eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@chem.uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db549363-3b0d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364026

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XIV SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl.
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://chem-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl, tel: 22 55 22 042
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu” - prowadzonym w trybie podstawowym, nr sprawy: 120/P-037/2022
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 120/P-037/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79212000-3 - Usługi audytu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79212100-4 - Usługi audytu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi
Cena - 60%
Doświadczenie - 40%
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KD
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KD – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie”

2) W kryterium ceny (KC) – 60%
Cmin
Kc= ------- x 60 % x 100
CO

K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (KD) – 40%
Zamawiający każdej ocenianej ofercie przyzna punkty w oparciu o następującą zasadę:
Wykonawca otrzyma 20 pkt. za każdy dodatkowo wykonany audyt (w okresie ostatnich 3 lat) powyżej ilości audytów wymaganych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X ust 2 pkt 4) SWZ, przez osobę, wymienioną w Wykazie osób (Załącznik nr 5) Części A, jednak nie więcej niż 40 pkt. łącznie.
Wykonawca celem uzyskania punktów w Kryterium Doświadczenie, zobowiązany jest wypełnić Załącznik nr 5 do SWZ (Wykaz osób) w Części B. Brak wskazanych informacji w tej części skutkował będzie nieuwzględnieniem doświadczenia przy ocenie oferty. W przypadku nie złożenia Wykazu osób uzupełnionego w części B wraz z ofertą, dokument ten nie będzie podlegał uzupełnieniu.
Ocena kryterium:
2 wykazane usługi wymagane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 0 pkt.
1 dodatkowa wykazana usługa (ponad 2 wykazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu) 3 usługi – 20 pkt.
2 dodatkowe wykazane usługi (inne niż 2 wykazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu) 4 usługi – 40 pkt.

Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą, skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, która:
a) spełnia warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
b) posiada min. 3 letnie doświadczenie w przeprowadzeniu audytów projektów badawczych;
c) przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat: minimum 2 audyty projektów badawczych podlegających dofinansowaniu ze środków publicznych o wartości dofinansowania równej lub większej niż 2 mln zł wraz z podaniem liczby audytów, terminu przeprowadzenia audytu, podmiotu na rzecz którego usługa była wykonana.
Wykaz osób należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.
- na potwierdzenie należytego wykonania wskazanych w Wykazie osób w Części A w pkt. 1.4a tabeli usług przeprowadzenia audytu, Wykonawca przedstawi dowody, którymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez wskazany w ww. Załączniku podmiot, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoba wskazana w Załączniku nr 5 brała bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r) zwanej dalej:
„Ustawą o szczególnych rozwiązaniach”. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Wykonawcy składają w tym zakresie stosowne oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tymczasowo zastępuje wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
5. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale X, aktualnych na dzień ich złożenia, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ww. oświadczeniu, dane umożliwiające dostęp do tych środków tj.:
1) na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale X ust. 2 pkt 4:
Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj. Wykonawca wykaże, że przeprowadził w okresie ostatnich 3 lat min 2 audyty projektów badawczych podlegających dofinansowaniu ze środków publicznych o wartości dofinansowania równiej lub większej niż 2 mln zł wraz z podaniem liczby, terminu przeprowadzenia audytu, podmiotu na rzecz którego usługa była wykonana, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załączniku nr 5 wypełniony w części A do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy ta usługa została wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi projektowe zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług, z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) w przypadku gdy Wykonawca odwołuje się do zasobów podmiotu trzeciego, zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji zamówienia;
7) Wykaz osób wypełniony w części B - brak wskazanych informacji w tej części skutkował będzie nieuwzględnieniem doświadczenia Wykonawcy przy ocenie oferty (kryterium oceny ofert - doświadczenie). W przypadku niezłożenia Wykazu osób uzupełnionego w części B wraz z ofertą, dokument ten nie będzie podlegał uzupełnieniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych, w roboty budowlane i usługi wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych i usług.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności w sytuacji:
a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego;
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy;
c) zmiany terminu realizacji umowy – ze względu na wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których działając z całą należytą starannością nie można było zawczasu przewidzieć, a które wpływają na niemożność terminowego wykonania usługi audytu. Strona powołująca się na wystąpienie takich okoliczności jest zobowiązana pisemnie udowodnić drugiej Stronie konieczność zmiany terminu realizacji umowy;
d) zmiany osoby wskazanej w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 5, w przypadkach losowych takich jak: śmierć, przewlekła choroba osoby czy zmiana stosunków prawnych pomiędzy wskazaną osobą, a Wykonawcą w ciągu 5 dni od powzięcia informacji o konieczności zmiany zawiadomi Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz w terminie kolejnych 5 dni przekaże Zamawiającemu informacje o nowej osobie skierowanej do realizacji zamówienia oraz podstawie dysponowania tą osobą, doświadczeniu i kwalifikacji tej osoby. Doświadczenie i kwalifikacje nowej osoby muszą być co najmniej równorzędne do doświadczenia i kwalifikacji zastępowanej osoby. Zamawiający po zbadaniu przekazanych informacji w terminie 5 dni przekaże Wykonawcy swoją zgodę na zmianę lub informację o jej braku. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.