eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-760

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7215001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zduny@zduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zduny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rozwój cyfrowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bace9a37-3b39-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022995/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa laptopów i komputerów stacjionarnych w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zduny.bip.net.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tj.:
1) Portalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres skrzynki: /umzduny/skrytka
3) poczty elektronicznej na adres e-mail: zduny@zduny.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na
miniPortalu. Wykonawca posiadający konto na miniPortalu ma możliwość złożenia oferty, wycofania oferty oraz składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”.
6. Link do niniejszego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/82b65bf9-3383-49d4-a45a-c37218a18130 oraz ID
postępowania: 82b65bf9-3383-49d4-a45a-c37218a18130
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia DG.271.9.2022.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza do komunikacji”.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem miniPortalu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
11. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ,
Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem miniPortalu.
12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt 3 adres e-mail.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdunach jest Burmistrz Zdun mający siedzibę Rynek 2, 63-760 Zduny. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować poprzez adres e-mail: zduny@zduny.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: zduny@zduny.pl. Z
Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Dane osobowe zawarte w Państwa ofercie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na
podstawie przepisu 74 ustawy Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8. Posiadają Państwo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych państwa dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający
może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie
protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów
dotyczących:
1) serwisu i wsparcia systemów informatycznych;
2) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej;
3) przekazywania przesyłek pocztowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DG.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu – laptopów i komputerów stacjonarnych w ramach programu:
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30237400-3 - Akcesoria do wprowadzania danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i
ich wagami:
1) C – Cena – 60%;
2) G – Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt – 40%.
Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych
miesiącach.
Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 24 miesięcy.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy Zamawiający przyjmie, iż
zaoferowany został okres 48-miesięczny.
W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana wg następujących zasad:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt.
3. Ocena ofert w zakresie kryterium „Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt” zostanie dokonana wg
następujących zasad:
Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy okres przedłużenia gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 40 pkt.
Wykonawca winien podać okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, w przeciwnym wypadku Zamawiający do celów punktacji
zaokrągli podany okres „w dół” do wartości niższej (np. Wykonawca zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12,5 m-ca,
Zamawiający zaokrągli ten okres do 12 m-cy i przyzna punkty).
Okres gwarancji i rękojmi należy podać liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności w zakresie okresu przedłużenia gwarancji i
rękojmi podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres przedłużenia gwarancji i rękojmi podany słownie).
W przypadku przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane dostawy o okres dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający do celów
punktacji przyjmie okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane dostawy wynoszący 24 miesiące, natomiast w umowie
zostanie uwzględniony okres zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia odnośnie przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane dostawy, poda wartość „0”
lub wskaże inny zwrot równoznaczny z tym, iż nie oferuje wydłużenia przedmiotowego okresu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
nie zaoferował wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane dostawy i nie przyzna punktów.
Jeżeli żaden Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonane dostawy, Zamawiający do obliczenia
punktacji w przedmiotowym kryterium nie zastosuje wzoru wskazanego powyżej i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji, zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 5 SWZ, tj. 24 miesięcy – otrzyma w
kryterium „Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt” liczbę punktów wynoszącą 0.
4. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg wzoru: O (ocena) = C + G
5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w
oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilościąuzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2
(dwie) dostawy w zakresie: dostawy komputerów (przenośnych i/lub stacjonarnych) o wartości zamówienia nie mniejszej niż
100 000,00 zł.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz dostaw spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określają czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
1) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, zdefiniowane w art. 7 pkt 20 ustawy Pzp, na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia,
2) zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca składa WRAZ Z OFERTĄ:
a) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu;
b) deklarację zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej;
c) certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu;
d) potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty w następującym zakresie:
a) szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu;
b) deklaracji zgodności CE lub równoważny - obligatoryjny dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej;
c) certyfikatu ISO 9001 dla producenta sprzęt;
d) potwierdzenia spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz.
VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, o którym mowa w ust. 1.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 20 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.