eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcławice Stare › Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-09-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001233982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Jakuba 94

1.5.2.) Miejscowość: Więcławice Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-091

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123885056

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@spwieclawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zswieclawice.edupage.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.malopolska.pl/zswwstarych,m,414665,zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ceb49f2-13e2-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362864

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00288229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SPW.272.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 924246,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.”

Szczegółowy zakres usługi, wymagania jakościoweoraz czynności do wykonywania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia okreslają:
Zał. Nr 1 Formularz oferty.
Zał. Nr 2 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.
Zał. Nr 3 Projekt umowy.
Zał. Nr 4 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zał. Nr 5 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zał. Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Wyżej wymienione dokumenty maja byc traktowane jako wzajemnie uzupełniające się . Dokumenty w wersji elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych adres:https://bip.malopolska.pl/zswwstarych,m,414665,zamowienia-publiczne.html

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 418558,17 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 582690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559345,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Magdalena Szadkowska Firma Handlowa OLIWIA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6782694214

7.3.3) Ulica: os. Kalinowe 10 lok. 50

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-813

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559345,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-09-01 do 2023-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Umowa nie będzie realizowana przez okres od 1 lipca do 31 lipca 2023 roku

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.