eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Regimin › PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMINOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REGIMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Rzewuskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Regimin

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236811756

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@regimin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6673c473-3d7e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363687

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.regimin.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje dotyczące środków komunikacji zostały przedstawione w SWZ rozdział VII oraz XI, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl
1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza): dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zostały przedstawione w SWZ rozdział VII oraz XI, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl
Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenie, składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym kwalifikowanym , zaufanym lub osobistym.

1) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (składanie oświadczeń, dokumentów, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza):
dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl

2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub numerem referencyjnym (ID) postępowania).

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość komunikacji z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres podany przez nich w złożonej ofercie Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

2) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
c) dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki
Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
e) udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
f) archiwizacji postępowania.

4) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

6) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

a) prawo dostępu do danych (art. 15),
b) prawo sprostowania danych (art. 16),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

a) prawo do usunięcia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

9) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

10) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest
wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając
ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IDB.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 156279,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych nad zadaniem inwestycyjnym pn.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN
Zamawiający wymaga pobytu (fizycznej obecności) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na budowie:

- dwa razy w tygodniu co najmniej 3 godziny tygodniowo.

Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru może wymagać od inspektora nadzoru inwestorskiego pobytu na budowie przez czas dłuższy niż ten w/w. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 3) – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowy zakres i wielkość inwestycji drogowej przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej zamieszczonej na naszej stronie (https://bip.regimin.pl/) w ogłoszeniu na realizację zadania inwestycyjnego.
Link: https://bip.regimin.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/643925/ogloszenie_o_zamowieniu__dot_postepowania_o_udzielenie_zamowieni

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowe informacje dotyczące oceny ofert zostały przedstawione w
SWZ rozdział XIII oraz XIV, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia na naszej stronie: www.bip.regimin.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym art. 113 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej art 114 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej art. 115 Pzp,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej art.116 Pzp,

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

a) doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, tzn. w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wypełnił obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego co najmniej 1 roboty odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu
zamówieniu.
Wartości każdej z robót za minimum 1 500 000 zł brutto). Wykonawca może wykazać
roboty związane z budową, przebudową, rozbudową lub remontem dróg).

Ocena spełniania warunku będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia,

b) Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne
ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg,

Wskazana osoba winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w w/w specjalnościach oraz posiadająca, co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., nr 63, poz. 65).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać
,że łącznie spełniają w/w warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki
terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem należy złożyć dokumenty potwierdzające, że
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji

3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5
ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 11
do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty,(załącznik nr 7)
Doświadczenie w pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, tzn. w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wypełnił obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego co najmniej 1 roboty odpowiadającej rodzajem przedmiotowemu
zamówieniu.
Wartości każdej z robót za minimum 1 500 000 zł brutto). Wykonawca może wykazać
roboty związane z budową, przebudową, rozbudową lub remontem dróg).
Na potwierdzenie powyższego wystarczy załączyć kopię protokołu odbioru końcowego robót
na inwestycję drogową świadczącą o tym że Wykonawca pełnił nad tą inwestycją funkcję
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy,(załącznik nr 8)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie
podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w
postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) Wzór umowy stanowi element informacyjny i nie podlega on ocenie (nieobowiązkowy do
załączenia do oferty)
5) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (stanowi element pomocniczy oraz informacyjny i
nie podlega on ocenie)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały przedstawione w SWZ rozdział VII pkt. 5 i 8 oraz V i XI pkt. 3, która została zamieszczona jako załącznik do ogłoszenia naszej stronie: www.bip.regimin.pl

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji korzystania z mini portal zamieszczonym na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP dostępnym na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/regulamin. Zaszyfrowaną ofertę przeba przesłać na Adres skrzynki ePUAP:/1402082/skrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.