eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Rozbudowa, wdrożenie, uruchomienie i serwis systemu LIS w dwóch lokalizacjach DCOPIH we Wrocławiu: przy ul. Fieldorfa 6 oraz Grabiszyńska 105.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Rozbudowa, wdrożenie, uruchomienie i serwis systemu LIS w dwóch lokalizacjach DCOPIH we Wrocławiu: przy ul. Fieldorfa 6
oraz Grabiszyńska 105.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290096

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Hirszfelda 12

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-413

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dctk.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dcopih.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, wdrożenie, uruchomienie i serwis systemu LIS w dwóch lokalizacjach DCOPIH we Wrocławiu: przy ul. Fieldorfa 6
oraz Grabiszyńska 105.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d01012a7-3b06-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361675

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dco.logintrade.net/zapytania_email,101120,899318df0e8c4df2bec997a7d369eafd.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej PZP24.pl dostępnej pod adresem https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi skorzystać z Platformy Zakupowej PZP24.pl na zasadach określonych w Regulaminie oraz Instrukcji dla wykonawców https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.Tam też zostały opisane wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy elektronicznej, w języku polskim. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc., docx., pdf. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego: https://dco.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);
4. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.
6. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę umocowaną do działania w imieniu Wykonawcy.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/90/22/EI/JOK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
1.Podłączenia wraz z integracją urządzeń laboratoryjnych, z systemem HIS – CGM Clinnet, we wskazanych poniżej lokalizacjach Zamawiającego.
2. Rozbudowana systemu LIS – ProfLab w zakresie licencyjnym wskazanym poniżej
3. Wdrożenie, objęcie serwisem oraz nadzorem autorskim systemu ProfLab
4. Szkolenia stanowiskowe.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72514200-3 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych

72261000-2 - Usługi pomocnicze w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki techniczne

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia oraz uruchomienia urządzeń z systemem HIS ZAMAWIAJĄCEGO – CLININET

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.6.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
5.6.2. Zdolność techniczna lub zawodowa –warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że:
a) Wykonawca posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie , w zarządzaniu systemem ProfLab – LIS
b) dysponuje osobami legitymującymi się odbyciem odpowiednich szkoleń specjalistycznych przeprowadzonych bezpośrednio przez producenta oprogramowania ProfLab Zamawiającego
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu ww wymagań wraz z listą osób legitymujących się odbytymi szkoleniami – zgodnie z załącznikiem nr 6
5.6.3. Sytuacji finansowej i ekonomicznej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 250.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z par.11 umowy:
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania ustawy. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
2) działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnym terminie;
3) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiazań;
4) zmiany wskutek wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub istotnie ograniczających możliwość realizacji Umowy w dotychczasowym terminie, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
5) zmiana lub wejście w życie nowych zarządzeń lub innych regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego;
6) uzasadniona przyczynami technicznymi konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, nieznanymi bądź niemożliwymi do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy;
7) wystąpienia nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę problemów technicznych z infrastrukturą systemowo-sprzętową Zamawiającego;
8) zmiana wynagrodzenia z przyczyn wcześniej niemożliwych do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;
9) zmiany wynagrodzenia jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, tj.: zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
10) zmiany uwarunkowań technicznych uzasadniających zmianę sposoby wykonywania umowy, nieznanych lub niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy.
2. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 2 pkt 10 lit. a) i wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 10 lit. b-c).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dco.logintrade.net/zapytania_email,101120,899318df0e8c4df2bec997a7d369eafd.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.