eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34 wew. 250

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ce1f7fa-3a7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360759

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024401/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejs.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały przez Zamawiającego w rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: email: abi@grodzisk.pl, tel.: 22 755 55 34;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.96.2022;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.96.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej
w Grodzisku Mazowieckim.
Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach
południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
a. Zadanie A: Przebudowa drogi - ulicy Warszawskiej w zakresie budowy zatoki autobusowej z peronem oraz chodnika na
odcinku od ulicy Batorego do zjazdu na działkę nr ew.: 41/6 (str. południowa ulic) w Grodzisku Mazowieckim - zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
b. Zadanie B: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim – odcinek od zjazdu na dz. nr ew. 41/6 (łącznie ze
zjazdem), do ul. Tarnowskiej, strona południowa..
Projektowane elementy drogi zlokalizowane są wzdłuż ulicy Warszawskiej, która jest drogą publiczną, kategorii gminnej,
klasy lokalnej (L).
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 20/3 obręb 67 m. Grodzisk Mazowiecki, 6/3, 12/2, 13/2, 35/2, 48/1, 36/1,
18/7 obręb 61 m. Grodzisk Mazowiecki, 40/3, 20/2, 136 obręb 68 m. Grodzisk Mazowiecki, jednostka ewidencyjna
140504_4. Odcinek projektowanej przebudowy ulicy w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny rekreacji.
Nawierzchnia jezdni asfaltowa, zdeformowana z wybojami. Brak wydzielonych poboczy, brak ciągów pieszych.
Zakres inwestycji – branża drogowa i sanitarna
• wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2,00 m,
• wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,00 m,
• wykonanie przystanku autobusowego,
• wykonanie zjazdów indywidualnych zakończonych skosami 1,5:1,5 m,
• wykonanie zjazdów publicznych zakończonych łukami o promieniu 5,00 m,
• wykonanie rowu przydrożnego o zmiennej szerokości,
• wykonanie poboczy,
• wykonanie przepustu pod chodnikiem w okolicy rzeki Rokicianki,
• wykonanie chodników w okolicy skrzyżowania z ulica Tarnowską,
• wykonanie kanału technologicznego,
• wykonanie drenażu rozsączającego,
Ukształtowanie geometryczne (ulica Warszawska):
- rodzaj terenu – płaski,
- szerokość jezdni: zmienna
- spadek jezdni jednostronny 2%,
- chodnik szerokości 2,00 m,
- zatoka autobusowa szerokości 3,00 m,
- pobocza: 0,75 m.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 17 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki niewiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 15 cm.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00139500/01 z dnia 2022-04-28
2022-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 20 cm.
Konstrukcja zatoki autobusowej:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15. Grubość warstwy 20 cm.
• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
Konstrukcja poboczy:
• Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 15 cm.
Zieleń:
• Ziemia roślinna grubości 10 cm obsiana trawą.
Obramowanie jezdni:
• Krawężnik betonowy wraz z ściekiem przykrawężnikowym o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,178 m2).
• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065 m2).
Obramowanie zjazdu indywidualnego:
• Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,060 m2).
Obramowanie chodnika:
• obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,036 m2).
Obramowanie zatoki autobusowej:
• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065 m2), światło krawężnika 10
cm.
Projektowane studzienki kablowe:
• Studzienki kablowe SK-1 o wymiarach 600×600 mm
• Studzienki kablowe SKR-1 o wymiarach 1200×600 mm
• Rurociąg z rur osłonowych RHDPE Ø 110/6,3 mm
o Trzy rury światłowodowe HDPE Ø 40/3,7 mm
o Jedna wiązka mikrorur 7 x Ø 12 x 1,0 mm w osłonie z rury Ø 40/3,7 mm
Wody opadowe i roztopowe z terenu ulicy Warszawskiej będą kierowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do
projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Częściowo trafią one do studzienek ściekowych i dalej przykanalikami z rur
PVC o średnicy 200mm do studni rewizyjno-osadnikowych. Następnie trafią do drenażu rozsączającego. Drenaż został
zaprojektowany tak, aby mógł swobodnie odprowadzić
i chwilowo zretencjonować obliczeniowe ilości wód opadowych i roztopowych do ziemi. Zostanie on ułożony ze spadkiem
0,02% w kierunku rowu. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie odprowadzania nadwyżki wód (gromadzących się w
trakcie trwania deszczu nawalnego) do rowu. Pozostałe wody opadowe
i roztopowe trafią do rowu poprzez ściek skarpowy KPED 01.25. Rów w miejscu wylotu rury drenarskiej zostanie umocniony
płytami ażurowymi. Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w studni osadnikowej oraz w separatorze
zanieczyszczeń z wkładem lamelowym DN1200 mm. Końcowo odprowadzone bedą do rzeki Rokicianki za pomocą wylotu
prefabrykowanego KPED 2.16 uprzednio ograniczone w regulatorze przepływu. W miejscu wylotu dno oraz skarpy rzeki
zostaną umocnione.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział IV SWZ i załącznik nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jakie występują w zamówieniu podstawowym, tj. robót drogowych, sanitarnych i elektrycznych w wysokości do 30 % pierwotnej wartości zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp nie przewiduje możliwość skorzystania w ramach prawa opcji z dodatkowych dostaw.
10. Warunki udzielenia zamówienia:
1) Zamówienie zostanie udzielone w jednym zamówieniu w przypadku gdy Zamawiający będzie posiadał środki finansowe na jego realizację.
2) Wycena robót objętych zamówieniami zostanie dokonana na podstawie cen nie wyższych niż podane w ofercie dla takich lub podobnych robót, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie kosztorysów opracowanych na bazie aktualnych KNR przy zastosowaniu średnich cen i składników cenotwórczych dla województwa mazowieckiego, publikowanych w aktualnym na czas wyceny, wydawnictwie Sekocenbud lub Bistyp. Ceny materiałów „M” i pracy sprzętu „S” przyjmowane będą jako ceny średnie podawane przez te wydawnictwa, a w przypadku ich braku w tych wydawnictwach, wg hurtowych cen zakupu. W/w wycena zostanie wykonana każdorazowo przez Wykonawcę i przedłożona Zamawiającemu do akceptacji i ewentualnej korekty. Strony umowy mogą również określić inny sposób dokonania wyceny w/w robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymi
w SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawi warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie;

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie drogi/dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda.

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik Budowy,
doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy przy robocie budowlanej w zakresie budowy/ przebudowy drogi/dróg o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej o wartości minimum 250 000,00 zł brutto

Kierownik robót sanitarnych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót sanitarnych.

Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
wzakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa
dokumenty zgodnie z postanowieniami rozdziału X SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedkłada także podmiotowe środki
dowodowe, które służą potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających
zasoby, o których mowa w rozdziale X ust. 6 pkt 2, 3 i 4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Wykaz elementów rozliczeniowych – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy wg załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
6) Dowód wniesienia wadium.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium
w wysokości: 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwalnie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Grodzisk Mazowiecki
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego (ust. 10) składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres przewiduje załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku
Mazowieckim”
w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części
województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV
„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1
„Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.1. Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 120 dni od podpisania umowy. Termin zakończenia robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletną dokumentacją odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłosił do jednostki Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku uzupełnienia ewentualnych braków, wyjaśnienia niejasności, wykonania poprawek, itp. w przypadku uwag Nadzoru Budowalnego.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 130 dni od podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.