eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Lubartów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 12

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818552273

1.5.8.) Numer faksu: 818552016

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e821d54d-2f6f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024830/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu "Cyfrowa Gmina" części I-III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

projekt „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem:
a) miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl,
b) ePUAPu - adres: /UMLubartow/SkrytkaESP na: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej: bzp@umlubartow.pl
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".
3) Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji elektronicznej zawarte są w pkt 14 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2) Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na platformie
Windows, Mac i Linux .
3) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych - miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia" jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20,
- Microsoft Edge.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" i „Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
9) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
10) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający
2) wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez adres email: iod@umlubartow.pl, lub
pisemnie na adres Administratora danych; kontakt: e-mail: iod@umlubartow.pl, tel. 81 8552018
3) dane osobowe zawarte w ofercie i dokumentach Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny BZP.271.55.2022 na "Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania oraz przez okres zgodny z kategorią
archiwalną, wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów
obsługujących te organy i związki stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) Wykonawca posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP.
2) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników.
3) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
4) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
5) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
6) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym
mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.55.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz przeniesienie okablowania szafy serwerowej (część I) dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2)Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę niżej wymienionego sprzętu:
- Komputer-serwer rack – 2 szt.,
- Moduł dyskowy do serwerów rack– 1 szt.
- Sieciowy system operacyjny – 4 szt.,
-Licencje użytkowników na sieciowy system operacyjny – 100 szt.,
-Szafa serwerowa rack – 1 szt.,
-Patch panel rack – 4 szt.,
-Listwa zasilająca rack – 4 szt.,
-Przełącznik sieciowy rack– 2 szt.,
-Zasilacz awaryjny UPS rack – 2 szt.,
-usługa polegająca na wymianie szafy serwerowej, patch paneli oraz przeniesienie okablowania do nowej szafy serwerowej.
3) Przedmiot zamówienia, minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, określone są w załączniku nr 1 do IDW-SWZ część I o nazwie „Formularz asortymentowy – szczegółowa specyfikacja techniczna”.
4) Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
5) Zamawiający informuje, że zaleca się dokonanie wizji lokalnej (dotyczy usługi wymienionej w części I zamówienia - wymiana dotychczas użytkowanej szafy serwerowej na nową oraz przeniesienie okablowania)

4.2.6.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

31213300-5 - Szafy kablowe

72710000-0 - Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:

P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Termin płatności faktury” Wykonawca otrzyma liczbę punktów na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty (zał. nr 2 do SWZ):

- za termin płatności faktury wynoszący 14 dni – 0 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 15 dni do 20 dni – 10 pkt
- za termin płatności faktury wynoszący od 21 dni do 25 dni – 20 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 26 dni do 29 dni – 30 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący 30 dni – 40 pkt.

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje termin płatności faktury,
z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Maksymalny punktowany termin płatności faktury to 30 dni. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 30 dni terminu płatności faktury Zamawiający przyjmie do oceny termin wynoszący 30 dni. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający przyjmie minimalny, termin płatności faktury wynoszący 14 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni, Zamawiający przyjmie termin wynoszący 14 dni.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera NAS rack z oprogramowaniem oraz dysków twardych NAS dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2) Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę niżej wymienionego sprzętu:
Serwer NAS rack – 1 szt.,
Dysk twardy NAS – 4 szt..
3)Przedmiot zamówienia, minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, określone są w załączniku nr 1 do IDW-SWZ część II o nazwie „Formularz asortymentowy – szczegółowa specyfikacja techniczna”.
4) Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37453300-1 - Dyski

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48822000-6 - Serwery komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:

P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Termin płatności faktury” Wykonawca otrzyma liczbę punktów na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty (zał. nr 2 do SWZ):

- za termin płatności faktury wynoszący 14 dni – 0 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 15 dni do 20 dni – 10 pkt
- za termin płatności faktury wynoszący od 21 dni do 25 dni – 20 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 26 dni do 29 dni – 30 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący 30 dni – 40 pkt.

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje termin płatności faktury,
z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Maksymalny punktowany termin płatności faktury to 30 dni. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 30 dni terminu płatności faktury Zamawiający przyjmie do oceny termin wynoszący 30 dni. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający przyjmie minimalny, termin płatności faktury wynoszący 14 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni, Zamawiający przyjmie termin wynoszący 14 dni.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów z etui i laptopa (część III),
dla Urzędu Miasta Lubartów na potrzeby projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
2) Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionego sprzętu:
Tablety 10" z etui – 4 szt.,
Laptop 15” – 1 szt.
3) Przedmiot zamówienia, minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, określone są w załączniku nr 1 do IDW-SWZ część III o nazwie „Formularz asortymentowy – szczegółowa specyfikacja techniczna”.
4) Zaoferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213200-7 - Komputer tablet

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zasady oceny kryteriów
a) W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc
po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

C min
P (C) = ------------- x Max (C)
Cbad
gdzie:

P(C) Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i" za kryterium "Cena"
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cbad Cena oferty badanej
Max (C) Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" (60).

W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

b) W kryterium „Termin płatności faktury” Wykonawca otrzyma liczbę punktów na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty (zał. nr 2 do SWZ):

- za termin płatności faktury wynoszący 14 dni – 0 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 15 dni do 20 dni – 10 pkt
- za termin płatności faktury wynoszący od 21 dni do 25 dni – 20 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący od 26 dni do 29 dni – 30 pkt,
- za termin płatności faktury wynoszący 30 dni – 40 pkt.

Wykonawca w Formularzu oferty wskazuje termin płatności faktury,
z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Maksymalny punktowany termin płatności faktury to 30 dni. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę dłuższego, niż 30 dni terminu płatności faktury Zamawiający przyjmie do oceny termin wynoszący 30 dni. W przypadku nie wpisania żadnego okresu Zamawiający przyjmie minimalny, termin płatności faktury wynoszący 14 dni. W przypadku zaoferowania terminu płatności faktury krótszego niż 14 dni, Zamawiający przyjmie termin wynoszący 14 dni.
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 3a do IDW-SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Część I:
a) wydruk testu wydajności
PECrate2017_int_base,(https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) oferowanego procesora (komputer serwer rack);
b) oświadczenie producenta o zapewnieniu subskrypcji na bezpłatną aktualizację oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji (moduł dyskowy do serwerów rack, oprogramowanie wspomagające macierzy);
c) oświadczenie producenta o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego w okresie minimum 2 lat (moduł dyskowy do serwerów rack).
Część II:
a) wydruk testu CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wartość min. 5200 punktów oferowanego procesora (Serwer NAS);
Cześć III:
a) wydruk testu PassMark Cpu Mark wynik min. 7650 punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) oferowanego procesora (laptop).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Część I:
a) wydruk testu wydajności
PECrate2017_int_base,(https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.html) oferowanego procesora (komputer serwer rack);
b) oświadczenie producenta o zapewnieniu subskrypcji na bezpłatną aktualizację oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji (moduł dyskowy do serwerów rack, oprogramowanie wspomagające macierzy);
c) oświadczenie producenta o zapewnieniu bezpłatnego dostępu do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oferowanej macierzy oraz do kolejnych wersji oprogramowania zarządzającego w okresie minimum 2 lat (moduł dyskowy do serwerów rack).
Część II:
a) wydruk testu CPU Mark na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wartość min. 5200 punktów oferowanego procesora (Serwer NAS);
Cześć III:
a) wydruk testu PassMark Cpu Mark wynik min. 7650 punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) oferowanego procesora (laptop).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
2) Formularz asortymentowy – szczegółowa specyfikacja techniczna (części I-III), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
3) Przedmiotowe środki dowodowe, wskazane w pkt 11 ppkt 19 SWZ;
4) Oświadczenia, o których mowa w pkt 11.1) SWZ;
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (część I), 100,00 zł (część II), 80,00 zł (część III).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 9.3) SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 11.1) SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
− w pkt. 11.1) b) SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku;
− w pkt. 11.1) a) SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, która może nastąpić w każdym czasie;
2) zaniechania produkcji określonego sprzętu, zmiany numeru katalogowego lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SWZ lub je przewyższać;
3) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług VAT; zmiana będzie dotyczyła wynagrodzenia za części umowy jeszcze niezrealizowane, co do których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce. W takim przypadku zmianie ulegną ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu;
4) w przypadku zmiany nr katalogowego lub nazwy własnej produktu objętego umową Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego;
5) gdy zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności w dniu zawarcia umowy
(w szczególności wojna, ataki terrorystyczne, epidemia lub inne zdarzenia uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy);
6) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy;
8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w zakresie wynikającym z tych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykluczenie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.