eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcławice Stare › Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.Ogłoszenie z dnia 2022-08-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001233982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Jakuba 94

1.5.2.) Miejscowość: Więcławice Stare

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-091

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 123885056

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@spwieclawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zswieclawice.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ceb49f2-13e2-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00288229/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/zswwstarych,m,414665,zamowienia-publiczne.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej szkola@spwieclawice.pl
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Przepustowość sieci 70Mb/s.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.malopolska.pl/zswwstarych,m,414665,zamowienia-publiczne.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi, znajdująca się przy ul. św. Jakuba 94 w Więcławicach Starych (32-091 Michałowice).
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu (12) 388-50-56 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres szkola@spwieclawice.pl
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak postępowania: SPW.272.3.2022, nazwa postępowania: „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.”prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 z uwzględnieniem przepisów stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp lub na podstawie innych przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Szkoły obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych jest to okres 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres 10 lat;
Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.
Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Nie przysługuje Pani/Panu :
-w związku z art.17.ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięća danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym jest mowa w art.20 RODO
-na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPW.272.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych w okresie od dnia 01.09.2022r. do dnia 30.06.2023r. oraz od 01.08.2023r. do 31.08.2023r.”

Szczegółowy zakres usługi, wymagania jakościoweoraz czynności do wykonywania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia okreslają:
Zał. Nr 1 Formularz oferty.
Zał. Nr 2 Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp.
Zał. Nr 3 Projekt umowy.
Zał. Nr 4 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zał. Nr 5 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.
Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Zał. Nr 7 Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 5 Pzp o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Wyżej wymienione dokumenty maja byc traktowane jako wzajemnie uzupełniające się . Dokumenty w wersji elektronicznej są zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Więcławicach Starych adres:https://bip.malopolska.pl/zswwstarych,m,414665,zamowienia-publiczne.html

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1.W przypadku zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do placówki Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji. Opcja w niniejszym postępowaniu będzie polegała na zapewnieniu przez wykonawcę usługi cateringu dla dodatkowej (większej) liczby dzieci uczęszczających do placówki niż określono w zamówieniu podstawowym. W ramach opcji wykonawca będzie wykonywał umowę na takich samych warunkach jak określone dla zamówienia podstawowego.

2.Zamawiający zastrzega, że w ramach opcji może ulec zwiększeniu liczba dzieci, odpowiednio liczba posiłków i wynagrodzenie wykonawcy, ale nie więcej niż o 30% zamówienia podstawowego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w szczególności w sytuacji, kiedy przed skorzystaniem z opcji wartość wynagrodzenia umownego pozostałego po zapłaceniu wcześniejszych faktur za wykonanie umowy nie będzie wystarczająca na pokrycie zobowiązania wynikającego z opcji (Zamawiający przypomina, że w ramach zamówienia może nie wykorzystać pełnej ilości posiłków wymienionych w złożonej ofercie, a płatność będzie dokonywana za wykonanie usługi z zastosowaniem cen jednostkowych pomnożonych przez ilość faktycznie wydanych posiłków).

3.O korzystaniu z opcji Zamawiający powiadomi wykonawcę w terminie umożliwiającym zawarcie aneksu do umowy przed kolejnym okresem rozliczeniowym. W przypadku korzystania z opcji umowa podlega zmianie (poprzez zawarcie aneksu) w części dotyczącej korzystania z opcji tj. w zakresie liczby dzieci korzystających z posiłków, ilości posiłków i wynagrodzenia brutto. Pozostałe warunki umowy pozostają w mocy i nie ulegają zmianie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ceny.

2.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która będzie określała najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia i która nie podlega odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione jako iloraz najniższej ceny spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i ceny oferty ocenianej. Wynik przedstawiany będzie w punktach. Wyliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2.Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:

1).Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2).Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia tzn. jeżeli uzyskał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.) tj. posiada aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4)Zdolności technicznej:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, czyli minimum:
a.Sześcioma (6) termosami do przewozu żywności o minimalnej pojemności 5 litrów;
b.Samochodem odpowiadającym wymaganiom sanitarno-higienicznym zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.).
5)Zdolność zawodowej:
a) W zakresie doświadczenia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia o wartości nie niższej niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto polegające na przygotowaniu i dostawie wyżywienia dla dzieci lub młodzieży szkolnej.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
b) W zakresie kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Minimalny poziom warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję dietetyka. Dietetyk musi posiadać wykształcenie wyższe co najmniej studiów zawodowych (licencjackich) na kierunku dietetyka lub inne równoważne uprawnienia umożliwiające pełnienie tej funkcji na przedmiotowym zamówieniu, np. technologia żywności i żywienie człowieka (specjalność żywienie człowieka) oraz zdrowie publiczne (specjalność dietetyka).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021 ze zm.);

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi zał. nr 4 do SWZ;

3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości i okoliczności dokonania zmian postanowień umowy:

1) W przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas obowiązywania niniejszej umowy strony zobowiązują się do sporządzenia stosownego aneksu, uwzględniającego zaistniałą zmianę;

2) Zmiany okresu realizacji umowy, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r. w przypadku zmiany funkcjonowania Szkoły Podstawowej w okresie wakacyjnym wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zmiana nie spowoduje zmiany liczby zamawianych posiłków (ponad zamówienie podstawowe i zamówienie w ramach prawa opcji, o ile Zamawiający z niej skorzysta), ceny posiłków oraz wynagrodzenia Wykonawcy;

3) Zmiany osoby pełniącej funkcję dietetyka spowodowanej chorobą osoby pełniącej funkcję dietetyka, innym wypadkiem losowym, rezygnacją ze współpracy z Wykonawcą lub innymi szczególnymi okolicznościami pod warunkiem, że osoba będzie spełniała wymagania określone w § 8 ust.1 umowy. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wykazanie przez Wykonawcę przesłanki, o której mowa powyżej poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów/oświadczeń osoby pełniącej funkcję dietetyka;

4) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 20% w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert:

a) Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie;

b) Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia;

c) W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w lit. b), Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;

d) Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy.

2. Zmiany wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 możliwe będą nie częściej niż dwa razy w okresie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 1 obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https;//miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.