eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › "Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miechów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000523940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 25

1.5.2.) Miejscowość: Miechów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@miechow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miechow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-49f3ad16-3d69-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363257

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030394/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Głęboka termomodernizacja budynków szkół w gminie Miechów i Proszowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miechow.eu/miasto-i-gmina/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/miechow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) korzystanie z platformazakupowa.pl jest możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
3) W celu założenia bezpłatnego Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4) W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5) Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty wybiera polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego Postępowaniem.
Szczegóły w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.30.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu termomodernizację i remont kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 na os. gen. Władysława Sikorskiego 15A i 15B, 32-200 Miechów w ramach programu „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie Miechów i Proszowice” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w tym:

W ramach przedmiotu postępowania zrealizowana zostanie jedna z części w/w zadania tj.: „Termomodernizacja i remont kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 na os. gen. Władysława Sikorskiego 15A i 15B, 32-200 Miechów oraz modernizacja systemu ogrzewania”.
II. Zakres postępowania obejmuje:
1. „Termomodernizacja i remont kompleksu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 na os. gen. Władysława Sikorskiego 15A i 15B, 32-200 Miechów oraz modernizacja systemu ogrzewania”.:

Budynek szkolny os. Gen. Władysława Sikorskiego 15 A ( SP 2:segment A, B, przewiązka, hala sportowa)
1. Przygotowanie terenu pod inwestycję.
2.Modernizacja systemu ogrzewania.
2.1. Wymiana pompy ciepła i pionowej pompy wielostopniowej na nowe modele o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
2.2. Wymiana części grzejników.
2.3. Doposażenie grzejników w zawory termostatyczne.
3. Wymiana stolarki drzwiowej.
4. Wymiana stolarki okiennej.
5. Ściany fundamentowe.
5.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne.
5.2. Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych segmentów A,B, przewiązki, hali sportowej
6. Ocieplenie styropapą stropodachów segmentów A i B.
6.1. Wymiana instalacji odgromowej na stropodachach i ścianach segmentów A i B (demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej po wykonaniu prac dociepleniowych na stropodachach i elewacjach).
6.2. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
6.3. Docieplenie stropodachów.
7. Ocieplenie dachu przewiązki pianką poliuretanową.
7.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
7.2. Docieplenie dachu przewiązki.
8.Wymiana warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych hali sportowej ( elewacja wschodnia i zachodnia).
8.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
8.2. Wymiana warstw ocieplenia ścian zewnętrznych hali sportowej (elewacja wschodnia i zachodnia).
9. Ocieplenie ścian zewnętrznych segmentów A,B i przewiązki.
9.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
9.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemnych) segmentów A,B i przewiązki.
10. Prace remontowe elewacji i dachu.
10.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
10.2. Malowanie elewacji – powierzchni ścian ( ściany bez projektowanego docieplenia – północna i południowa elewacja hali sportowej).
10.3. Malowanie dachu.
10.4. Malowanie istniejącej stolarki drzwiowej i krat okiennych.
10.5. Renowacja wejść do kompleksu budynków.
11. Prace porządkowe.
Budynek szkolny os. Gen. Władysława Sikorskiego 15 A (segment D)
1. Przygotowanie terenu pod inwestycje.
2. Prace remontowe elewacji i dachu.
2.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
2.2. Prace remontowe.
2.3. Malowanie dachu.
2.4. Malowanie istniejącej stolarki, metalowych barierek, pochwytów, słupków.
2.5. Renowacja wejść do budynku.

Budynek szkolny os. Gen. Władysława Sikorskiego 15 B (szkoła muzyczna)
1.Przygotowanie terenu pod inwestycję.
2. Modernizacja systemu ogrzewania.
2.1. Wymiana części grzejników .
2.2. Doposażenie grzejników w zawory termostatyczne.
3. Wykonanie hydroizolacji i ocieplenia ścian fundamentowych.
4. Prace remontowe elewacji i dachu.
4.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.
4.2. Malowanie elewacji – powierzchni ścian (ściany bez projektowanego docieplenia – ściany nadziemne).
4.3. Malowanie dachu.
4.4. Remont stolarki okiennej i drzwiowej.
4.5. Prace porządkowe.
2. Szczegółowy zakres robót wynika z załącznika nr 7 OPZ do SWZ na który składa się również projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWIORB, audyty energetyczne oraz z umowy na wykonanie robót – załącznik nr 6 do SWZ.

3. Realizacja robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie, w związku z czym koniecznym jest jego funkcjonowanie w trakcie prowadzonych prac.
W związku z powyższym zaleca się, aby prace wewnątrz obiektu wykonywać w okresach przerw w pracy szkoły.

4. Zamawiający posiada decyzję wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak OP-I.6401.310.2020.KW z dnia 06.10.2020r. Prace związane z termomodernizacja budynków w okresie od 01.03.2022 do 15.10.2022r. należy prowadzić pod ścisłym nadzorem ornitologicznym, Decyzja jest ważna do końca roku 2022.
W ramach rekompensaty, należy, pod nadzorem ornitologicznym zawiesić na budynkach szkolnych w trakcie trwania remontu 30 pojedynczych lub 15 podwójnych budek lęgowych dla jerzyków, które będą odpowiednie także dla wróbli, 20 budek lęgowych dla kawek oraz 10 podwójnych sztucznych gniazd dla oknówek.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną umowę obejmującą zrealizowanie
roboty obejmującej docieplenie budynku o wartości robót dociepleniowych minimum 1 000 000,00 zł brutto.
Przez roboty budowlane obejmujące docieplenie budynku rozumie się termomodernizację ścian
zewnętrznych budynku.
Uwaga: w celu spełnienia wymagań wynikających z treści art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji gdy warunek powyższy będzie spełniony nie przez wykonawcę lub wspólnika konsorcjum a przez podmiot udostępniający wykonawcy swoje zasoby (podmiot trzeci), to ten podmiot musi być podwykonawcą w realizacji umowy.

b) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, umożliwiającymi jego realizację na odpowiednim poziomie jakości tj. m.in.:
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
• jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

Uwaga: Kierownik powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.: 2351) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 24 oraz 25 wzoru umowy - załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/miechow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.