eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › II Postępowanie "Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina 2022-2023r."Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
II Postępowanie
"Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina 2022-2023r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330002466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-815

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdit-koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II Postępowanie
"Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina 2022-2023r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb30b95c-3a37-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360970

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334756/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 II Postępowanie - Całoroczne oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zdit-koszalin.pl/zamowienia/pokaz/861

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej: przetargi@zdit-koszalin.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (Warunki usługi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zaświadczeń, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający podaje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
7.1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
7.2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@zdit-koszalin.pl.
7.3.Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7.2. adres email.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w RV SWZ.ozdziale

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZP.221.38.2022.DSz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie terenów innych niż drogi publiczne na terenie miasta Koszalina polegające na całorocznym oczyszczaniu dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych i innych terenów, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez
Zamawiającego oraz zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w dokumentacji przetargowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
1) zakres usług ustala się w wysokości do 50% usług wyszczególnionych w Formularzach cenowych
2) Warunki, na jakich zostaną one udzielone:
a) wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego,
b) z przyczyn uzasadnionych warunkami atmosferycznymi,
c) z przyczyn uzasadnionych społecznie,
d) w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3) Podstawą ustalenia warunków realizacji zamówienia podobnego jest umowa podstawowa oraz przeprowadzone z Wykonawcą negocjacje.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekt środowiskowy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz umowa na odbiór odpadów z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odzysku i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi utrzymania porządku i czystości,
2) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - min. 2 zadania związane z zamiataniem mechanicznym i ręcznym terenów miejskich oraz usuwaniem skutków zimy na terenach miejskich, których wartość łącznie nie może być mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto;
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają n/w uprawnienia i doświadczenie:
- 2 osoby upoważniona do kierowania, koordynowania pracami porządkowymi i związanymi z utrzymaniem zimowym,
posiadające minimum średnie wykształcenie oraz 3 letnią praktykę zawodową związaną z oczyszczaniem miasta.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
Sprawny technicznie sprzęt w ilościach:
- 3 zamiatarki chodnikowe, których ciężar całkowity nie przekracza 2,5 Mg,
- 3 pługi odśnieżne skrętne z nośnikami w tym jeden nośnik, którego ciężar całkowity nie przekracza 2,5 Mg,
- 1 plac do składowania mieszanki solno-piaskowej i piasku na min. 100 t ,
- 2 pługoposypywarki,
- 1 samochód dostawczy z obsadą dwuosobową,
- 1 samochód osobowy dla koordynatorów,
- 20 szt. - narzędzia do ręcznego utrzymania chodników, ciągów pieszych,
- 1 samochód lub ciągnik specjalistyczny do przewożenia odpadów, w tym śniegu i lodu,
- 1 kosa spalinowa lub akumulatorowa,
- 1 urządzenie ssawne do zbierania liści.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Ww. dokument należy złożyć tylko jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
1) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ:
a) wpis do rejestru BDO (Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz umowa na odbiór odpadów z przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie odzysku i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
utrzymania porządku i czystości,
b) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SWZ);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych (dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty), które posiada Zamawiający, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 8);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 9);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek Wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) formularz cenowy 2.1 – 2.3, stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww.
dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ (Formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3);
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców,
w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W zależności od potrzeb, Zamawiający dopuszcza zmiany ilości podanych w formularzu cenowym nr 2.3. przy czym
wynagrodzenie określone w § 8 ust. 4 zostanie bez zmian lub odpowiednio zmniejszone.
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,
3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, to wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zawarcie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu
złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował w projektowanych postanowieniach umowy, który stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
4. Zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści oferty, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
Zamawiający poprzez określenie: z możliwością negocjacji, może prowadzić negocjacje – zastrzega sobie jedynie takie uprawnienie, a nie obowiązek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.