eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2022-11-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269137

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. T. Kościuszki 12A

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 755 55 34 wew. 250

1.5.8.) Numer faksu: (22) 755 23 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@grodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.grodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ce1f7fa-3a7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00447172

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024401/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejs.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360759/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.96.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa zatoki autobusowej wraz z wykonaniem chodnika przy ulicy Warszawskiej
w Grodzisku Mazowieckim.
Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach
południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2. W zakres zamówienia wchodzi:
a. Zadanie A: Przebudowa drogi - ulicy Warszawskiej w zakresie budowy zatoki autobusowej z peronem oraz chodnika na
odcinku od ulicy Batorego do zjazdu na działkę nr ew.: 41/6 (str. południowa ulic) w Grodzisku Mazowieckim - zadanie
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
b. Zadanie B: Przebudowa ulicy Warszawskiej w Grodzisku Mazowieckim – odcinek od zjazdu na dz. nr ew. 41/6 (łącznie ze
zjazdem), do ul. Tarnowskiej, strona południowa..
Projektowane elementy drogi zlokalizowane są wzdłuż ulicy Warszawskiej, która jest drogą publiczną, kategorii gminnej,
klasy lokalnej (L).
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid. 20/3 obręb 67 m. Grodzisk Mazowiecki, 6/3, 12/2, 13/2, 35/2, 48/1, 36/1,
18/7 obręb 61 m. Grodzisk Mazowiecki, 40/3, 20/2, 136 obręb 68 m. Grodzisk Mazowiecki, jednostka ewidencyjna
140504_4. Odcinek projektowanej przebudowy ulicy w zakresie niniejszego opracowania, przebiega przez tereny zabudowy
jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz tereny rekreacji.
Nawierzchnia jezdni asfaltowa, zdeformowana z wybojami. Brak wydzielonych poboczy, brak ciągów pieszych.
Zakres inwestycji – branża drogowa i sanitarna
• wykonanie nawierzchni chodnika o szerokości 2,00 m,
• wykonanie zatoki autobusowej o szerokości 3,00 m,
• wykonanie przystanku autobusowego,
• wykonanie zjazdów indywidualnych zakończonych skosami 1,5:1,5 m,
• wykonanie zjazdów publicznych zakończonych łukami o promieniu 5,00 m,
• wykonanie rowu przydrożnego o zmiennej szerokości,
• wykonanie poboczy,
• wykonanie przepustu pod chodnikiem w okolicy rzeki Rokicianki,
• wykonanie chodników w okolicy skrzyżowania z ulica Tarnowską,
• wykonanie kanału technologicznego,
• wykonanie drenażu rozsączającego,
Ukształtowanie geometryczne (ulica Warszawska):
- rodzaj terenu – płaski,
- szerokość jezdni: zmienna
- spadek jezdni jednostronny 2%,
- chodnik szerokości 2,00 m,
- zatoka autobusowa szerokości 3,00 m,
- pobocza: 0,75 m.
Konstrukcja nawierzchni chodnika:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 17 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki niewiązanej frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 15 cm.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00139500/01 z dnia 2022-04-28
2022-04-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa.
Grubość warstwy 20 cm.
Konstrukcja zatoki autobusowej:
• Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem).
Grubość warstwy 8 cm.
• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4. Grubość warstwy 5 cm.
• Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C12/15. Grubość warstwy 20 cm.
• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6<10 MPa. Grubość warstwy 20 cm.
Konstrukcja poboczy:
• Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 15 cm.
Zieleń:
• Ziemia roślinna grubości 10 cm obsiana trawą.
Obramowanie jezdni:
• Krawężnik betonowy wraz z ściekiem przykrawężnikowym o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
(F=0,178 m2).
• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065 m2).
Obramowanie zjazdu indywidualnego:
• Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,060 m2).
Obramowanie chodnika:
• obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,036 m2).
Obramowanie zatoki autobusowej:
• Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem (F=0,065 m2), światło krawężnika 10
cm.
Projektowane studzienki kablowe:
• Studzienki kablowe SK-1 o wymiarach 600×600 mm
• Studzienki kablowe SKR-1 o wymiarach 1200×600 mm
• Rurociąg z rur osłonowych RHDPE Ø 110/6,3 mm
o Trzy rury światłowodowe HDPE Ø 40/3,7 mm
o Jedna wiązka mikrorur 7 x Ø 12 x 1,0 mm w osłonie z rury Ø 40/3,7 mm
Wody opadowe i roztopowe z terenu ulicy Warszawskiej będą kierowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne do
projektowanego ścieku przykrawężnikowego. Częściowo trafią one do studzienek ściekowych i dalej przykanalikami z rur
PVC o średnicy 200mm do studni rewizyjno-osadnikowych. Następnie trafią do drenażu rozsączającego. Drenaż został
zaprojektowany tak, aby mógł swobodnie odprowadzić
i chwilowo zretencjonować obliczeniowe ilości wód opadowych i roztopowych do ziemi. Zostanie on ułożony ze spadkiem
0,02% w kierunku rowu. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie odprowadzania nadwyżki wód (gromadzących się w
trakcie trwania deszczu nawalnego) do rowu. Pozostałe wody opadowe
i roztopowe trafią do rowu poprzez ściek skarpowy KPED 01.25. Rów w miejscu wylotu rury drenarskiej zostanie umocniony
płytami ażurowymi. Wody opadowe i roztopowe oczyszczane będą w studni osadnikowej oraz w separatorze
zanieczyszczeń z wkładem lamelowym DN1200 mm. Końcowo odprowadzone bedą do rzeki Rokicianki za pomocą wylotu
prefabrykowanego KPED 2.16 uprzednio ograniczone w regulatorze przepływu. W miejscu wylotu dno oraz skarpy rzeki
zostaną umocnione.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Rozdział IV SWZ i załącznik nr 8 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45213315-4 - Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1143261,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1276859,31 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1143261,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.T.H.U. PACHOLCZYK Piotr Pacholczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5290015715

7.3.3) Ulica: ul. Królewska 21

7.3.4) Miejscowość: Milanówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-822

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1143261,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.