eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Regimin › PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMINOgłoszenie z dnia 2022-11-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REGIMIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Rzewuskiego 19

1.5.2.) Miejscowość: Regimin

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-461

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236811756

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@regimin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.regimin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.regimin.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6673c473-3d7e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363687/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IDB.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 156279,30 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w zakresie nadzorowania, kontroli i rozliczania wykonywania robót budowlanych nad zadaniem inwestycyjnym pn.

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120808W RELACJI GRZYBOWO-REGIMIN
Zamawiający wymaga pobytu (fizycznej obecności) inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej na budowie:

- dwa razy w tygodniu co najmniej 3 godziny tygodniowo.

Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru może wymagać od inspektora nadzoru inwestorskiego pobytu na budowie przez czas dłuższy niż ten w/w. W takim wypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawiera wzór umowy (załącznik nr 3) – pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Szczegółowy zakres i wielkość inwestycji drogowej przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej zamieszczonej na naszej stronie (https://bip.regimin.pl/) w ogłoszeniu na realizację zadania inwestycyjnego.
Link: https://bip.regimin.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/643925/ogloszenie_o_zamowieniu__dot_postepowania_o_udzielenie_zamowieni

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 92988,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZBIGNIE GONTAREK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5671160851

7.3.3) Ulica: ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE 5/26

7.3.4) Miejscowość: PŁOŃSK

7.3.5) Kod pocztowy: 09-100

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.