eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosów Lacki › Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie LackimOgłoszenie z dnia 2023-08-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSÓW LACKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Kosów Lacki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: 257879105

1.5.8.) Numer faksu: 257879038

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: samorzad@kosowlacki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kosowlacki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kosowlacki.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c83e5135-0525-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00364336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251921

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.1.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa nowego budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim
Przedmiotem zadania jest budowa budynku przedszkola i żłobka w Kosowie Lackim.
Przedmiotem zamówienia realizacji przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Projekt zakłada budowę przedszkola dla 200 dzieci z częścią przeznaczoną na żłobek dla 40 dzieci oraz zagospodarowanie działki. Infrastruktura zewnętrzna obejmuje drogę i plac pożarowy, ciągi piesze, place zabaw oraz tereny zielone i rekreacyjne.
Załącznik nr 5 do SWZ stanowi program funkcjonalno-użytkowy, który służy wraz z załączonym do niego projektem architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu i koncepcją architektoniczną do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i wykonawczych, przygotowania wykonania niezbędnych prac projektowych, a następnie wybudowania budynku wraz ze wszelkimi niezbędnymi robotami budowlanymi, wykończeniowymi i montażowymi.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami do niego, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ.

UWAGA!
Do wyceny zamówienia należy przyjąć zakres zgodny z plikiem „ERRATA DO PFU_21042023.pdf”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71421000-5 - Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14627107,92 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17054945,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14627107,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Urbanik -Przedsiębiorstwo Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231583956

7.3.4) Miejscowość: Paproć Mała 8

7.3.5) Kod pocztowy: 18-305

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Cześć robót surowego stanu, część prac wykończeniowych jak i część prac z zakresu zagospodarowania terenu.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14627107,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.