eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › "Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 251582677

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamenhofa 2b

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 627352576

1.5.8.) Numer faksu: 627352664

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzd.osw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budową ronda w Ostrowie Wielkopolskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8186193-3d87-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025845/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Przebudowa odcinka ul. Wrocławskiej wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego i budowa ronda w Ostrowie Wielkopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: przetargi@mzdostrow.pl
2) platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorerminimalnie wersja 10 0.,4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany
program AdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8)Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a)akceptuje warunki korzystania zplatformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 9) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie ofertyw sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np.złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie
będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.10)Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania zplatformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje11) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: (62) 735 25 76, fax.: (62) 735 26 64, e-mail: biuro@mzd.osw.pl,
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mzd.osw.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZD.263.23.2022.I3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim (na odcinku od ul. Południowej do wiaduktu w rejonie ul. Miłej) wraz z przywróceniem parametrów użytkowych wiaduktu drogowego oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej-Sadowej-Brzozowej. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2, ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. ze zmianami.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
• remont wiaduktu z kładką zlokalizowaną w ciągu ul. Wrocławskiej. Wiadukt jest obiektem jednoprzęsłowym o konstrukcji płytowej, z dwoma skrajnymi dźwigarami Rozpiętość przęsła w świetle podpór wynosi od ok. 7,70 m - 8,60 m, dł. całkowita ok. 47m; kładka trójprzęsłowa o dł. ok 35 m.
• przebudowę skrzyżowania ul. Wrocławskiej, Sadowej i Brzozowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinkach o długości ok. 178m na ulicy Wrocławskiej oraz
ok. 161m na ulicy Sadowej i Brzozowej i polega na wykonaniu: skrzyżowania typu rondo, poszerzenia jezdni na wlotach, ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej oraz ciągów pieszo-rowerowych dł. ok. 184m, chodników i zjazdów
z betonowej kostki brukowej. Wykonane zostanie również odwodnienie nowoprojektowanego ronda.
• rozbudowę ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Południowej do wiaduktu - w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej dł. ok. 635m oraz modernizacji nawierzchni jezdni na odcinku dł. ok. 250m
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9, przedmiarach robót (załącznik nr 10) oraz dokumentacji projektowej (załączniki
nr 11-13).

Miejsce inwestycji – ul. Wrocławska w Ostrowie Wielkopolskim – odcinek od ul. Południowej do wiaduktu drogowego w rejonie ul. Miłej (dł. ok. 870m).

2. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9
2. Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) – załącznik nr 10
01 Branża mostowa - wiadukt
02 Branża drogowa - rondo
03 Branża elektryczna – rondo - oświetlenie.
04 Branża elektryczna – rondo – kolizje nn, SN.
05 Branża telekomunikacyjna – rondo – kolizje Netia, Orange.
06 Branża drogowa – ścieżka + nawierzchnia jezdni
3. DOKUMENTACJA - WIADUKT DROGOWY – załącznik nr 11
01 Branża mostowa
02 Projekt stałej organizacji ruchu
03 Wytyczne tymczasowej organizacji ruchu
04 Warunki, uzgodnienia
05 SST

3. DOKUMENTACJA - RONDO – załącznik nr 12
01 Branża drogowa – budowlany (wykonawczy)
02 Projekt stałej organizacji ruchu
03 Branża elektryczna - oświetlenie
04 Branża elektryczna. – kolizje nn, SN
05 Branża telekomunikacyjna – kolizje Netia, Orange
06 SST - branża drogowa
07 SST - branża elektryczna - oświetlenie
08 SST - branża elektryczna – kolizje nn, SN
09 SST - branża telekomunikacyjna – kolizje Netia, Orange
4. DOKUMENTACJA - ŚCIEŻKA+NAWIERZCHNIA JEZDNI – załącznik nr 13
01 Branża drogowa – budowalny
02 Branża drogowa – wykonawczy
03 Projekt stałej organizacji ruchu
04 SST

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233128-2 - Roboty budowlane w zakresie rond

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych
robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmujących
m.in. roboty: branży drogowej, branży mostowej, branży sanitarnej, branży
telekomunikacyjnej, branży energetycznej – usunięcie kolizji oraz budowa oświetlenia
drogowego – zgodnie ze specyfikacją opisaną w przedmiarach robót (załącznik nr 10)
Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 30% zamówienia podstawowego. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wykonawca powinien spełniać niżej określony warunek, dotyczący sytuacji finansowej
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku), na następującym minimalnym poziomie zdolności:
- Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN
2) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- dwie roboty budowlane w zakresie budowy rozbudowy, przebudowy dróg klasy co najmniej Z odpowiadające zakresowi i złożoności porównywalnej
z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości minimum
2 000 000,00 zł brutto każda
- jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu obiektu mostowego (most, wiadukt lub estakada) o wartości minimum
2 000 000,00 zł brutto
b) Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji
zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do:
- kierowania robotami budowalnymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (kierownik budowy) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży drogowej;
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży sanitarnej;
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży elektrycznej;
- kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej
lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zgodnie
z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w zakresie branży teletechnicznej.

UWAGA!
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U.2021.1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykazu robót budowlanych (załącznik nr 4) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),

Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona robota jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 1 SWZ.

2) Wykazu osób, które będą uczestniczy w wykonaniu zamówienia – zgodnie
z załącznikiem nr 5 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ),

Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.3 ppkt 2 SWZ.

3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 7 ppkt 3 SWZ dotyczącego zdolności finansowej).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia i spełniania warunków – załącznik nr 2
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (doświadczenia) – załącznik nr 3a
4. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) – załącznik nr 3b
5. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 4
6. Wykaz osób – załącznik nr 5
7. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6
8. Zbiorcze zestawienie kosztów – załącznik nr 7
9. Wzór umowy – załącznik nr 8
10.Przedmiary robót (kosztorysy ofertowe) – załącznik nr 10

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

50.000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Pełnomocnictwo z podaniem zakresu, imienia i nazwiska pełnomocnika
2. Każdy z wykonawców składa oddzielnie aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2)
3. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 ppkt 3 SWZ,
w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa - w tym celu składane dokumenty mają
dotyczyć tego lub tych z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie
tego warunku
4. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 7 ppkt 4 lit. a, b SWZ,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy (załącznik nr 6) – oświadczenie podpisane przez pełnomocnika wykonawcy
składają w jednym egzemplarzu..

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

3.5.6. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy .
3.5.6.1 Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
3.5.6.2 Zaliczka zostanie wypłacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej
z terminem płatności 30 dni od dnia przekazania faktury Zamawiającemu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za obopólną zgodą Stron, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych poniżej:
1. w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem niesprzyjających warunków realizacji przedmiotu umowy
w szczególności:
 siły wyższej (np.: wojna, strajk, stan klęski żywiołowej, epidemia itd.);
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0֯ C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
 niewypałów i niewybuchów;
 wykopalisk archeologicznych;
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) koniecznością wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
c) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
d) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
e) pisemnym żądaniem wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego Wykonawcę na wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw;
g) zmianą terminu będącego następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania;
h) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które
w szczególności dotyczyć będą:
 nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 przedłużającej się procedury wyboru oferty - powyżej 30 dni;
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2. w zakresie zmiany wynagrodzenia: 1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ... Pełen zakres zmian zawarto w § 18 wzoru umowy - zał. nr 8 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzd_osw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.