eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gozdowo › Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR RempinOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gozdowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015951

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krystyna Gozdawy 19

1.5.2.) Miejscowość: Gozdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-213

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 024 276 21 12

1.5.8.) Numer faksu: 024 364 48 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gozdowo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdowo.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ca4af86-3b0c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361115

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024531/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup nowego autobusu poprawiającego ransport z terenów po byłym PGR Rempin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uggozdowo.bip.org.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ - (szyfrowanie oferty, formularze ePuap),
b) ePUAPu adres skrzynki: iygre8788q/SkrytkaESP - (formularze do komunikacji, składanie zaszyfrowanych ofert),
c) poczty elektronicznej sekretariat@gozdowo.eu (korespondencja oprócz ofert),
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu),
e) strona BIP Urzędu Gminy w Gozdowie http://uggozdowo.bip.org.pl/ (ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, pytania i odpowiedzi doSWZ, informacje o postępowaniu).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nr referencyjnym postępowania: RBK.271.12.2022.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Do formularza do składania ofert załączyć można TYLKO JEDEN załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy je podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować w formacie ZIP, zaszyfrować, a następnie załączyć do formularza. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gozdowo Adres siedziby: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo;
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy: iodo@gozdowo.eu;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin” znak sprawy RBK.271.12.2022;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), dalej
„ustawa Pzp”;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danychosobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa o którym mowa w art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBK.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego autobusu poprawiającego transport po byłym PGR Rempin. Miejsce dostawy: Urząd Gminy w Gozdowie ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo, woj. mazowieckie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: spełnienie powyższego warunku zamawiający oceni na podstawie:
a) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: spełnienie powyższego warunku zamawiający oceni na podstawie:
a) wykazu zrealizowanych dostaw – według załącznika nr 5 do SWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia przy czym każde z wykonanych zamówień musi spełniać warunki:
• zakres – dostawa autobusu lub/i autokaru lub/i minibusa,
• wartość – nie mniejsza niż 500 000,00 zł (brutto).
Wraz z załącznikiem nr 5 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, iż dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz zrealizowanych dostaw – według załącznika nr 5 do SWZ. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwa zamówienia przy czym każde z wykonanych zamówień musi spełniać warunki:
• zakres – dostawa autobusu lub/i autokaru lub/i minibusa,
• wartość – nie mniejsza niż 500 000,00 zł (brutto).
Wraz z załącznikiem nr 5 do SWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody określające, iż dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowany autobus spełnia wymagania określone przez zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, określone w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda aby wraz ze składaną ofertą, Wykonawca dostarczył następujące przedmiotowe środki dowodowe:
a) świadectwo / wyciąg ze świadectwa homologacji oferowanego typu pojazdu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy)
4) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
6) Potwierdzenie wniesienia wadium (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium wkwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związaniaofertą , z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 ustawy Pzp.
3) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp tj.a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starej Białej Filia w Gozdowie numer rachunku
31 9015 0001 3900 0299 2000 0030. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
• nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Gozdowo,
• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
• kwotę gwarancji/poręczenia,
• termin ważności gwarancji/poręczenia,
• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7) W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem,
• jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości do 2,00 %wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
2) Udzielenie zaliczki następuje na poczet wykonania umowy.
3) Zamawiający udzieli lub odmówi udzielenia zaliczki po wystąpieniu przez Wykonawcę z pisemnym wnioskiem o zaliczkę.
4) Zaliczka zostanie wypłacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 35 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.5) Zaliczka jest płatna a conto zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy - rozliczenie zaliczki nastąpi poprzez pomniejszenie o jej kwotę nominalnej kwoty przypadającej do zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
6) Warunkiem zapłaty zaliczki jest wystawienie przez Wykonawcę prawidłowej faktury zaliczkowej wraz ze wskazaniem numeru rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.
7) Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dowodu zapłaty zaliczki lub wynagrodzenia Podwykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Każdy sporządzony aneks dla swej ważności wymaga podpisu obu Stron niniejszej umowy.
2. Wypowiedzenie, odstąpienie oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zgodnie z art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,
2) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku
a) wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrznej niemożliwe do zapobieżenia,a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywołane przez człowieka, (np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,3) zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4) zmiany sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbędna ze względów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach,
5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian, wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.