eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krościenko nad Dunajcem › Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 35

1.5.2.) Miejscowość: Krościenko nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-450

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: (18) 262-30-77

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kroscienko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroscienko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f1530af-1eef-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005868/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach V Osi Priorytetowej Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311108/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.2.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 159633,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Dostawa UTM wraz ze switch-em zarządzalnym. W zakres zamówienia wchodzi dostawa a) urządzenie UTM – 1 szt., b) switch – 1 szt. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32413100-2 - Rutery sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 12489,33 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Dostawa serwera NAS wraz z dyskami – 1 zestaw. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48823000-3 - Serwery plików

4.5.5.) Wartość części: 9343,55 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem – 1 szt. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48823000-3 - Serwery plików

4.5.5.) Wartość części: 23000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – Dostawa zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem. Zakres zadania obejmuje dostawę a) zestaw komputerowy – 15 szt., b) komputery przenośne (laptopy) – 3 szt., c) komputery przenośne (laptopy) – 1 szt. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.5.) Wartość części: 73460,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – Dostawa oprogramowania. Zakres zadania obejmuje dostawę a) oprogramowanie do backupu – 1 szt., b) oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą informatyczną – 1 szt., Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.5.5.) Wartość części: 24300,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – Dostawa urządzeń drukujących. W zakres zamówienia wchodzi dostawa a) urządzenie wielofunkcyjne laserowe A4 – 1 szt., b) urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 – 1 szt. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia dla każdej części określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.5.5.) Wartość części: 17040,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie Części I – Dostawa UTM wraz ze switch-em zarządzalnym wyżej wymienionego postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym, opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311108/01 z dnia 18.08.2022r., w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta. W toku badania i oceny odrzucono złożoną ofertę, w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w przedmiotowej części. Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu (…)”. „Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie Części II – Dostawa serwera NAS wraz z dyskami wyżej wymienionego postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym, opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311108/01 z dnia 18.08.2022r., w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. W toku badani i oceny odrzucono ofertę złożoną przez firmę ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J., z siedzibą ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w związku z powyższym najkorzystniejszą ofertą jest oferta Optiserw Kraków, Jarosław Pogwizd z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz z ceną brutto 21 497,94 zł. Kwota ta przewyższa kwotę 11 490,00 zł jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonał ponownie oceny swoich możliwości finansowych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofert (…)”. „Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 21497,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21497,94 PLN

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie Części III – Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem wyżej wymienionego postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym, opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311108/01 z dnia 18.08.2022r., w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. W toku badani i oceny odrzucono ofertę złożoną przez firmę ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp. J., z siedzibą ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w związku z powyższym najkorzystniejszą ofertą jest oferta Optiserw Kraków, Jarosław Pogwizd z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz z ceną brutto 36 892,62 zł. Kwota ta przewyższa kwotę 28 290,00 zł jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający dokonał ponownie oceny swoich możliwości finansowych. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdził, że nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofert (…)”. „Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36892,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 36892,62 PLN

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W zakresie Części IV – Dostawa zestawów komputerowych i laptopów z oprogramowaniem wyżej wymienionego postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym, opublikowanego na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00311108/01 z dnia 18.08.2022r., w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.08.2022r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty. W toku badania i oceny odrzucono wszystkie złożone oferty, w związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie w przedmiotowej części. Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu (…)”. „Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 28000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 28000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARKANET, Wojciech Oleś, Stanisław Zygor, Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9542398848

7.3.3) Ulica: Porcelanowa 19

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-246

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19372,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19372,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19372,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ANDROMEDA, Marek Łęgowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5311105732

7.3.3) Ulica: Kilińskiego 78A

7.3.4) Miejscowość: Nowy Sącz

7.3.5) Kod pocztowy: 33-300

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19372,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.