eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w SosnowcuOgłoszenie z dnia 2022-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOSNOWCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273072781

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Klimontowska 21

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kmpsp-sosnowiec

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b3e964-0f37-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362867

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00283164/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00284916/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MT.2370.1.2022.KO

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotu zamówienia - „Dostawa paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnejw Sosnowcu”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych ilości i rodzajów paliw płynnych poprzez stacje paliw akceptujące bezgotówkowe karty paliwowe do pojazdów należących
i podległych Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w okresie obowiązywania umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 514580,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 514580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 514580,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PETROJET SP. Z O.O

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7962909473

7.3.3) Ulica: Kieszek 52

7.3.4) Miejscowość: Pionki

7.3.5) Kod pocztowy: 26-670

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 514580,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2024-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.