eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wydminy › Wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WYDMINACH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510901263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 94

1.5.2.) Miejscowość: Wydminy

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-510

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 874210028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsowydminy@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsowydminy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd095e39-3b52-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362770

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00362758/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wytwarzanie i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy

art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
13.2. Informacje ogólne
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zsowydminy@interia.pl.
3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
13.4. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – nie dotyczy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą ul. Grunwaldzka 94, 11-510 Wydminy.
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (87) 421 00 19 w. 118, adres poczty elektronicznej: iod@wydminy.pl,
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c i art. 9 ust. 2 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w: − ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) − ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) − ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), − ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1009) − ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1128), − ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133), − ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 559), w zakresie dotyczącym monitoringu.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa wymienionych w pkt. 3,
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z jednolitego rzeczowego wykazu akt,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,
9) podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą profilowane)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie, i wydawanie osobom uprawnionym posiłku w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021 t.j.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
5.2. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych produktów posiadających aktualne terminy ważności, urozmaicone, lekkostrawne oraz atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Posiłki muszą posiadać wartość odżywczą i energetyczną zgodną z wymogami i normami żywienia dzieci i młodzieży.
5.3. Wykonawca zobowiązuje się do wyeliminowania produktów przetworzonych i stosowania naturalnych, wartościowych produktów spożywczych.
5.4. Posiłek składa się z dwóch dań: I – zupy i II dania wraz z kompotem w przypadku szkół podstawowych, ze śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z kompotem i podwieczorku dla oddziałów przedszkolnych.
5.5. Obiady muszą być wykonane z odpowiednich surowców – nieprzetworzonego wcześniej mięsa, świeżych warzyw i owoców (sezonowo – w okresie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywnych i owocowych).
5.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowywania potraw i napojów na bazie suszu.
5.7. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. W ramach II dania jadłospis powinien zawierać m.in.: posiłki mięsne: udo z kurczaka, kotlet mielony (karczek, filet z kurczaka, indyk, szynka b/k), kotlet (schab, filet z kurczaka, filet z indyka), gulasz (szynka b/k, karczek b/k, łopatka b/k, filet z indyka, kurczaka), posiłki półmięsne, 2 posiłki bezmięsne – mączne, 2 posiłki – ryba (filet).
5.8. Zamawiający nie dopuszcza serwowania posiłków przygotowanych w formule fastfood.
5.9. Zamawiający nie zezwala na stosowanie w procesie żywienia produktów takich jak: gotowe sosy, sproszkowane ziemniaki (puree), mrożonych pierogów, innych produktów typu „instant”.
5.10. Do przygotowania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi.
5.11. Zupy muszą być gotowane na wywarze mięsno-warzywnym.
5.12. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej (gramatura i kaloryczność odpowiednia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym). Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jadłospis był urozmaicony oraz uwzględniał sezonowość.
5.13. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania dwudekadowych jadłospisów i przedkładania ich do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem ich obowiązywania. Brak zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego skutkuje akceptacją zaproponowanego jadłospisu. Zgłoszenie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do zaproponowanego jadłospisu obliguje Wykonawcę do wprowadzenia zmian w jadłospisie. Wykonawca ma prawo do zmiany jadłospisu w trakcie jego obowiązywania
5.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W ramach nadzoru nad jakością świadczonych usług, Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny posiłków, poprzez dokonywanie degustacji próbek dostarczanych do szkoły dań. Ewentualne uwagi/wnioski wynikające z tych degustacji będą wiążące dla Wykonawcy i przedstawione Wykonawcy w formie protokołu. W przypadku ponownego nie zastosowania się do uwag Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania kar umownych, które mogą być podstawą rozwiązania umowy.
5.15. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do dzierżawy pomieszczeń kuchni i stołówki przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach i podpisania odrębnej umowy w tym zakresie.
5.16. Wykonawca zobowiązuje się na bazie przedmiotu zamówienia do przygotowania i wydawania pełnych obiadów uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz śniadań, pełnych obiadów oraz podwieczorków dla wychowanków oddziałów przedszkolnych.
5.17. Wydawanie posiłków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach odbywać się będzie przez pracowników Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
5.18. Wykonawca, we własnym zakresie i na swój koszt, zapewni obrusy, ceraty, serwetki, niezbędne naczynia kuchenne i sztućce do spożywania i wydawania posiłków oraz na własny koszt będzie je uzupełniał.
5.19. Posiłek należy wydawać z zastosowaniem naczyń ceramicznych lub szklanych i sztućców umożliwiających utrzymanie ich w czystości, przeznaczonych do kontaktu z żywnością określonych w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2020 poz. 2021 t.j.).
5.20. Środki, które będą używane do mycia i dezynfekcji muszą być zgodne z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
5.21. Utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych, wywóz odpadów komunalnych należy do Wykonawcy i następuje w dniu ich wytworzenia dla odpadów pokonsumpcyjnych oraz zgodnie z harmonogramem dla odpadów komunalnych, na koszt Wykonawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
5.22. Personel Wykonawcy musi posiadać aktualne badania, ważne książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz odpowiednie przygotowanie.
5.23. Posiłek, sposób jego przygotowania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021 t.j.) oraz w przepisach wykonawczych.
5.24. Maksymalna cena wytworzenia, i wydania jednego posiłku dwudaniowego w roku szkolnym 2022-2023 dla uczniów szkoły podstawowej wynosi łącznie 13,00 zł, w tym:
a) maksymalna cena wsadu do kotła wynosi 9,00 zł
b) maksymalna cena pozostałych kosztów wytworzenia i wydawania jednego posiłku dwudaniowego wynosi 4,00zł
5.25. Maksymalna cena wytworzenia i wydania posiłków w roku szkolnym 2022-2023 dla wychowanków oddziałów przedszkolnych wynosi łącznie 13,00 zł, w tym:
c) maksymalna cena wsadu do kotła wynosi 9,00 zł
d) maksymalna cena pozostałych kosztów wytworzenia i wydawania jednego posiłku dwudaniowego wynosi 4,00zł
5.26. Godziny wydawania obiadów – od 1035-1400.
5.27. Umowa dzierżawy w celu prowadzenia kuchni i stołówki zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.
5.28. Miesięczna stawka czynszu nie może być niższa niż 1 372,30 zł brutto (za pomieszczenia o powierzchni 303,60 m2, zgodnie ze stawką ustaloną Zarządzeniem Wójta nr 57/2015 z dn. 25.05.2015 r. ws. ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości komunalnych w wysokości 4,52 zł za wynajem 1m2 powierzchni w celu prowadzenia działalności) i nie mniej niż 500 zł (za wyposażenie).
5.29. Szacunkowa ilość wydawanych posiłków finansowanych z kasy Gminy wynosi:

Rodzaj posiłku Szacunkowa ilość posiłków - 40 % + 40 %
Posiłki dla uczniów szkoły podstawowej 16 300 9 780 22 820
Posiłki dla wychowanków oddziałów przedszkolnych 16 137 9 682 22 592

5.30. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia, przy czym zmniejszenie lub zwiększenie nie może być większe niż 40% dla posiłków finansowanych w całości i 40% dla posiłków finansowanych w części w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5.30. Podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub podstawą odmowy wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia, przy czym zmniejszenie lub zwiększenie nie może być większe niż 40% dla posiłków finansowanych w całości i 40% dla posiłków finansowanych w części w zależności od liczby osób objętych dożywianiem. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 100%, w tym:
a) łączna cena brutto posiłków dla uczniów szkoły podstawowej – 40 % (40 pkt) – C1
b) łączna cena brutto posiłków dla wychowanków oddziałów przedszkolnych – 40 % (40 pkt) – C2
c) łączna cena brutto za dzierżawę pomieszczeń stołówki – 10% (10 pkt) – C3
d) łączna cena brutto za dzierżawę wyposażenia pomieszczeń stołówki – 10 % (10 pkt) – C4.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych wskazanych w art. 94 ust. 1, pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia ww. osób jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania statusu, o którym mowa powyżej, przez cały okres realizacji umowy.
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na dzień składania oferty będzie posiadał w banku zdolność kredytową i/lub środki finansowe nie mniejsze niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
2) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych dwudaniowych posiłków w ilości minimum 60 posiłków obiadowych dziennie i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy.
9.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9.4. Z uwagi na to, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 94 ustawy nie jest możliwe, by Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 12 SWZ.
9.6. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania jest odrzucana.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym, mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 12.2. ppkt 1.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada status jednego z podmiotów wymienionych w art. 94 ust. 1:
a) w przypadku zakładu pracy chronionej – decyzja wojewody w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej wydana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.);
b) w przypadku spółdzielni socjalnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający wpis do rejestru jako spółdzielnia socjalna;
c) w przypadku innego Wykonawcy, którego głównym celem lub głównym celem działalności jego wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych – dokument potwierdzający określony powyżej cel działalności Wykonawcy (np. statut podmiotu, decyzja wojewody w sprawie statusu Centrum Integracji Społecznej, itp. w zależności od statusu Wykonawcy).
2) dokumenty poświadczające zdolność kredytową i/lub posiadanie środków finansowych nie mniejszych niż 40 000,00 zł – wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający saldo rachunku, opinia bankowa o posiadanej zdolności kredytowej lub inny dokument potwierdzający wymaganą zdolność kredytową i/lub posiadanie środków finansowych.
3) dokumenty poświadczające należyte wykonanie co najmniej 2 usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych, dwudaniowych posiłków w ilości minimum 60 posiłków obiadowych dziennie w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy – referencje, rekomendacje, protokoły odbioru lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w powyżej. Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których w pkt 12.4 ppkt 1 składa każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 12.4 ppkt 2-3 składa Wykonawca/ Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie poszczególnych warunku/ów.
Powyższe dokumenty składane są na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego w pkt 9.2. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy, Pełnomocnictwo o ile jest wymagane

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w przypadkach, o których mowa
w pkt 8.
11.3. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 9.
1) Warunek wskazany w pkt 9.1 musi spełniać osobno każdy z Wykonawców;
2) Warunek wskazany w pkt 9.2 ppkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał zdolność kredytową i/lub środki finansowe nie mniejsze niż 40 000 zł;
3) Warunek wskazany w pkt 9.2 ppkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i dostarczaniu ciepłych dwudaniowych posiłków w ilości minimum 60 posiłków obiadowych dziennie i usługa ta była wykonywana w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 miesięcy.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.2. ppkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 12 SWZ.
11.6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może zostać zmieniona wyłącznie w sytuacjach wskazanych w art. 455 ustawy.
3. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy.
4. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za skutecznie doręczone.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ZSOWydminy/Skład_ESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.