eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych na terenie kompleksu K-0531ŁomżaOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych
na terenie kompleksu K-0531Łomża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200689828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawaleryjska 70

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-325

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych
na terenie kompleksu K-0531Łomża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d59bd561-3b2d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018652/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych na terenie kompleksu K-0531 Łomża

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający informuje, iż wszelka komunikacja z Wykonawcami odbywać się
będzie wyłącznie poprzez platformę zakupową, pod adresem internetowym: https://portal.smartpzp.pl/25wog
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zapewnionych przez System. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/25wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 12. Zgodnie z art. 64 ustawy PZP
System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynności złożenia
oferty.
13. Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
a. dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES;
b. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES.
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich
użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich
użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawcy w związku z wykonywaniem zadania zostaną udostępnione dane
pracowników do kontaktów roboczych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Radu (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 67/W1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych na terenie kompleksu K-0531 Łomża
Zakres prac obejmuje:
- demontaż części rozdzielnicy nN w stacji ST2-4, pola nr 11 i 12.
- montaż 8 kpl. złącz kablowych dla zasilania kontenerów mieszkalnych i sanitarnych - montaż rozdzielnicy nN w stacji ST2-4, pola 10-15,
- wykonanie doziemnych elektroenergetycznych linii kablowych nN ~0,4kV zasilających
złącza kablowe o łącznej długości trasowej 338m,
- wykonanie doziemnej instalacji elektroenergetycznej nN ~0,4kV tymczasowego zasilania oświetlenia terenu o łącznej długości trasowej 3m
UWAGA:
Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiot zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte
w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne
i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w danym kryterium, otrzyma maksymalną liczbę punktów.
3. Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.
4. Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów (%), [ % = pkt.] w następujący sposób:
Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty Zamawiający wybierze ofertę według kryterium:
1) Kryterium cena – 60 % wartości zamówienia (brutto)
Cena powinna obejmować koszt wykonania całości zamówienia, w tym wszystkie koszty pośrednie związane z wykonywaniem zamówienia.

wartość najniższa
------------------------------ x 60 pkt = liczba punktów uzyskanych
wartość oferty rozpatrywanej
2) Kryterium „termin gwarancji” – o wadze 40%.
a) 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 20 pkt
b) 48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 30 pkt
c) 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia = 40 pkt
Uwaga! Nie zaznaczenie żadnej z w/w możliwości lub zaznaczenie więcej niż jednej możliwości skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Sposób przyznawania punktów:
a. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę.
b. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
8. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 273 ustawy Pzp Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (art.
125 ust. 1 ustawy Pzp).
3. W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, Wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu (art. 273 ust. 2 Pzp)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych,
o których mowa w art. 104 Pzp

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

I. WADIUM:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł.).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem wadium w post. nr 67/W1/2022 – „Remont sieci energetycznej wraz z zainstalowaniem dodatkowych zewnętrznych przyłączy kablowych na terenie kompleksu K-0531Łomża”.
UWAGA! Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
2. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, zgodnie z art. 98 ustawy.
3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 98 ust 6 pkt. 1, 2 oraz 3 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
4. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

37. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
38. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym
w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
39. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również
złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty
indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
40. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze
względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym
do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
b) występują opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) gdy występują opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia
do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych,technologii wykonania
robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych
wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego;
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze
względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń
spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub
uzyskania założonego efektu użytkowego.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 – 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą
zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę do żądania takiej zmiany.
6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/25wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.