eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › CZĘŚĆ I "Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej." CZĘŚĆ II "Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią (...)Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
CZĘŚĆ I „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej.”
CZĘŚĆ II „Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CZĘŚĆ I „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej.”
CZĘŚĆ II „Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-375a63f2-3d72-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364423

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024548/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej

1.3.10 modernizacja drogi na działce o nr ewidencyjnym 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej

1.3.11 Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku” – opracowanie PFU.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl
Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań technicznych
związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta
platformazakupowa.pl pod numerem +48 (22) 101 02 02, lub adresem e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości
10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych
plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB
każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje).
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne,
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie
dowolnej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu
„cookies”,
3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną
siedzibą Urzędu Gminy przy ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail:
iod@umig.naklo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja techniczna wraz z przygotowaniem i pozyskaniem niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do uzyskania zgody na wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja drogi na działce o nr ewidencyjnym 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej”. Początek przebudowanej drogi za wiaduktem na obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 10. Długość odcinka objętego opracowaniem około 950 m, zgodnie z załączonym szkicem oraz załączoną mapą do celów projektowych. Zamawiający załącza do postepowania mapy do celów projektowych.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dokumentacja techniczna składająca się z projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i STWiOR w zakresie:
1) przebudowy odcinka drogi gminnej o nawierzchni gruntowej (ul. Armii Krajowej) nr 090802C, klasy L dł. ok. 950 mb do układu o następujących parametrach: szer. jezdni 5,0 m w tym 2 pasy ruchu po 2,50 m każdy, pobocza szer. 0,75 m; nawierzchnia jezdni mieszanka bitumiczna, KR – 1.
2) bez przebudowy lub budowy zjazdów.
3) budowy odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa systemu otwartego – rowy odparowywujące,
4) budowy kanału technologicznego,
5) przebudowa wodociągu z nową trasą przebiegu w pasie drogowym,
6) budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej,
7) docelowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z koniecznymi urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.
8) likwidacji ewentualnych kolizji,
9) Zamawiający wymaga aby w dokumentacji zostało ujęte wymiana lub montaż zestawów naprawczych. Dostawa i montaż zestawów naprawczych na studniach kanalizacyjnych: demontaż istniejącego włazu, montaż zestawu naprawczego płyty z betonu C35/45 oraz włazu żeliwno-betonowego klasy D400.
Montaż pokryw na studniach PVC systemowych.
Rozwiązanie polega na demontażu teleskopu z włazem z istniejących studniach i zabudowę (montaż) na istniejącej rurze wznośnej pokrywy betonowej Dn 800 z otworem na zagęszczonej podsypce betonowej. Dopiero na niej zamontowanie odpowiedniego włazu.
Rura wznośna musi być wprowadzona do otworu w płycie betonowej pod powierzchnię terenu. W przypadku zbyt krótkiej rury wznośnej należy dokonać jej przedłużenia. Przestrzeń pomiędzy otworem a korpusem rury należy wypełnić materiałem trwale plastycznym (zaprawa plastyczna), która zabezpieczy przed penetracją wody do podłoża gruntowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej (tj. projekt budowlany, kosztorys inwestorski, STWiOR) przebudowy drogi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub informacji od Starosty Nakielskiego o braku sprzeciwu do realizacji przedsięwzięcia.
Przedmiot zamówienia ponadto obejmuje:
a) udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania;
b) pełnienie nadzoru autorskiego bez dodatkowego zamówienia.
Zakres projektu budowlanego obejmuje:
Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni asfaltowej, regulacje wysokościową istniejących chodników z uzupełnieniem uszkodzonych elementów betonowych (krawężników, kostki betonowej) oraz wykonanie na odcinku 100 m kanalizacji deszczowej wpiętej do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Długiej.
Założenia do projektu budowlanego:
- długość odcinków drogi do przebudowy – ok. 150 m,
- klasa techniczna – droga klasy D,
- szerokość jezdni –od 4 do 5 m
- system odwadniający – odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej.
- Zamawiający wymaga aby w dokumentacji zostało ujęte wymiana lub montaż zestawów naprawczych. Dostawa i montaż zestawów naprawczych na studniach kanalizacyjnych: demontaż istniejącego włazu, montaż zestawu naprawczego płyty z betonu C35/45 oraz włazu żeliwno-betonowego klasy D400.
Montaż pokryw na studniach PVC systemowych.
Rozwiązanie polega na demontażu teleskopu z włazem z istniejących studniach i zabudowę (montaż) na istniejącej rurze wznośnej pokrywy betonowej Dn 800 z otworem na zagęszczonej podsypce betonowej. Dopiero na niej zamontowanie odpowiedniego włazu.
Rura wznośna musi być wprowadzona do otworu w płycie betonowej pod powierzchnię terenu. W przypadku zbyt krótkiej rury wznośnej należy dokonać jej przedłużenia. Przestrzeń pomiędzy otworem a korpusem rury należy wypełnić materiałem trwale plastycznym (zaprawa plastyczna), która zabezpieczy przed penetracją wody do podłoża gruntowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) dla zadania pod nazwą: „Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku”
• Ustalenie kosztów prac projektowych
• Ustalenie kosztów robót budowlanych

I. Zakres przedmiotu zamówienia

Program Funkcjonalno – Użytkowy dla przedsięwzięcia obejmującego swym zakresem:

I ODCINEK:
1. Budowę nowego fragmentu drogi na odcinku ok. 470 m - od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 241 poprzez parking przy ZNTK – do odnogi ulicy Przemysłowej, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań terenowych. Droga stanowić będzie dojazd do terenów przemysłowych. Włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowania zwykłe.

2. Skrzyżowanie (zjazd) z drogi wojewódzkiej na drogę,

Parametry wymagane przez Zamawiającego dla odcinka I:
• budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,00 m (jezdnia dwupasowa dwukierunkowa);
• budowę jednostronnego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej,
• pobocze nieutwardzone
• budowę odwodnienia systemu otwartego poprzez rowy odparowujące,
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tłocznej,
• budowę sieci wodociągowej
• budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach z innymi drogami,
• budowę kanału technologicznego
• przebudowę / budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (jeżeli zajdzie taka konieczność).
• projektowana konstrukcja ma zapewnić osiągnięcie 3 kategorii ruchu – KR3.
• postępowanie będzie należało wykonać w procedurze ZRID z wydzieleniem pasa drogowego o szerokości 12,00 m z podziałem działek oraz wyniesieniem i stabilizacją punktów granicznych)
• przewidywane działki do zagospodarowania – działka o nr ewid. 375 i 111 obręb Paterek– droga wojewódzka, działka nr 110/3, 110/2, 110/5, 110/4 obręb Paterek + działki przyległe na potrzeby poszerzenia drogi – procedura ZRID.


ODCINEK II:
Budowa drogi z terenu Parku Przemysłowego do projektowanej drogi z ODCINEKA I o długości ok. 460 m.
• budowę jezdni o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,00 m (jezdnia dwupasowa dwukierunkowa);
• budowę jednostronnego ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej,
• budowę odwodnienia systemu otwartego poprzez rowy odparowujące,
• budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej / tłocznej,
• budowę sieci wodociągowej
• budowę oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach z innymi drogami,
• budowę kanału technologicznego
• przebudowę / budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (jeżeli zajdzie taka konieczność).
• projektowana konstrukcja ma zapewnić osiągnięcie 3 kategorii ruchu – KR3.
• postępowanie należy wykonać w procedurze pozwolenia na budowę. Zamawiający jest właścicielem terenu przeznaczonego pod drogę o szerokości 12,00 m.
• przewidywane działki do zagospodarowania – działka o nr ewid. 107/1, 107/2, 103/4, 102/4, 103/6 obręb Paterek
ODCINEK III:
Wykonanie remontu ulicy Przemysłowej w Paterku, polegającej na:
• ułożeniu na istniejącej nawierzchni asfaltowej 2 warstw asfaltowych gr. 3 cm każda,
• lokalnej naprawy podbudowy,
• Na części drogi jest wykonany chodnik o nawierzchni betonowej, na którym Zamawiający zamierza ułożyć warstwę asfaltu gr. ok. 2 cm,
• Przedmiotowa droga stanowi dojazd dla firm posiadających swoje siedziby i prowadzące działalność przy ulicy Przemysłowej w Paterku,
• Długość planowanej drogi do remontu wynosi około 680,0 m + 300,0 m = około 980,0 m,
• Przewidywane działki do zagospodarowania – działka o nr ewid. 370/56, 370/53, 370/51, 320/5,308/8, 306/2, 302/11 obręb Paterek oraz 370/60, 370/63 – połączenie do odcinka I.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71246000-4 - Określenie i spisanie ilości do budowy

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie zawodowe projektanta specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. doświadczenia:

CZĘŚĆ I
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowali co najmniej jeden projekt budowlany branży drogowej dotyczący budowy lub przebudowy drogi minimum klasy L o długości minimum 500mb.

CZĘŚĆ II
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowali co najmniej jeden projekt budowlany branży drogowej dotyczący budowy lub przebudowy drogi minimum klasy D o długości minimum 100mb.

CZĘŚĆ III
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu przynajmniej 1 PFU dotyczącego budowy lub przebudowy drogi o wartości PFU nie mniejszej niż 10 000,00 złotych brutto.

1.4.2. osób zdolnych do realizacji zamówienia: Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

CZĘŚĆ I
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenia specjalności wskazanych wyżej przez osoby posiadające powyższe wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia funkcji musi spełniać wymagania dla łączonych funkcji.
CZĘŚĆ II
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenia specjalności wskazanych wyżej przez osoby posiadające powyższe wymagane uprawnienia. Osoba wskazana do pełnienia funkcji musi spełniać wymagania dla łączonych funkcji.CZĘŚĆ III
- projektant posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5dni oddania wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ),
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (Wzór – Załącznik nr 5 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1.1. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3,
3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy– Załącznik Nr 6 do SWZ
1.4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.5. Zapisy ust. 1.3 pkt 1) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.6. Zapisy ust. 1.3 pkt 2), ust. 1.4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2.2 i 2.3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla części 1 i 2
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym w szczególności w przypadku:
1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania m.in. brak w dokumentacji uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
2) w związku z trwającym dłużej niż 30 dni postępowaniem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania lub/i innych decyzji. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
3) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
4) z uwagi na przedłużające się uzgodnienia branżowe, co jest podstawą do zakończenia opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o stosowne decyzje administracyjne
5) w związku z brakiem odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie projektowanej ulicy, na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia
6) konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. W przypadku zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia, osoba w zastępstwie powinna spełniać warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnień) oraz doświadczenia, które określone zostały w SWZ odpowiednio dla osób mających uczestniczyć w realizacji Umowy.
7) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja musi być udokumentowana stosownymi oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju.
8) Konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia aby było możliwe zakończenie opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego.
Dla części 3
4. Strony dopuszczają poza innymi wskazanymi w umowie następujące zmiany umowy:
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.
3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). (...)

Zamawiający przewiduje zmiany umów, które szczegółowo zostały określone we wzorach umów dla poszczególnych części. Z uwagi na ograniczenia znaków w treści ogłoszenia wszystkie zmiany umowy wskazane są w projektowanych postanowieniach umownych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/naklo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełna nazwa postępowania brzmi:
Tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadań:
CZĘŚĆ I „Modernizacja drogi gminnej nr 090302C w Olszewce - opracowanie dokumentacji projektowej.”
CZĘŚĆ II „Przebudowa ulicy Łącznej wraz z kanalizacją deszczową w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej.”
CZĘŚĆ III „Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku” – opracowanie PFU.

Zamawiający informuje, ze przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.