eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa utrzymania i rozwoju aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi, aplikacji MS POWER BI, aplikacji PimcoreOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania i rozwoju aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi, aplikacji MS POWER BI, aplikacji Pimcore

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Łukasiewicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382967128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleczki 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-822

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lukasiewicz.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

badawczo - rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania i rozwoju aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi, aplikacji MS POWER BI, aplikacji Pimcore

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af7d985d-3994-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087497/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.15 Utrzymanie i rozwój systemu Kokpit Zarządczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linuxlub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
7) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
2. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego na platformie w konkretnym (niniejszym)
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna zawarta jest w załączniku nr 7 do SWZ. Szczególne zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały określone w art. 19 i
74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego
część Formularza ofertowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Podwykonawca /podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio uzyskał.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.201.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa Utrzymania i Rozwoju obejmuje (usługa utrzymania, usługa rozwoju w pakiecie miesięcznym, oraz opcjonalny roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych – do wykorzystania w trakcie trwania umowy):

• Usługa Utrzymania (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Miesięczny pakiet godzin rozwojowych: 10 roboczogodzin (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych: 220 roboczogodzin (do opcjonalnego wykorzystania w miarę potrzeb Zamawiającego).

W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca powinien świadczyć dla zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) bieżące konsultacje w zakresie użytkowania aplikacji,
b) realizacja zleconych prac konfiguracyjnych i naprawczych w aplikacji,
c) kontrola nad poprawnością funkcjonowania mechanizmów synchronizacji bazy danych aplikacji z centralną bazą danych,
d) usuwanie usterek zgodnie z SLA zapisanymi w Umowie.

W ramach Usługi Rozwoju Wykonawca powinien świadczyć dla zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) Rozszerzenie i modyfikacja dotychczas wykorzystywanych formularzy sprawozdawczych o nowe atrybuty;
b) Przygotowanie nowego obszaru sprawozdawczości oraz formularza sprawozdawczego z nim związanego;
c) Usprawnienia funkcjonalności związanych z wypełnianiem, zatwierdzaniem oraz modyfikowaniem treści formularzy.

2. Usługa Utrzymania i Rozwoju aplikacji MS Power BI*:

Usługa Utrzymania i Rozwoju obejmuje (usługa utrzymania, usługa rozwoju w pakiecie miesięcznym, oraz opcjonalny roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych – do wykorzystania w trakcie trwania umowy):
• Usługa Utrzymania (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Miesięczny pakiet godzin rozwojowych : 20 roboczogodzin (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych : 315 roboczogodzin (do opcjonalnego wykorzystania w miarę potrzeb Zamawiającego).


W ramach Usługi Utrzymania, w zależności do wybranego pakietu, Wykonawca powinien świadczyć dla Zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) analiza i development źródła danych, modelu danych oraz raportów funkcjonujących w aplikacji MS Power BI,
b) bieżące konsultacje w zakresie użytkowania usługi MS Power BI oraz administracji infrastrukturą,
c) analiza zleconych zagadnień i aktywny rozwój aplikacji na poziomie modelu, danych i wizualizacji ;
d) integracje i baza danych – realizacja zleconych prac w obszarze rozwoju centralnej bazy danych będącej źródłem danych dla usługi MS Power BI oraz prac integrujących tą bazę z innymi systemami (np. aplikacją do zarządzania danymi biznesowymi);
e) wsparcie w zarządzaniu grupami użytkowników;W ramach Usługi Rozwoju Wykonawca powinien świadczyć dla zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) Aktualizacja modelu danych związana z modyfikacją zakresu atrybutów w formularzach sprawozdawczych;
b) Integracja modelu danych z nowymi bazami danych
c) Przygotowanie nowych dashboardów w już istniejącym raporcie/obszarze roboczym;
d) Rozbicie dotychczas funkcjonującego raportu na odrębne raporty obszarowe wraz z przygotowaniem grup uprawnień dla tych raportów, analogicznych do tych funkcjonujących obecnie.

3. Usługa Utrzymania i Rozwoju aplikacji Pimcore

Usługa Utrzymania i Rozwoju obejmuje (usługa utrzymania, usługa rozwoju w pakiecie miesięcznym, oraz opcjonalny roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych – do wykorzystania w trakcie trwania umowy):

• Usługa Utrzymania (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Miesięczny pakiet godzin rozwojowych : 24 roboczogodzin (stałe miesięczne wynagrodzenie za usługę),
• Roczny pakiet dodatkowych godzin rozwojowych : 384 roboczogodzin (do opcjonalnego wykorzystania w miarę potrzeb Zamawiającego).


W ramach Usługi Utrzymania Wykonawca powinien świadczyć dla Zamawiającego usługi
w następującym zakresie:
• Utrzymanie aplikacji Pimcore służącej do zarządzania katalogiem produktów, usług i praw własności intelektualnej, których model danych został zaprezentowany w załączniku nr 3.
W ramach Usługi Rozwoju, w zależności do wybranego pakietu, Wykonawca powinien świadczyć dla Zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i usuwania zgłaszanych Błędów
z wyłączeniem odpowiedzialności za błędy spowodowane modyfikacją Kodu Źródłowego Aplikacji przez Zamawiającego lub stronę trzecią, jeśli nie były autoryzowane przez Wykonawcę,
b) aktualizacja oprogramowania do najnowszej oficjalnej wersji wydanej przez producenta oprogramowania,
c) rozwiązywanie zgłaszanych incydentów, bazując na dostępnej wiedzy i posiadanym doświadczeniu,
d) wykonywanie prac konfiguracyjnych i programistycznych związanych z usuwaniem usterek, realizacja poprawek utrzymaniowych (np. błędy migracji, blokady systemowe itd),
e) wykonywanie drobnych zmian rozwojowych,
f) administrowanie środowiskiem aplikacyjnym,
g) udzielanie odpowiedzi i prowadzenie konsultacji w zakresie wiedzy eksperckiej obszaru
zaawansowanych aspektów technicznych i systemowych,
h) obsługa reklamacji użytkowników dla rozwiązanych incydentów i Zleceń Standardowych,
i) zamykanie rozwiązanych incydentów i Zleceń Standardowych,
j) wykonanie na żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz w kwartale, dodatkowego przeglądu poprawności konfiguracji Aplikacji,
k) świadczenie usługi asysty technicznej przy:
 wdrożeniu zmian rozwojowych realizowanych przez innych podwykonawców, w tym autoryzacja ich prac,
 realizacji i wdrożeniu małych zmian rozwojowych,
 wdrożeniu zmian konfiguracyjnych realizowanych przez innych podwykonawców w tym autoryzacja ich prac,
 realizacji i wdrożeniu małych zmian konfiguracyjnych,
 realizacji testów wewnętrznych i akceptacyjnych realizowanych przez Zamawiającego,
 realizacji planowanych prac związanych z instalacją aktualizacji, instalacją poprawek
i restartach aplikacji.
l) prace związane z integracją z systemami zewnętrznymi,
m) migracja danych z dostarczonych przez zamawiającego plików xlsx i csv oraz zapewnienie ich spójności, integralności i wysokiej jakości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może wykorzystać w ramach dodatkowego pakietu nie więcej niż:
A. Usługa Rozwojowa aplikacji do zarządzania danymi biznesowymi – 220 roboczogodzin;
B. Usługa Rozwojowa aplikacji MS Power BI – 315 roboczogodzin;
C. Usługa Rozwojowa aplikacji Pimcore- 384 roboczogodziny.
Maksymalna wartość netto opcji: 229 750,00 zł

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia realizacji usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykaże,
że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
a) co najmniej trzy usługi (rozumiane, jako trzy odrębne usługi w ramach trzech odrębnych umów), związane z utrzymaniem i rozwojem dashboard’ów oparte o oprogramowanie MS Power BI, o wartości
co najmniej 30 000,00 zł brutto każda;
b) co najmniej jedną usługę wdrożenia lub utrzymania systemu Pimcore, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) aktualnych na dzień złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ – wg treści określonej w załączniku nr 2c do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz usług powinien być sporządzony wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wstępne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna), ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców
i podpisuje dokument, który jego dotyczy. Oświadczenie potwierdza brak podstaw
do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 SWZ oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa dodatkowo oprócz własnego oświadczenia, oświadczenie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby na potwierdzenie, że brak jest podstaw do wykluczenia ww. podmiotu, w zakresie określonym w rozdziale VII ust. 1 SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby ww. podmiotu. Wzór oświadczenia wypełnianego przez podmiot udostępniający zasoby stanowi załącznik nr 2a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania na zasadach określonych rozdziałach VII-IX SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale X SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Został określony w załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lukasiewicz/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia to 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.