eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › Zakup paliw płynnych w 2023 roku na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu KętrzyńskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych w 2023 roku na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362053243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pocztowa 13

1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Izabela.Dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.starostwo.ketrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych w 2023 roku na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7650f09e-3b03-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361087

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073215/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup paliw płynnych w 2023 roku na bieżące potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu kętrzyńskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/660100

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/660100

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków, dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy Zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Pzp.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. W związku z tym, że formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności...:
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10 MB (łącznie z podpisem) oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5 MB (łącznie z podpisem).
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów...
Numeracja zgodna z SWZ. Pełna informacja w rozdz. X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO, informuję, że:
1) administratorem udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 1 w Kętrzynie (11-400) - kontakt z Inspektor Ochrony Danych:
iodcuw@starostwo-ketrzyn.pl lub na wyżej podany adres Administratora danych (z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”);
2) udostępnione w niniejszym postępowaniu:
a) dane osobowe przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 274 Pzp ;
b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), które stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO,
- przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
3) odbiorcami udostępnionych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; dane osobowe mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze stroną wskazaną w ust. 2 pkt 1 lit b) przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem osoba wskazana w ust. 2 pkt 1 lit b); odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp.;
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy przez okres co najmniej 4 lata (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń); dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u
Zamawiającego przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Zamawiającego, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy lub/i osób wskazanych do realizacji zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ;
konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) udostępniający posiada prawo do:
a) art. 15 RODO - dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
b) art. 16 RODO - sprostowania jego danych osobowych ;
c) art. 18 RODO - żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
8) udostępniającemu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych...
Numeracja zgodna z SWZ. Pełna informacja w rozdz. II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUWPK.343.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) CZĘŚĆ I – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1 km od granic administracyjnych m. Kętrzyna
- z kartami bezgotówkowymi (Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1, Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie im. św. J. Pawła II, ul. Klonowa 2B, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ul. Poznańska 21),
3. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne, realizacyjne a zwłaszcza jednostki organizacyjne, które są Zamawiającymi poszczególnych części zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SWZ.
4. Opis:
1) zakup paliwa Zamawiający dokonywali będą u Wykonawcy własnymi środkami transportowymi i maszynami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu okresu ważności umowy;
2) na stacjach paliwowych wybranego Wykonawcy paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiających lub do kanistrów w przypadku eksploatacji drobnego sprzętu z napędem spalinowym; rozliczenie za tankowane paliwo dokonywane będzie na podstawie aktualnych cen na dystrybutorze w dniu sprzedaży na stacji paliw, pomniejszone o opust zadeklarowany w ofercie Wykonawcy;
3) Zamawiający wymagają, aby punkt odbioru paliwa był dostępny (czynny) co najmniej 5 dni w tygodniu (dni robocze) od godz. 7.00 do 15.00;
4) w związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiających, Zamawiający zastrzegają, iż ilość paliwa w OPZ jest ilością orientacyjną oszacowaną na podstawie zużycia paliwa w latach ubiegłych, podaną w celu zachowania należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia - z uwagi na to, ilość paliwa określona w zał. nr 5 do SWZ może ulec zmianie (zamówienie gwarantowane to 60% ilości paliwa a opcją jest 40% ilości paliwa, z której Zamawiający skorzysta jeśli jego działalność podstawowa będzie wymagała dalszego korzystania z oferowanego przez Wykonawcę paliwa), a wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa; w takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych;
5) jakość przedmiotu zamówienia winna odpowiadać normom obowiązującym na rynku paliw oraz warunkom rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG);
6) zamówienie podzielono na części:
a) CZĘŚĆ I – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna z kartami bezgotówkowymi (Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego Pl. Grunwaldzki 1, Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie ul. Bałtycka 20, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie im. św. J. Pawła II, ul. Klonowa 2B, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ul. Poznańska 21):
 Zamawiający wymagają możliwości dokonywania rozliczania transakcji za pomocą kart do rozliczeń bezgotówkowych;
 mając na uwadze funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz których prowadzone jest postępowanie, wydatkowanie pieniędzy publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z czasem i kosztami dojazdu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał punkt sprzedaży paliw (stację paliw) w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Kętrzyna – nie dopuszcza się czasowego korzystania ze stacji innych niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie a nie spełniających tego warunku;
5. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają projekty umów, stanowiące zał. nr 4a do SWZ dla części I.... zamówienia.
Numeracja ust. zgodna z SWZ.
Pełna informacja w rozdz. VI SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09133000-0 - Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje w każdej z zawieranych umów stosowanie prawa opcji - zamówienie gwarantowane to 60% ilości paliwa a opcją jest 40% ilości paliwa, z której Zamawiający skorzysta, jeśli jego działalność podstawowa będzie wymagała dalszego korzystania z oferowanego przez Wykonawcę paliwa.
2. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania prawa opcji zawierają projekty umów, stanowiące zał. nr 4a do SWZ dla części I ...zamówienia.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zrealizowanych dostaw.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo został opisany w rozdz. XXIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) CZĘŚĆ II – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1 km od granic administracyjnych m. Reszla (Zespół Szkół w Reszlu im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3)
3. Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne, realizacyjne a zwłaszcza jednostki organizacyjne, które są Zamawiającymi poszczególnych części zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SWZ.
4. Opis:
1) zakup paliwa Zamawiający dokonywali będą u Wykonawcy własnymi środkami transportowymi i maszynami sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu okresu ważności umowy;
2) na stacjach paliwowych wybranego Wykonawcy paliwa będą tankowane bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiających lub do kanistrów w przypadku eksploatacji drobnego sprzętu z napędem spalinowym; rozliczenie za tankowane paliwo dokonywane będzie na podstawie aktualnych cen na dystrybutorze w dniu sprzedaży na stacji paliw, pomniejszone o opust zadeklarowany w ofercie Wykonawcy;
3) Zamawiający wymagają, aby punkt odbioru paliwa był dostępny (czynny) co najmniej 5 dni w tygodniu (dni robocze) od godz. 7.00 do 15.00;
4) w związku z tym, że ilość dostaw paliwa uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiających, Zamawiający zastrzegają, iż ilość paliwa w OPZ jest ilością orientacyjną oszacowaną na podstawie zużycia paliwa w latach ubiegłych, podaną w celu zachowania należytej staranności przy szacowaniu wartości zamówienia - z uwagi na to, ilość paliwa określona w zał. nr 5 do SWZ może ulec zmianie (zamówienie gwarantowane to 60% ilości paliwa a opcją jest 40% ilości paliwa, z której Zamawiający skorzysta jeśli jego działalność podstawowa będzie wymagała dalszego korzystania z oferowanego przez Wykonawcę paliwa), a wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg. rzeczywistej ilości zakupionego paliwa; w takim przypadku Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zmniejszenia wynagrodzenia jak i roszczeń o odszkodowanie lub innych;
5) jakość przedmiotu zamówienia winna odpowiadać normom obowiązującym na rynku paliw oraz warunkom rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG);
6) zamówienie podzielono na części:
b) CZĘŚĆ II – obsługa ze stacji paliw w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Reszla (Zespół Szkół w Reszlu im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3) do podjęcia decyzji czy to zadanie będzie włączone do postępowania:
 Zamawiający wymagają dokonywania rozliczania bez stosowania kart do rozliczeń bezgotówkowych;
 mając na uwadze funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego na rzecz których prowadzone jest postępowanie, wydatkowanie pieniędzy publicznych oraz aspekty ekonomiczne związane z czasem i kosztami dojazdu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał punkt sprzedaży paliw (stację paliw) w odległości nie większej niż 1km od granic administracyjnych m. Reszla – nie dopuszcza się czasowego korzystania ze stacji innych niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie a nie spełniających tego warunku.
5. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają projekty umów, stanowiące zał. 4b do SWZ dla części II zamówienia.
6. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewidują spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zamówienia.
Numeracja ust. zgodna z SWZ.
Pełna informacja w rozdz. VI SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje w każdej z zawieranych umów stosowanie prawa opcji - zamówienie gwarantowane to 60% ilości paliwa a opcją jest 40% ilości paliwa, z której Zamawiający skorzysta, jeśli jego działalność podstawowa będzie wymagała dalszego korzystania z oferowanego przez Wykonawcę paliwa.
2. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania prawa opcji zawierają projekty umów, stanowiące ... zał. nr 4b do SWZ dla części II zamówienia.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zrealizowanych dostaw.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowo został opisany w rozdz. XXIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu ustanowione przez Zamawiającego:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BY WYKONAWCA: dysponował aktualną koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami dot. stacji paliw wskazanej w ofercie do realizacji zamówienia - odpowiednio do części zamówienia:
a) część I – koncesją na obrót olejem napędowym i etyliną bezołowiową 95, i skroplonym gazem LPG,
b) część II – koncesją na obrót olejem napędowym
- wymaganą przepisami ustawy Prawo energetyczne lub równoważny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu w/w paliwami.
UWAGA: Przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami wymagane przepisami ustawy Prawo energetyczne, lub równoważne uprawnienia obejmujące zakresem minimum paliwa będące przedmiotem danej części zamówienia, z tym, że wymóg posiadania uprawnień dotyczy wszystkich wykonawców zamierzających bezpośrednio realizować zamówienie w wybranej części.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców wy¬stępujących wspólnie - z zastrzeżeniem: „warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej..., jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 3 do SWZ.
Numeracja zgodna z SWZ. Pełny zapis w rozdz. XIX

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi dotycząca stacji paliw wskazanej w ofercie do realizacji zamówienia (odpowiednio do części zamówienia:
część I – koncesja na obrót olejem napędowym, etyliną bezołowiową i skroplonym gazem LPG,
część II – koncesja na obrót olejem napędowym)
wymagana przepisami ustawy Prawo energetyczne lub równoważny dokument potwierdzający, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu w/w paliwami (jeśli spełnione będą warunki art. 274 ust. 4 Pzp Zamawiający samodzielnie uzyska dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych https://rejestry.ure.gov.pl/);
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY;
d) Zdolność techniczna lub zawodowa: NIE DOTYCZY.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) formularz oferty wg zał. nr 1 do SWZ;
2) paragon fiskalny, raport fiskalny (w formie skanu) lub inny dokument jednoznacznie wskazujący stację paliw oraz potwierdzający cenę stanowiącą podstawę wyceny oferty wg stanu na dzień 29.09.2022r.
- odpowiednio do części zamówienia na którą złożono ofertę;
3) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału - wg zał. nr 2 do SWZ;
4) oświadczenie z art. 117 ust. 4 Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - wg zał. nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy);
5) pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe, o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych - ust. 15 (jeżeli występuje);
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 15 (jeżeli występuje);
- przy czym formularz oferty, oświadczeń muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu;
2) treść pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie winna:
a) identyfikować wszystkich Wykonawców;
b) wskazywać jakiego postępowania dotyczy;
c) wskazywać ustanowionego pełnomocnika;
d) określać zakres umocowania pełnomocnika;
e) zwierać oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia;
f) być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) albo oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców);
3) jeśli pełnomocnik Wykonawców udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) Wykonawcy solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy i wykonanie umowy;
5) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem; korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik;
6) poświadczenie dokumentów odbywa się zgodnie z zapisami niniejszej SWZ oraz rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;
7) oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców winna spełniać niżej wymienione wymagania:
a) formularz oferty i dokumenty podmiotowe składa wyłoniony LIDER (pełnomocnik);
b) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu (powyższe dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców;
8) załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy;
9) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum;
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego);
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia;
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia;
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków;
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości. Konsorcjum winno być powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
10) wypełniając formularz oferty jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
11) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym ustępie. Z zastrzeżeniem określonym w uwagach Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie powinna wyznaczy...
Numeracja zgodna z SWZ, pełny tekst w rozdz. XIV

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do art. 455 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4, w niżej przedstawionym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia:
a) jeżeli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia – w takim przypadku wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego - bez konieczności zmiany umowy; wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za odebrane paliwo ustalana będzie każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień zakupu paliwa na wskazanej w § 1 ust. 6 stacji,
b) w przypadku takiej zmiany faktycznych potrzeb Zamawiającego, która ujawniła się w trakcie realizacji umowy i w związku z którą modyfikacja umowy jest konieczna - w takim przypadku zaproponowana przez Zamawiającego Wykonawcy zmiana zakresu zamówienia nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w niniejszej umowie,
2) zmiany terminu i sposobu spełnienia świadczenia wynikające ze zmian technologicznych lub organizacyjnych – zakres i charakter zmian w umowie zostanie ustalony na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez Zamawiającego, pisemnego wniosku Wykonawcy,
3) modyfikacje wynikające ze zmian w przepisach mających wpływ na przedmiot i warunki umowy
– zakres i charakter zmian zostanie ustalony na podstawie pozytywnie rozpatrzonego, pisemnego wniosku strony umowy zainteresowanej jej wprowadzeniem,
4) modyfikacje wynikające z utraty przez Wykonawcę koncesji na wykonywanie działalności polegającej na sprzedaży paliw płynnych w stacji paliw obsługującej umowę – zakres zmian w umowie zostanie ustalony na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez Zamawiającego, pisemnego wniosku Wykonawcy,
5) modyfikacje wynikające z sytuacji prawnej stron skutkującej sukcesją generalną lub zmianą danych Wykonawcy/Zamawiającego/Odbiorcy (np. adresu) – na pisemnego wniosku zainteresowanej strony,
6) inne zmiany w sposobie realizacji umowy jeśli będą neutralne lub korzystne dla Zamawiającego
– zakres zmian i ich charakter ustalony zostanie w porozumieniu z Wykonawcą.
Pełny tekst w zał. 4a i 4b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowiej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego – działający w imieniu własnym oraz w oparciu o wyznaczenie dokonane przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 41 ustawy Pzp również na rzecz następujących jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego:
1) Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1,
2) Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, ul. Bałtycka 20,
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie im. św. J. Pawła II, ul. Klonowa 2B,
4) Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, ul. Poznańska 21,
5) Zespół Szkół w Reszlu im. M. Rataja w Reszlu, ul. Łukasińskiego 3.
Każda z sześciu jednostek będzie podpisywała odrębną umowę z wybranym wykonawcą - we własnym imieniu i na własną rzecz.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.