eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Serokomla › Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu "Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora
na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SEROKOMLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582470

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 21

1.5.2.) Miejscowość: Serokomla

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-413

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaserokomla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wybór wykonawców na realizację warsztatów dla członków 3 klubów seniora
na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab784b22-3b3b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362745

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037760/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Prowadzenie warsztatów dla seniorów w projekcie "Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugserokomla.bip.lubelskie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 11.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrzynka ePUAP: /ugserokomla/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej przetargi@gminaserokomla.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 9 ust. 9.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowania można również wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcje „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Serokomla;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Serokomli w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
Nazwa usługi: animator weekendów seniora
Zakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).
Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Serokomli lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.
Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Serokomli, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.
Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.
Zakres usługi obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);
b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;
c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;
d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;
Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;
b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć;
c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;
d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

92342000-0 - Usługi świadczone przez szkoły tańca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - Znaczenie kryterium 60%
Doświadczenie prowadzących zajęcia - Znaczenie kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C=(Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Doświadczenie prowadzących zajęcia (D) – waga 40%
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji dot. liczby godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad w zakresie adekwatnym do danej części, na którą składana jest oferta.

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: D = Do / 100 x 40 pkt
D – przyznane punkty w ramach kryterium doświadczenie prowadzących zajęcia
Do – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie adekwatnym do danej części
100 – maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie wymaganym dla danej części
Uwaga:
W tym kryterium minimalna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad to 20, natomiast maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad poddanych ocenie może wynosić 100. Jeśli Wykonawca poda większą liczbę godzin niż 100, ocenie będzie podlegać 100 godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad spełniających wymagania Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium będą liczone na podstawie informacji umieszczonej w załączniku nr 3 do SWZ -Formularz oferty – Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie potwierdzić informacje dot. ilości godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad zrealizowanych przez prowadzących zajęcia w podmiotowym środku dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących zajęcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Pieńkach w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
Nazwa usługi: animator weekendów seniora
Zakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).
Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Pieńkach lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.
Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Pieńkach, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.
Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.
Zakres usługi obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);
b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;
c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;
d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;
Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;
b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć;
c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;
d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

92342000-0 - Usługi świadczone przez szkoły tańca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - Znaczenie kryterium 60%
Doświadczenie prowadzących zajęcia - Znaczenie kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C=(Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Doświadczenie prowadzących zajęcia (D) – waga 40%
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji dot. liczby godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad w zakresie adekwatnym do danej części, na którą składana jest oferta.

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: D = Do / 100 x 40 pkt
D – przyznane punkty w ramach kryterium doświadczenie prowadzących zajęcia
Do – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie adekwatnym do danej części
100 – maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie wymaganym dla danej części
Uwaga:
W tym kryterium minimalna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad to 20, natomiast maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad poddanych ocenie może wynosić 100. Jeśli Wykonawca poda większą liczbę godzin niż 100, ocenie będzie podlegać 100 godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad spełniających wymagania Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium będą liczone na podstawie informacji umieszczonej w załączniku nr 3 do SWZ -Formularz oferty – Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie potwierdzić informacje dot. ilości godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad zrealizowanych przez prowadzących zajęcia w podmiotowym środku dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących zajęcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora weekendów seniora dla członków klubu seniora w Charlejowie w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
Nazwa usługi: animator weekendów seniora
Zakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach integracyjnych organizowanych w ramach projektu, to jest:
1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć animacyjnych w trakcie organizowanych w ramach projektu spotkań dla uczestników projektu (weekendów seniora).
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze integracyjnym (np. wyjścia plenerowe, ognisko, wspólne zabawy, organizacja pokazów zdjęć/filmów).
Miejsce realizacji: weekendy seniora będą zrealizowane w siedzibie klubu seniora zlokalizowanym w Charlejowie lub w miejscach publicznych na terenie Gminy Serokomla (np. ogniska), w pomieszczeniach i przestrzeniach udostępnionych przez Zamawiającego, w oparciu o sprzęt i wyposażenie Zamawiającego.
Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubu seniora w Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników warsztatów leży po stronie Zamawiającego.
Wymiar czasowy: weekendy seniora będą odbywać się w grupach liczących do 20 os. w średnim wymiarze 1 spotkania w miesiącu, w dni wolne od pracy w wymiarze 4 godzin/weekend seniora. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 48 godzin zajęć.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.
Zakres usługi obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);
b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;
c) realizację łącznie 48 godzin zegarowych usługi;
d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;
Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;
b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć;
c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;
d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w zajęciach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie programu zajęć oraz metod ich prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

92342000-0 - Usługi świadczone przez szkoły tańca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - Znaczenie kryterium 60%
Doświadczenie prowadzących zajęcia - Znaczenie kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C=(Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Doświadczenie prowadzących zajęcia (D) – waga 40%
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji dot. liczby godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad w zakresie adekwatnym do danej części, na którą składana jest oferta.

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: D = Do / 100 x 40 pkt
D – przyznane punkty w ramach kryterium doświadczenie prowadzących zajęcia
Do – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie adekwatnym do danej części
100 – maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie wymaganym dla danej części
Uwaga:
W tym kryterium minimalna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad to 20, natomiast maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad poddanych ocenie może wynosić 100. Jeśli Wykonawca poda większą liczbę godzin niż 100, ocenie będzie podlegać 100 godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad spełniających wymagania Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium będą liczone na podstawie informacji umieszczonej w załączniku nr 3 do SWZ -Formularz oferty – Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie potwierdzić informacje dot. ilości godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad zrealizowanych przez prowadzących zajęcia w podmiotowym środku dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących zajęcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na realizację usługi animatora wyjazdów w trakcie wycieczek organizowanych w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”
Nazwa usługi: animator wyjazdów
Zakres usługi: Organizowanie i uczestniczenie w wyjazdach i wycieczkach organizowanych w ramach projektu, to jest w szczególności: planowanie, organizowanie i animowanie grupy seniorów w trakcie wyjazdów kulturalno-krajoznawczych (wyjazd wspólnie z seniorami), w tym nadzór nad działaniami wolontariuszy Zamawiającego w trakcie wyjazdów. Koszty wyjazdu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, koszty biletów/wejściówek) animatora i wolontariuszy pokrywa Zamawiający. Rekrutację i udział wolontariuszy zapewnia Zamawiający.
Miejsce realizacji:
1. Wyjazd 1 dniowy do Kazimierza Dolnego - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy
2. Wyjazd 1 dniowy do Hołowna - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy
3. Wyjazd 1 dniowy do Zamościa - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy
4. Wyjazd 1 dniowy do Krasnobrodu-Zwierzyńca - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy
5. Wyjazd 2 dniowy do Warszawy - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2022 r.)
6. Wyjazd 2 dniowy do Warszawy - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)
7. Wyjazd 2 dniowy do Lublina - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)
8. Wyjazd 2 dni do Krakowa - 30 uczestników projektu + 15 wolontariuszy (w 2023 r.)
Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubów seniora w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników poradnictwa leży po stronie Zamawiającego.
Wymiar czasowy: wyjazdy kulturalno-krajoznawcze: 8 wyjazdów obejmujących 12 dni. Wyjazdy 1-dniowe: wyjazd ok. 7.00 pierwszego dnia, powrót ok. 21.00 tego samego dnia. Wyjazdy 2-dniowe: wyjazd ok. 7.00 pierwszego dnia, powrót ok. 21.00 kolejnego dnia. Wyjazdy będą realizowane w dni wolne od pracy, w wyjątkowych wypadkach w dni robocze.
Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy.
Zakres usługi obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie minimum jednej osoby wykonującej usługę (animatora);
b) przygotowanie szczegółowego programu zajęć i przedstawienie go Zamawiającemu do zatwierdzenia;
c) realizację łącznie 12 dni uslugi;
d) dokumentowanie realizacji usługi zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu;
Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba zajęć (spotkań) nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;
b) opracowania i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia, nie później niż na 7 dni przed ustalonym terminem zajęć, szczegółowego programu zajęć;
c) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;
d) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
e) stosowania w trakcie realizowanych zajęć aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w wyjazdach wszystkich uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie metod i sposobów animowania grupy seniorów w trakcie wyjazdów do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględniania stanu zdrowia i potrzeb uczestników, częstsze przerwy na odpoczynek, wolniejsze tempo zajęć, komunikaty i instrukcje przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

92620000-3 - Usługi w zakresie sportu

92342000-0 - Usługi świadczone przez szkoły tańca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - Znaczenie kryterium 60%
Doświadczenie prowadzących zajęcia - Znaczenie kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C=(Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Doświadczenie prowadzących zajęcia (D) – waga 40%
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji dot. liczby godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad w zakresie adekwatnym do danej części, na którą składana jest oferta.

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: D = Do / 100 x 40 pkt
D – przyznane punkty w ramach kryterium doświadczenie prowadzących zajęcia
Do – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie adekwatnym do danej części
100 – maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie wymaganym dla danej części
Uwaga:
W tym kryterium minimalna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad to 20, natomiast maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad poddanych ocenie może wynosić 100. Jeśli Wykonawca poda większą liczbę godzin niż 100, ocenie będzie podlegać 100 godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad spełniających wymagania Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium będą liczone na podstawie informacji umieszczonej w załączniku nr 3 do SWZ -Formularz oferty – Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie potwierdzić informacje dot. ilości godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad zrealizowanych przez prowadzących zajęcia w podmiotowym środku dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących zajęcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa poradnictwa prawnego dla członków 3 klubów seniora na terenie Gminy Serokomla w ramach projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”.
Zakres usługi: indywidualne i grupowe poradnictwo prawne dla seniorów.
Miejsce realizacji: usługa będzie zrealizowana w siedzibach klubów seniora zlokalizowanych w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego.
Uczestnicy: uczestnicy projektu „Seniorzy bez barier. Kluby Seniora w Gminie Serokomla”, osoby korzystające z oferty klubów seniora w Serokomli, Pieńkach i Charlejowie, w wieku 60 lat i więcej. Rekrutacja uczestników poradnictwa leży po stronie Zamawiającego.
Wymiar czasowy: Poradnictwo będzie odbywać się w każdym z 3 klubów seniora; przewiduje się 2 godziny poradnictwa w miesiącu w każdym z 3 klubów, według zapotrzebowania uczestników projektu. W okresie realizacji zamówienia, tj. od podpisania umowy do 31 sierpnia 2023 r., planowana jest realizacja łącznie 72 godzin poradnictwa.
Szczegółowy harmonogram poradnictwa zostanie ustalony z Wykonawcą po zawarciu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu zarezerwowanych w harmonogramie porad prawnych na 24 godziny przed realizacją zamówienia.
Zakres usługi obejmuje następujące elementy:
a) zapewnienie przez Wykonawcę personelu posiadającego uprawnienia do wykonywania usługi poradnictwa prawnego;
b) realizację łącznie 72 godzin zegarowych poradnictwa do 31.08.2023 r.;
c) dokumentowanie realizacji poradnictwa zgodnie z wewnętrzną dokumentacją Zamawiającego poprzez wypełnianie dostarczonych przez Zamawiającego list obecności, a następnie przekazanie wypełnionych list Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega, że jeśli w okresie realizacji umowy planowana całkowita liczba godzin poradnictwa nie zostanie wybrana przez Zamawiającego, umowa nie ulegnie przedłużeniu, a Wykonawca nie będzie składał żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie wybrania całkowitej ilości zajęć określonej w umowie, a tym samym zmniejszenia ogólnej wartości brutto umowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) współpracy z Kierownikiem projektu oraz personelem klubów seniora w zakresie ustalenia szczegółowego programu warsztatów oraz ich harmonogramu;
b) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom monitorowania przebiegu zajęć;
c) stosowania w opracowanych materiałach szkoleniowych/informacyjnych zasad promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
d) stosowania w trakcie realizowanej usługi aspektów społecznych, w celu umożliwienia udziału w poradnictwie wszystkim uczestnikom Projektu, poprzez dostosowanie metod prowadzenia do specyficznych potrzeb osób starszych (np. uwzględnienia stanu zdrowia i potrzeb uczestników, komunikaty przekazywane prostym, zrozumiałym językiem).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Cena - Znaczenie kryterium 60%
Doświadczenie prowadzących zajęcia - Znaczenie kryterium 40%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
C=(Cn/Cb) x 60 pkt
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
Doświadczenie prowadzących zajęcia (D) – waga 40%
Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji dot. liczby godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad w zakresie adekwatnym do danej części, na którą składana jest oferta.

Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: D = Do / 100 x 40 pkt
D – przyznane punkty w ramach kryterium doświadczenie prowadzących zajęcia
Do – liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie adekwatnym do danej części
100 – maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad przez prowadzących zajęcia w zakresie wymaganym dla danej części
Uwaga:
W tym kryterium minimalna liczba godzin dydaktycznych przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad to 20, natomiast maksymalna oceniana liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/zajęć/warsztatów/porad poddanych ocenie może wynosić 100. Jeśli Wykonawca poda większą liczbę godzin niż 100, ocenie będzie podlegać 100 godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad spełniających wymagania Zamawiającego.
Punkty w ramach tego kryterium będą liczone na podstawie informacji umieszczonej w załączniku nr 3 do SWZ -Formularz oferty – Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie potwierdzić informacje dot. ilości godzin szkoleń/zajęć/warsztatów/porad zrealizowanych przez prowadzących zajęcia w podmiotowym środku dowodowym składanym na wezwanie Zamawiającego „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryterium nr 1, 2. Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja zostanie ustalona do dwóch miejsc po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących zajęcia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

6.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
6.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
6.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
6.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający określa minimalne poziomy zdolności dotyczące posiadania niezbędnego doświadczenia oraz potencjału technicznego Wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
CZĘŚĆ 1. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W SEROKOMLI
Osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;
lub
b) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;
lub
c) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;
lub
d) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.

CZĘŚĆ 2. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W PIEŃKACH
Osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;
lub
b) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;
lub
c) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;
lub
d) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.

CZĘŚĆ 3. USŁUGI ANIMATORA WEEKENDÓW SENIORA DLA CZŁONKÓW KLUBU SENIORA W CHARLEJOWIE
Osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;
lub
b) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;
lub
c) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;
lub
d) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.

CZĘŚĆ 4. USŁUGI ANIMATORA WYJAZDÓW
Osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jednym animatorem przewidzianym do realizacji zajęć, którzy/rzy:
a) posiadają wykształcenie wyższe na kierunku psychologia lub pedagogika;
lub
b) posiadają wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe na kierunku: psychogerontologia lub psychologia starzenia się i starości lub pokrewnym do w/w;
lub
c) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i ukończyli kurs animacji czasu wolnego dla osób dorosłych;
lub
d) posiadają wykształcenie co najmniej średnie i posiadają doświadczenie w zakresie animacji czasu wolnego seniorów w postaci realizacji co najmniej 20 godzin zajęć animacyjnych dla osób w wieku senioralnym.

CZĘŚĆ 5. PORADNICTWO PRAWNE
Osoby zdolne do wykonania zamówienia – warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą:
a) właściwe kwalifikacje do udzielania pomocy prawnej.
Pomoc prawna może być udzielana przez:
• adwokatów,
• radców prawnych,
którzy:
• korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,
• nie byli karani za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
oraz
b) doświadczenie w wykonywaniu czynności wymagających wiedzy prawniczej bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej w okresie ostatnich 3 lat.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.12. Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.9. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych w szczególności za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu „Wykaz osób” stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.