eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płońsk › Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130314574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: A. Mickiewicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48236624278

1.5.8.) Numer faksu: Brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pgk@pgk.plonsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f1df643-3d66-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pgkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452), określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf"-zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, oprócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego , uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych -MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Rozdziale 23 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/TP/PM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych półprzepuszczalnych membran do stabilizacji w systemie zamkniętym typu „BIODEGMA” dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (frakcji podsitowej oraz bioodpadów) w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem, gm. Płońsk.

Kolor membran: ciemny zielony z zewnętrznej strony.

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dostarczy:
1. Membrany dachowe kompostowni - 84 szt. arkuszy membran półprzepuszczalnych (tzw. „brytów”) o wymiarach ok. 3,84 m x 1,42 m, wraz z kompletem profili zaciskowych/montażowych. Każdy element powinien być wykonany z jednego kawałka materiału, a na wewnętrznej stronie posiadać dwie zakładki, przeznaczone do zatrzymywania skroplin pary wodnej. Tkanina po obu dłuższych stronach musi być obszyta lamówką, która na długości 358 cm jest usztywniona plastikowym prętem wszytym w lamówkę.
2. Membrany na drzwi kompostowni – 3 szt. lewe i 3 szt. prawe, łącznie 6 szt. membran półprzepuszczalnych w kształcie trapezu o wymiarach ok. 3,65 m x 3,70 m x 3,31 m x 2,16 m, wraz z kompletem profili zaciskowych/montażowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19240000-0 - Tkaniny specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione na podstawie wzoru:
C – oznaczenie kryterium
C = (Cmin:Cx) x 100 pkt
gdzie
C - liczba pkt, jaką może uzyskać oferta badana
Cmin - najniższa cena ofertowa brutto
Cx - cena ofertowa brutto ocenianej oferty
2. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w swz, wykonawca nie będzie podlegać wykluczeniu z postepowania oraz oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
5. Do celów porównania ofert w zakresie kryterium „Cena ofertowa brutto” brana będzie pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zmianami) dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie są wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie są wymagane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Sprawozdanie z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów w zakresie:
- gęstości (masa na jednostkę powierzchni),
- przepuszczalności powietrza,
- trwałości chemicznej,
- odporności na przenikanie pary wodnej,
- odporności na przenikanie wody,
- odporności na rozrywanie.
2.Karty charakterystyki produktu dla membrany, która potwierdzi, że parametry oferowanej membrany spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego oraz wskaże producenta oferowanej membrany.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.
3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 specustawy. W tym celu każdy z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej samodzielnie wypełnia oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.
5. Wszelkie oświadczenia lub dokumenty sporządzone zgodnie z swz składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego.
7. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia do umowy zmian redakcyjnych, poprawienie omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez sporządzania aneksu.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany parametrów technicznych dostawy na korzystniejsze, jeżeli w trakcie realizacji umowy podwyższy się standard oferowanego przedmiotu umowy, pod warunkiem, że wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie podwyższone.
3. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zobowiązań umownych spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezależne od stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia którego skutkom nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie utrudnione – np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, epidemie, pandemie.
4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siły wyższej w terminie 7 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.
5. Strona dotknięta działaniem siły wyższej zobowiązana jest do podjęcia wszelkich możliwych starań, aby opóźnienie w realizacji umowy było jak najkrótsze.
6. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin realizacji umowy przesuwa się o każdy dzień przestoju związanego z działaniem siły wyższej.
7. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto z naliczoną nową stawką podatku od towarów i usług.
8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pgkplonsk.eZamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.