem Zamawiający przygotował wybrany zakres na rys. „schemat technologiczny źródła ciepła – etap przejściowy”, zestawienie elementów źródła ciepła oraz przedmiary. Wszystkie te dokumenty zostają załączone pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien mieć na uwadze, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i /lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Przyjmuje się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze i SWZ.
4. Roboty budowlane wykonywane będą na działkach o nr 6/2 i 6/3, AM-28, obręb Brzeg Dolny, gmina Brzeg Dolny.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę kotłowni kontenerowej, utwardzenie i wygrodzenie terenu wokół kotłowni, obsługę geodezyjną, wykonanie instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni (ogrzewania), w tym: instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie stacji uzdatniania wody dla instalacji c.o. w budynku kotłowni kontenerowej, montaż źródeł ciepła pod postacią dwóch pieców gazowych o mocy 80kW, płukanie starej sieci c.o. w budynku szpitala, odłączenie od starej instalacji ciepłowniczej i połączenie nowo wybudowanej instalacji z istniejącą w pomieszczeniu węzła, wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, regulacji wraz z rozruchem kotłowni, przeszkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi nowej kotłowni. Ze względu na fakt włączenia nowej kotłowni do starej instalacji ciepłowniczej należy przewidzieć montaż urządzeń filtrujących, które wyeliminują zanieczyszczenia z układu. Ze względu na przepisy ppoż należy przewidzieć montaż zaworu pierwszeństwa przepływu na instalacji wody.
6. Wywóz gruzu i odpadów wraz z utylizacją - w gestii Wykonawcy.
7. Zakres zamówienia (obecnego etapu prac) nie obejmuje wskazanych w dokumentacji projektowej:
1) budowy podziemnego zbiornika na wodę pitną wraz z niezbędną infrastrukturą;
2) wykonania stacji uzdatniania wody do potrzeb bytowych wraz z wewnętrzną instalacją wody;
3) modernizacji istniejącej instalacji c.o. w budynku szpitala modernizacji instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnego;
4) remontu pomieszczeń węzła cieplnego;
5) instalacji klimatyzacji dla pomieszczeń archiwum w budynku szpitala.
8. Teren budowy i teren zaplecza należy na czas budowy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób postronnych.
9. Roboty należy prowadzić ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami z zachowaniem przepisów i zasad BHP.
10. Wykonawca w swojej ofercie winien ująć koszt czynności, robót, lub innego rodzaju detali nieobjętych niniejszą dokumentacją przetargową, czy specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót i celu jakiemu mają służyć.
11. Roboty budowlane prowadzić należy pod nadzorem kierownika budowy i kierowników robót dla poszczególnych branż oraz nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
12. Wykonawca odpowiada za należyte zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w otoczeniu terenu prac, nie będących przedmiotem robót przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
13. Dla prac ziemnych związanych z inwestycją obowiązują następujące uwarunkowania: w razie odkrycia robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) należy przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który zawiadomi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
14. Przed złożeniem oferty zalecane jest wykonanie wizji lokalnej, w celu prawidłowego sporządzenia i skalkulowania oferty przez Wykonawcę na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt Wykonawcy.
15. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi. Minimalny okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji. Okres gwarancji (rękojmi) będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w rozdziale 16 SWZ.
16. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, tj. wszystkich tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.
17. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań Zamawiającego oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ.
18. Stosownie do art. 100 ust. 1 ustawy, z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.
19. Podane w SWZ i dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. W przypadku, gdy wykonawca oferuje materiał równoważny w stosunku do wskazanego w dokumentacji, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 zamówienia obejmujące prace instalacyjne, w ramach których wykonano montaż kotła gazowego, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te zdolności są wymagane.

b) dysponują i skierują do realizacji zamówienia:
- osobę do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- osobę do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej z zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- osobę do kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W przypadku oferty wspólnej Wykonawców warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli spełni go co najmniej jeden lub więcej (sumarycznie) wykonawców składających wspólnie ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeśli nie wskaże danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie złożyć w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich złożenia - w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit a SWZ:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
- dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) na potwierdzenie spełniania warunku udziału, o którym mowa w Rozdziale 4 ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 0/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie Oddział Brzeg Dolny nr 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
4. Jeżeli wadium wnoszone jest w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, wraz z ofertą, oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta.
5. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, musi ono spełniać następujące wymogi:
1) musi być wystawione na Gminę Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny;
2) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta.
6. Szczegółowe postanowienia dot. wadium zawiera Rozdział 10 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
dokumentów. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale 6 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W tym celu Zamawiający przygotował stosowną sekcję formularza ofertowego.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy uregulowane są w projekcie umowy - załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku decyzji Zamawiającego o przeprowadzeniu negocjacji treści ofert, kryterium przyjętym do ograniczenia liczby zaproszonych wykonawców będzie cena (5 ofert z najniższą ceną, które nie podlegają odrzuceniu).

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835, dalej:
ustawa sankcyjna) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy pzp wyklucza
się Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
sankcyjnej;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
Wykluczenie z przyczyn, o których mowa powyżej następuje na okres trwania ww. okoliczności, a wykluczony Wykonawca:
1) nie zostanie zaproszony do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, jego oferta/oferta dodatkowa zostanie odrzucona;
2) który w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego podlega karze pieniężnej nakładanej
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.