eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pokrówka › Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Chełm w ramach projektu "Cyfrowa Gmina":Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Chełm w ramach projektu "Cyfrowa Gmina":

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełm

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198103

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gminna 18

1.5.2.) Miejscowość: Pokrówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 563 73 63

1.5.8.) Numer faksu: 82 563 77 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminachelm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachelm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Chełm w ramach projektu "Cyfrowa Gmina":

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a217c7c8-3d62-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363310

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017536/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz modernizacja sieci teleinformatycznych jednostek organizacyjnych Gminy Chełm w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.ugchelm.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@gminachelm.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów
składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o
udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji
użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W
przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy,
- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
- Mozilla Firefox od wersji 15,
- Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 5 do SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu,
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Chełm w ramach projektu Cyfrowa Gmina" prowadzonym w trybie podstawowym,
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność,
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PGI.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Chełm w ramach
projektu „Cyfrowa Gmina".
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) dostarczenie nw. elementów we wskazanych ilościach do siedziby Zamawiającego zgodnie z zestawieniem rzeczowo –
ilościowym.
3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub
pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
4) Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
5) Wykonawca wyda Zamawiającemu instrukcje obsługi sprzętu lub – jeśli są one udostępniane przez producenta w formie
elektronicznej – przekaże adresy WWW, pod którymi można je pobrać.
6) Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia
na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez
producenta.
Zbiorcze zestawienie rzeczowo - ilościowe
− Stacja robocza (komputer stacjonarny z systemem operacyjnym) - 1 szt.,
− Laptop z systemem operacyjnym - 2 szt.,
− Urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt.,
− Kamera internetowa - 1 szt.,
− Serwerowy system operacyjny - 1 szt.
3. Dodatkowe wymogi związane z przedmiotem zamówienia:
1) Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone i nieobciążone prawami osób trzecich.
2) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub
pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.
3) Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
4) Dla oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia
na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez
producenta.
5) Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, o ile szczegółowe
wymagania dla poszczególnych elementów zamówienia wskazane w dalszej części niniejszego dokumentu nie stanowią
inaczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

38651600-9 - Kamery cyfrowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów
oceny ofert:
Cena 100 %
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1
punkt.
2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
PC = Cn / Cb x 100 pkt
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu
do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: Przyznana ilość punktów = PC

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 835 z późn. zm.).
3. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 7.6. SWZ podlegają:
1) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków
ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
2) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo
wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego .;
........ ciąg dalszy w Sekcji IX

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Parametry techniczne oferowanych sprzętów/oprogramowania komputerowego/urządzeń peryferyjnych wg Załącznika nr
6 do SWZ.
W celu stwierdzenia, że sprzęt/oprogramowanie komputerowe/urządzenia peryferyjne będące przedmiotem dostawy spełniają wymogi wynikające z umowy i opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w
załączniku nr 6 do SWZ parametrów technicznych oferowanych sprzętów/ oprogramowania komputerowego/urządzeń
peryferyjnych dla poszczególnych części zamówienia w ramach niniejszego postępowania. Wykonawcy. Załącznik Nr 6 do
SWZ stanowi integralny element oferty i nie podlega uzupełnieniu na zasadach określonych w przepisach art. 128 ust. 1
ustawy Pzp. Brak wskazania tych danych może stanowić podstawę odrzucenia oferty.
3) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1
SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w przypadku zaistnienia okoliczności (technicznych,
gospodarczych i tym podobnych), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (z zastrzeżeniem, że
zmiany te nie mogą powodować zmiany wysokości wynagrodzenia, ani obniżenia parametrów technicznych i jakościowych
zaoferowanego przedmiotu zamówienia) - na przykład:
1) konieczność dostarczenia innego, niż określonego w Umowie urządzenia lub oprogramowania, niepowodująca
zwiększenia ceny, spowodowana zakończeniem produkcji określonego w Umowie urządzenia/oprogramowania lub
wycofania go z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającego parametry nie gorsze od
zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie;
2) pojawienie się na rynku urządzenia producenta sprzętu nowszej generacji lub nowej wersji oprogramowania, o lepszych
parametrach i/lub pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji pod warunkiem, że te zmiany nie spowodują
zwiększenia ceny;
3) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia Zamawiający dopuszcza zmianę
w zakresie przedmiotu Umowy polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie
wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę w
związku z ujawnieniem wad;
4) zmiana oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub oprogramowania w sytuacji, gdy producent lub jego przedstawiciel
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (osoba trzecia) nie będzie mógł dostarczyć oferowanych przez Wykonawcę urządzeń
lub oprogramowania w terminie wyznaczonym w Umowie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian:
1) w przypadku przerwy w wykonywaniu umowy spowodowanej działaniem siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia,
2) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po uprzedniej akceptacji
Zamawiającego,
3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania
Umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w Ustawie z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 r,
ust. 1 związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, które nie były znane i możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią nowe okoliczności związane z
COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie, strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania się wzajemnie
o wpływie tych okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. Dopuszczalne są następujące
zmiany Umowy:
a) zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez realizację za pomocą środków zdalnej komunikacji, w przypadku
obowiązywania w okresie realizacji tych zadań ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na
możliwość wykonywania zadań w siedzibie Zamawiającego,
b) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku jeżeli realizacja zadań zaplanowanych na danym etapie za pomocą
środków zdalnej komunikacji jest niemożliwa; w takim przypadku termin realizacji Umowy przesuwa się o czas tego
zawieszenia,
c) zmiana terminu realizacji wskazanego w umowie w przypadku wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu
lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
d) zawieszenie wykonywania Umowy, w przypadku nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji
zamówienia. .......
......ciąg dalszy umowy w sekcji IX "Pozostałe informacje"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na platformie MiniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

.... (ciąg dalszy punktu 5.7)
......4. Wykluczenie, o którym mowa w pkt 7.6 SWZ następuje na okres trwania ww. okoliczności.
5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 7.7 SWZ, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 7.6 SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
7. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 8 SWZ.

..... (ciąg dalszy punktu 7.4.)
(....)5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 nie mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności w
przypadku realizacji przez Wykonawcę zadań za pomocą środków zdalnej komunikacji w sytuacji opisanej w ust. 4 lit. a)
ewentualne dodatkowe koszty z tym związane nie mogą obciążać Zamawiającego.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców.
7. Jeśli w trakcie realizacji Umowy wystąpią okoliczności związane z COVID-19 wpływające na należyte jej wykonanie
Zamawiający może zawiesić wykonywanie Umowy, w przypadku:
a. nieobecności pracowników Zamawiającego, których obecność jest konieczna dla prawidłowej realizacji Zamówienia,
b. obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się i/lub obostrzeń wypływających na możliwość wykonywania
Zamówienia w siedzibie Zamawiającego, jeśli jest to konieczne,
8. W przypadkach zawieszenia wykonywania Umowy, o których mowa w ust. 7, termin realizacji Umowy przesuwa się o
czas tego zawieszenia.
9. W przypadku wniosku o dokonanie zmiany składanego w okolicznościach, o których mowa w ust. 4, Wykonawca załącza
do wniosku oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
a. nieobecności osób, które Wykonawca przeznaczył do realizacji zamówienia;
b. decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
c. poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19;
d. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w
realizacji usług transportowych;
e. okoliczności, o których mowa w lit. a–d w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
10. Po rozpatrzeniu wniosku o zmianę Zamawiający decyduje o udzieleniu zgody na wprowadzenie zmiany do Umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewydania zgody
na zmianę Umowy.
11. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane
niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o
wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części
wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe
stawki podatku od towarów i usług.
12. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana danych rejestrowych lub adresowych oraz ich danych kontaktowych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.