eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Modernizacja drogi gm. nr 815058Z w ciągu ul. Kopernika i ul. Wilków Morskich w ramach proj. "Przebud. portu ryb. wraz z drogą doj. do obiektów ryb. w Kamieniu Pom. przy ul. Wilków Morskich"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi gm. nr 815058Z w ciągu ul. Kopernika i ul. Wilków Morskich w ramach proj. „Przebud. portu ryb. wraz z drogą doj. do obiektów ryb. w Kamieniu Pom. przy ul. Wilków Morskich"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MARINA KAMIEŃ POMORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320617690

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Mistrzów Żeglarstwa 2

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@marinakamienpomorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://marinakamienpomorski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie portem morskim

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi gm. nr 815058Z w ciągu ul. Kopernika i ul. Wilków Morskich w ramach proj. „Przebud. portu ryb. wraz z drogą doj. do obiektów ryb. w Kamieniu Pom. przy ul. Wilków Morskich"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6aab63b2-39ee-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze", Działanie 1.12 – Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej, przyczyniającej się do ochrony środowiska. Umowa o dofinansowanie nr 00006-6520.12.OR1600003/19/20 z dnia 04.06.2020 r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/666467

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666467

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana inf. oraz przekazywanie dok. lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków kom. elektron., zgodnie z rozp. Prezesa RM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporz. i przekazywania inf. oraz wymagań tech. dla dok. elektr. oraz środków kom. elektr. w postępowaniu o udzielenie zam. publ.
2. Post. prowadzone jest w j. polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666467
3. Preferuje się, aby kom. między zamawiającym a wykonawcami odbywała się w formie elektron. za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Inf. dot. odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
5.Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości na platformazakupowa.pl, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Zamawiający, zgodnie z Rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., określa niezbędne wymagania sprzętowe umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl:
6.1 stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.2 komputer klasy PC lub MAC o konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.3zainst. dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
6.4włączona obsługa JavaScript,
6.5zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7.Wykonawca, przystępując do post. o udzielenie zam. publ. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym pod linkiem w zakładce „Regulamin", zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod linkiem.
8.Zam. nie ponosi odp. za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
9.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
10.Zalecenia:
-Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozp. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron. oraz min. wymagań dla systemów teleinformatycznych”;
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls docx. xlsx. .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
-W celu kompresji danych Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
-formaty powszechne a nie wymienione w rozp.: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
-wielkość plików podpisywanych profilem zaufanym wynosi maks. 10 MB, a wielkość plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maks. 5 MB.
-zamawiający zaleca przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
-Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
-Ofertę należy przygotować z wyprzedzeniem. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fiz. w związku z przetwarzaniem danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.Zam. udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozp. 2016/679, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
2.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
3.Zgłoszenie żądania ogr. przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia post.
4.W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, spowoduje ogr. przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub zał. do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozp. 2016/679.
5. Skorzystanie przez osobę, której dane os. są przetwarzane, z uprawnienia do sprost. lub uzupełnienia danych osob., nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego zał.
6.W postępowaniu są przetwarzane dane osob. podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
7.W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozp. 2016/679.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. 2016/679, zamawiający informuje, że:
1)adm. danych osobowych osób fizycznych jest MARINA Kamień Pomorski Sp. z o.o., ul. Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski, reprezentowana przez Prezesa Sławomira Szwaję.
2)kontakt z administratorem danych osob. za pomocą poczty elektr. na adres: kontakt@marinakamienpomorski.pl;
3)dane os. osób fiz. przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zam. publ. – Modernizacja drogi gminnej nr 815058Z w ciągu ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Wilków Morskich wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich – modernizacja drogi, odcinek nr 2", nr postępowania: MKP/01/ZP/2022,
4)osoba fizyczna posiada:
a)na podst. art. 15 rozp. 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b)na podst. art. 16 rozp. 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c)na podstawie art. 18 rozp. 2016/679 prawo żądania od admin. ogr. przetwarzania danych os. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
9.osobie fizycznej nie przysługuje:
a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozp. 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozp. 2016/679;
c)na podst. art. 21 rozp. 2016/679 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania osób fiz. jest art. 6 ust. 1 lit. c rozp. 2016/679.
10.Wykonawca ubiegając się o udzielenie zam. publ. jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków związanych z udziałem w post., w tym również obow. wynikających z rozp. 2016/679, w szczególności obowiązek inf. przewidziany w art. 13 rozp. 2016/679 względem osób fiz., których dane os. dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek inf. wynikający z art. 13 rozp. 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fiz., której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.
Zamawiający może określić w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymaganie dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zamawiający może nie ujawniać:
1) danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. b,
2) wysokości wynagrodzenia, w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 2
‒ w zakresie dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, o ile wykonawca, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zastrzegł, że dane te nie mogą być udostępniane.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.10)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MKP/01/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 815058Z w ciągu ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Wilków Morskich wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich – modernizacja drogi, odcinek nr 2".
2. Zakres prac obejmuje:
a) przebudowę jezdni na całej długości,
b) budowę ciągu pieszo-rowerowego,
c) budowę chodnika,
d) budowę poszerzeń jezdni,
e) regulację wysokościową istniejącej infrastruktury technicznej,
f) budowę kanalizacji deszczowej,
g) budowę oświetlenia ulicznego,
h) wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych związanych z realizacją zadania;
i) wykonanie dokumentacji odbiorowej (operat kolaudacyjny).
3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót oraz wymagania Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne udostępnione dokumenty, stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski.

2) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji drogi o wartości min. 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie. Przez jedną robotę budowlaną rozumie się zamówienie wykonywane na podstawie jednej umowy.
b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia następującymi osobami:
- kierownik budowy posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów;
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnień;
- kierownik robót elektrycznych posiadający:
- minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów liczone od daty uzyskania uprawnień;
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownik robót sanitarnych posiadający:
- minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów liczone od daty uzyskania uprawnień;
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji przez jedną osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

e) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 6 do SWZ) – dotyczy wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zał. nr 7 do SWZ);

UWAGA:
Okres wyrażony w latach, o którym mowa, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 8 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do SWZ);
2) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SWZ;
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, w postaci:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) lub:
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w lit. a);
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) – zał. nr 3 do SWZ;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zał. nr 4 do SWZ;
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) – zał. nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert – na cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto zamawiającego:
Nr 90 9393 0000 0018 1510 2000 0030
Bank Spółdzielczy w Wolinie
z adnotacją: wadium: Modernizacja drogi gminnej nr 815058Z w ciągu ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Wilków Morskich wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich – modernizacja drogi, odcinek nr 2"
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: MARINA Kamień Pomorski Sp. z o.o., ul. Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona.

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy (zał. nr 5 do SWZ).
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
b) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez zamawiającego,
c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1, 2 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy w razie zaistnienia przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu realizacji Umowy w przypadkach:
a) niekorzystne warunki atm. uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, np. opady, bardzo silne wiatry, niekorzystne temperatury – uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca powinien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej;
b) wystąpienie działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec;
c) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe;
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu niniejszej umowy;
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji proj. lub STWiOR;
e) konieczność wykonania dodatkowych robót lub robót zamiennych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
f) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami;
g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- przy czym każda zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw;
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w umowie stawki VAT w trakcie realizacji niniejszej umowy;
b) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
c) zaniechania robót, o wartość robót zaniechanych.
3. Inne zmiany postanowień umowy, takie jak:
a) zmiany rodzaju materiałów, z których będą wykonane roboty budowlane;
b) zmiany zakresu robót poprzez zaniechanie niektórych robót, z tym zastrzeżeniem, że ograniczenie zakresu podstawowego robót nie może nastąpić o więcej niż 15%;
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek, np. zmian zawartych przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.
4. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:
1) wniosek o zmianę zapisów umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany.
2) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian osobowych personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w toku postępowania o udzielenie zam. publ., jeżeli zmiana stanie się konieczna.
6. Strony dopuszczają możliwość zmiany podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje on już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu.
Ze względu na ograniczona ilość miejsca, pełen zakres zmian zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/666467

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia nie może być podzielony na części z powodów technicznych i organizacyjnych. Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość, jego podział prowadziłby do trudności w skoordynowaniu działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, i zagrażałby właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia.

2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w zakresie krajowych podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.