eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mykanów › "Zakup , wdrożenie i szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oraz skanowania podatności systemów informatycznych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup , wdrożenie i szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oraz skanowania podatności systemów informatycznych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mykanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Samorządowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Mykanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mykanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup , wdrożenie i szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oraz skanowania podatności systemów informatycznych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d405a38-3b36-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019827/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Zakup , wdrożenie i szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oraz skanowania podatności systemów informatycznych realizacji projektu Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina „

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow/proceedings
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/ dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4)Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i
otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca,
będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do
konkretnego wykonawcy.
7) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/ ,tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 104, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na https://platformazakupowa.pl/ odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
11) Zamawiający wymaga, by formaty dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę były zgodne z
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i
jednocześnie rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
12) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
13) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu
występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie.
14) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 15) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES. 16) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć Wykonawca powinien pamiętać, aby plik podpisywanym.19) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mykanowie
jest Wójt Gminy Mykanów z siedzibą: ul. Samorządowa 1, 42‑233 Mykanów;
2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych Gminy Mykanów pod adresem e‑mail:
ewa.olejarz@mykanow.pl lub na adres siedziby Urzędu Gminy w Mykanowie ul. Samorządowa 1 42-
233 Mykanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie
przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy
pozuskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. Dla
uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane
Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego
zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, przekazanych
przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania przedmiotowego zamówienia publicznego wymagane
jest oświadczenie Wykonawcy dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób
trzecich, które zawarte jest w formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKZ.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup , wdrożenie i szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania infrastrukturą oraz skanowania podatności systemów informatycznych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina”

Przedmiotem jest dostawa oprogramowania wraz z licencjami dla 66 stanowisk komputerowych (66 sztuk) + 3 mobilnych (3 sztuki) oraz wykonanie wdrożenia zakupionego oprogramowania celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego.

2. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający otrzymał grant nr 5184/3/2022 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU”, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina „ o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

3. Szczegółowy Zakres oraz parametry zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ
Wykonawcy przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zapoznania się i weryfikacji załączonych do SWZ załączników ( załącznik nr 1 ), gdzie zostały określone szczegółowe wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje również swoim zakresem: - dostawę z transportem, rozładunek, wniesienie w miejsce wskazane przez zamawiającego (na ryzyko i odpowiedzialność wykonawcy). Wykonawca zobowiązuje się dokonać dostawy Oprogramowania wraz z zapewnieniem dla Zamawiającego Wsparcia Technicznego dla dostarczonego Oprogramowania i wszelkich licencji udzielanych w celu wykonania umowy – przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru Oprogramowania.
5. Zamawiający wymaga by dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Dostarczony przedmiot będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczone do obrotu.
6. Parametry i wymagania wskazane w OPZ określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia.
8. Oferowane dostawy muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz zostać wykonane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach zawartych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
9. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
10. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia, że materiał lub produkt jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub produkty lub urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne do określonych w OPZ, w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia w całości .
12. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
13.Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Dostawy będące przedmiotem zamówienia nie jest zamówieniem dla osób fizycznych a stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie Zamawiającego który nie wskazuje szczególnych potrzeb w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego odstępuje się od uwzględnienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.
14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48517000-5 - Pakiety oprogramowania informatycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1).W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w
Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego środka
dowodowego w postaci oferowanego przedmiotu zamówienia tj.
zestawienia w formacie xls wszystkich oferowanych pozycji w zakresie Oprogramowania zawierających: oznaczenie producenta , pełna nazwa produktu, metryka licencyjna, wersja i edycja oprogramowania, rodzaj licencji,okres wsparcia technicznego.


2). Przedmiotowy środek dowodowy wskazany w ust. 1 Wykonawca składa wraz z
ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

zestawienie w formacie xls wszystkich oferowanych pozycji w zakresie Oprogramowania zawierających: oznaczenie producenta , pełna nazwa produktu, metryka licencyjna, wersja i edycja oprogramowania, rodzaj licencji,okres wsparcia technicznego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:

1)oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania ( oświadczenie należy wypełnić i podpisać przez osoby( osobę) uprawnioną - załącznik nr 3
2)oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie wypełnić i podpisać przez osoby(osobę) uprawniona – załącznik nr 4
3) klauzula informacyjna RODO - oświadczenie składane na druku oferty
4) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
5) pełnomocnictwo z art.58 ust.2 ustawy, – Pzp ( jeśli dotyczy)6) pełnomocnictwo dla osoby / osób podpisującej ofertę – pełnomocnictwo dla osoby/ osób podpisującej ofertę, jeżeli nie figurują one w odpisie z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału

7) Wykaz rozwiązań równoważnych – ( jeśli dotyczy) wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne , jest zobowiązany wykazać,ze oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem i normami. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji

8) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art.222 ust.5 ustawy Pzp. Jeśli oferta zawiera dokumenty, co których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być ujawnione- wówczas oferta powinna być sporządzona w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie dokumentów ( z wyjątkiem określonych w art.18 ust.3 ustawy Pzp) wszystkim zainteresowanym. Dokument musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentacji

9) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ( w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) w takim przypadku należy również złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków

10) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( konsorcja, spółki cywilne), dokumenty lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców oddzielnie, również podmiot udostępniający swoje zasoby składa te dokumenty. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się (konsorcja, spółki cywilne) mają obowiązek złożyć zgodnie z art.117 ust.4 ustawy Pzp oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni z nich. Oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia przedkładają pełnomocnictwo do reprezentowania ich zgodnie z art.58 ust.2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufany lub podpisem osobistym osoby posiadającej uprawnienia notariusza

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
1) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w art.
456 Pzp;
2) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca przerwał realizację dostaw i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie dodatkowe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.