eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa geosiatki - Nadleśnictwo Żmigród, Leśnictwo OlszaOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa geosiatki – Nadleśnictwo Żmigród, Leśnictwo Olsza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930186230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: P. Czajkowskiego 11/13

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-171

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zulwroclaw.wroclaw.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

budownictwo drogowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa geosiatki – Nadleśnictwo Żmigród, Leśnictwo Olsza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb9e4bdb-3d6e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363854

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamaw., a Wyk. odbywa się przy użyciu platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html , a w przypadku wystąpienia awarii platformy uniemożliwiającej poprawną komunikację, za pośrednictwem poczty elektr., e-mail:
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy.
2. Wymagania tech. i organ. wysyłania i odbierania dok.elektr., cyfrowego odwzorowania dok. w postaci papierowej (elektr. kopii dok.stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie i instrukcjach korzystania z platformy, dostępnych na stronie https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3. Wyk. zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy- dostępnymi pod adresem https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/intstrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy dostępny pod adresem: https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html .
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej wysłania na platformę. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dok.elektr., oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dok. w postaci papierowej (elektr.kopii dok. stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wysłania na platformę, z zastrzeżeniem pkt 10.8. lit b) SWZ.
5. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wyk. składa ofertę za pośrednictwem platformy
https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html . Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wysłania na Platformę, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamaw. W formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wyk. zobowiązany jest podać adres email, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie i instrukcjach korzystania z platformy. Ofertę należy złożyć w oryginale.
8. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, sporządzone, pod rygorem nieważności, w formie elektr. lub w postaci elektr. opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Złożenie oferty poprzez Platformę oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 10.4. SWZ.
10. Sposób komunikowania się Zamaw. z Wyk. (nie dot. składania i wycofania ofert):
a) komunikacja, w tym w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektr. za pośrednictwem platformy. We wszelkiej korespondencji Zamaw. i Wyk. posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ.
b) Zamaw. dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektr., e-mail:
zulwroclaw@wroclaw.lasy.gov.pl , tylko w przypadku wystąpienia awarii platformy uniemożliwiającej poprawną komunikację. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dok. elektr., oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dok. w postaci papierowej (elektr. kopii dok. stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektr. Zamaw. wskazany w zdaniu poprzedzającym.
c) Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań tech. dla
dok. elektr. oraz środków komunikacji elektr. w postęp. o udzielenie zam.publ. lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452).
11. Dodatkowe informacje zawiera rozdział 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZ.270.29.2022.TPK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 128100 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa geosiatki 30/30 kN/m w obu kierunkach, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi ppoż nr 1 w Leśnictwie Olsza o długości ok 2,7km gmina Milicz, obręb Olsza”.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do miejsca wbudowania (lokalizacji zadania inwestycyjnego) następujących materiałów:
a) geosiatki o sztywnych węzłach 30/30 kN/m w obu kierunkach, szerokość geosiatki 4,00 m. Szacowana ilość zamówienia 15 250 m2.
3) Szczegółowe wymagania geosiatki określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.
4) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) PZP.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części:
Rozmiar przedmiotu zamówienia nie wymaga podziału zamówienia na części. Brak podziału zamówienia nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorcom. Wskazane jest, aby zamówienie realizował jeden Wykonawcy, który będzie odpowiadał z tytułu gwarancji i rękojmi za cały przedmiot zamówienia, a nie kilku wykonawców odpowiedzialnych za poszczególne dostawy. Poza tym potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia byłby nieefektywny i mógłby wiązać się z nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia.
5) We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie materiałów), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.
6) Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.
7) Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
8) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 PZP), jest obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SWZ.
9) Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wykazania rozwiązań równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji postępowania. W myśl art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.
10) Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, warunkujące dopuszczenie dostarczanej geosiatki do obrotu, w tym w szczególności: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty krajowe/europejskie oceny techniczne, zaświadczenie o jakości, protokoły badań.
11) Zadanie inwestycyjne w ramach którego będą realizowane dostawy zlokalizowane jest na terenach leśnych o współrzędnych geograficznych 51.543810; 17.085042 (województwo dolnośląskie, powiat Milicz, gmina Milicz).
12) Dostawy będą świadczone w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
13) Dostawy realizowane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 16:00 po wcześniejszym telefonicznym/mailowym uzgodnieniu z Zamawiającym.
14) Droga leśna prowadząca od drogi publicznej do miejsca realizacji zadania inwestycyjnego zapewnia możliwość wjazdu ciągnika siodłowego z naczepą.
15) Przy realizacji dostaw przedmiotowego postepowania Zamawiający zastrzega sobie prawo, w myśl którego:
a) Wskazane w pkt 3.1. ppkt 3) SWZ ilości geosiatki wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy. Ilość zamówionej geosiatki w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może być mniejsza od przedstawionej w pkt 3.1. ppkt 3) SWZ, co jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres dostaw mniejszy niż wskazany w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
b) Pozostała ilość geosiatki odebrana zostanie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
c) Dostawy rozliczane będą w oparciu o cenę jednostkową przedstawioną w Ofercie i rzeczywiście dostarczone ilości. W związku z tym wynagrodzenie wykonawcy zmieni się proporcjonalnie do faktycznie wykonanych dostaw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący dostawy geosiatki takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą dostawy geosiatki analogiczne, jak opisane w SWZ (i wycenione przez Wykonawcę w Ofercie). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, może zostać uruchomiona dodatkowa dostawa geosiatki wskazanej w SWZ (i wycenionej przez Wykonawcę w Ofercie). Zamawiający nie jest zobowiązany do uruchomienie dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich uruchomienie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać uruchomione w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 8 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Podstawą określenia wartości dostaw uruchomionych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będzie cena jednostkowa geosiatki zawarta w Ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia dostaw geosiatki na skutek warunków glebowo - terenowych bądź atmosferycznych, (2) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej realizowanego zadania inwestycyjnego, (3) braku możliwości realizowania zadania inwestycyjnego w związku z ujawnieniem wad i błędów w dokumentacji projektowej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – 40 %
2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x 100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych,
Co – cena brutto oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości” oceniane będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości w stosunku do minimalnego okresu gwarancji jakości wynikającego z SWZ (tj. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęta liczba pełnych miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości zawarta w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ).
Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji jakości maksymalnie o 12 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji o liczbę miesięcy równą zero, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Oferta z zaoferowaną największą liczbą miesięcy przedłużającą minimalnym okres gwarancji (tj. maksymalnie o 12 miesięcy) otrzyma najwyższą ilość punktów w tym kryterium oceny ofert (tj. 40 pkt).
W przypadku zaoferowania liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji jakości więcej niż o 12 miesięcy, do oceny w ramach tego kryterium przyjęte zostanie 12 miesięcy oraz maksymalna ilość punktów (tj. 40 pkt.). Natomiast do umowy zostanie wprowadzony przedłużony okres gwarancji jakości wynikający z Oferty.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) liczby miesięcy przedłużających minimalny okres gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż
zaoferowany został minimalny 24 miesięczny okres gwarancji i przyzna Wykonawcy w niniejszym kryterium 0 punktów.
Pozostali Wykonawcy, tj. Wykonawcy, którzy zaoferują liczbę miesięcy przedłużającą minimalny okres gwarancji pomiędzy maksymalnie o 12 miesięcy, a minimalnie o 1 miesiąc otrzymają liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
Go
G = --------------------------------- x 100 pkt x 40%
Gn (12 miesięcy)
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”,
Go – liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości w ofercie ocenianej
Gn – najwyższa liczba miesięcy przedłużająca minimalny okres gwarancji jakości przewidziana przez Zamawiającego (o 12 miesięcy)
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji – 40 pkt.
3) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dane oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”,
3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w/w kryteriach oceny ofert.Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 2 dostawy (przez dostawę rozumie się wykonywanie dostawy na podstawie 1 umowy) polegające na wykonywaniu dostawy geosiatki, na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł brutto każda.
b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. potencjału technicznego.
c) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9 SWZ.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. ppkt 3) i 4) SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane w pkt 6.1., 6.3. i 6.4. SWZ względem Wykonawcy. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 116 ust. 2 PZP w zw. z art. 266 PZP może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. SWZ. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. Dodatkowa informacje zawiera rozdział 9 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.2. lit. a) SWZ, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych dostaw), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
c) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci:
1) Deklaracji właściwości użytkowych określających parametry przedmiotu zamówienia określonych w SWZ .
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku niezłożenia wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożenia niekompletnych lub błędnych przedmiotowych środków dowodowych w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. SWZ powyżej oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wyk. może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach tech. lub zaw.
(warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4) SWZ) podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
Wyk., który polega na zdolnościach tech. lub zaw. podmiotów udost. zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udost. zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realistyczniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wyk. realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wyk. z podmiotami udost.
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych Wyk.
zasobów podmiotu udost. zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia Wyk. i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udost. zasoby, na zdolnościach którego Wyk.
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do
oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udost. zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu (w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) sporządzone zgodnie ze
wzorami stanowiącymi załączniki nr 2C i 2D do SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach tech. lub zaw. na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)—f) SWZ, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Dokumenty,
o których mowa w pkt 9.3. lit a), c)-f) SWZ Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w
trybie art. 274 ust. 1 PZP.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, postanowienia zawarte w pkt 9.5.-9.7 SWZ stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zamiast:
1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 9.3. lit. a) SWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3.
lit. a) SWZ,
2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 9.3. lit c), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 9.3 lit d), lub odpisu
albo informacji z KRS lub z CEiIDG, o których mowa w pkt 9.3. lit e) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dodatkowe informacje w rozdziale 9 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100 PLN).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Ochrony Środowiska S.A., nr rachunku: 49 1540 1030 2001 7702 4918 0001 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu „Geosiatka – Żmigród”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) PZP w zw. z art. 266 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ) oraz oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.3. SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
2. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o którym mowa w pkt 9.3. SWZ należy załączyć (1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, oraz (2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://zulwroclaw.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.