eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › "Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368052807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zwycięstwa 30

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp21@jaworzno.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp21.jaworzno.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-674aee1f-3d82-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00104891/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-674aee1f-3d82-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy e-zamówienia i dostępne pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub droga elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”
2. Sposób składania ofert, pytań, dokumentów został opisany na Platformie e-zamówienia w zakładce „Centrum pomocy”
3. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Portalu e-Zamówienia.
4. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na stronie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej Nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie jest Tomasz Marzec, adres e-mail: tminformacja@wp.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP21.323/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 358588,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

”Kompleksowa dostawa ( sprzedaż i dystrybucja) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby C.O, w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie, ul. Zwycięstwa 30”

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich wagi procentowe:
cena brutto oferty – 100% (max. 100 pkt.),

Cena brutto oferty z najniższą ceną (zł)
2. Ocena punktowa = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
Cena brutto badanej oferty (zł)

Uwaga
Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Uwaga
Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Uwaga
W niniejszym postepowaniu można zastosować art. 246 ust.2 ustawy Pzp i przyjać jako jedyne kryterium cene 100%, ponieważ dostawy paliwa gazowego są powszechnie dostepne, tzn. istnieje co najmniej kilku dostawców paliwa gazowego posiadających koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, a samo paliwo gazowe ma ustalone standardy jakościowe, tzn. musi spełniać standardy techniczne zgodne z ustawą z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021, poz. 716 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do zastosowania ceny jako jednego
z kryteriów wyboru oferty o wadze przekraczającej 60 % pkt.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu oraz w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ.

3. Podstawy wykluczenia:
3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 108. 1. pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia):
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust.1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 523,1292,1559 i 2054)
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.2 Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę w przypadkach o których mowa w art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3

3.3 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 109 ustawy Pzp.

4. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków,
o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

5.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
5.2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
aktualna umowę generalną na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia paliwa gazowego, tj. placówki oswiatowe wymienione w SWZ, podpisaną z OSD posiadającym aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego –
w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.

5.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

5.4 Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
6. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postepowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, nie może polegać na potencjale innych podmiotów. Warunek, o którym mowa w ust. 5. pkt. 5.2 niniejszego rozdziału , przypisany jest bezpośrednio Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu tj:

6.1. Oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych we wstępnym
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 od SWZ), w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie to składa każdy z wykonawców; w przypadku podlegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawi,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

6.2.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego
w ust. 5 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

- w celu wykazania spełniania warunku z ust. 5.2.1
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliwa gazowego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2021 poz. 716 z późn. zm.), wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej
lub
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania podpisanej aktualnej umowy generalnej na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ – w przypadku Wykonawców niebędących Właścicielami sieci dystrybucyjnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, wymagają formy pisemne pod rygorem nieważności i dopuszczalne są jedynie w przypadku gdy Zamawiający przewidział możliwość dokonania takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, określając warunki zmian.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych , oraz dodatkowo określa w szczególności następujące przypadki zmian:
1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie wystąpienia zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie cen jednostkowych, w zakresie jakim znajdują one zastosowanie do niniejszej umowy.
2) zmiana wysokości mocy umownej, na zasadach wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
3) zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, lub rezygnacja z podwykonawcy.
4) zmiany ilości szacunkowej zamówionego gazu
3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy,
o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej umowy, Strony zobowiązane są wzajemnie się informować o planowanych zmianach
w przedmiocie umowy.
4. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy,
o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, Wykonawca winien wskazać części/zakres przedmiotu umowy, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz zawrzeć umowę, w formie pisemnej, z podwykonawcą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” w zakładce „Informacje podstawowe”. Wraz z formulerzem należy złożyć wypełnione załączniki wskazane w SWZ i udostępnione na platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.