eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karczew › Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w KarczewieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 28

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kiljan@karczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e4832f5-3a5a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00054880/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,100931,60dd44fc5944d2c8eb5bc7b7b9a3a70d.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://karczew.logintrade.net/zapytania_email,100931,60dd44fc5944d2c8eb5bc7b7b9a3a70d.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem
https://karczew.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem:
https://karczew.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://karczew.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły opisano w pkt.38 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły opisano w pkt.38 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce starej trybuny i budowie trybuny piłkarskiej z zadaszeniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Określenie zakresu robót budowlanych - wykonanie robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego - stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą na warunkach nie gorszych niż określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dla zamówienia podstawowego). Szczegółowe zapisy zawarte są w Projektowanych Postanowieniach Umowy w § 16 stanowiących Załącznik Nr 2 do SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 13.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał/zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) należycie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jedną (1) robotę budowlaną wykonaną w jednym zadaniu (umowie) której przedmiotem była budowa trybuny zewnętrznej na obiekcie sportowym (mini. 200 miejsc)
- jedną (1) robotę budowlaną (w jednym zadaniu/umowie) polegającą na utwardzeniu terenu oraz wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (minimum 200 m kw).
- jedną (1) robotę budowlaną polegającą na montażu konstrukcji stalowych o wartości zamówienia min. 200.000,00 zł

Uwaga I: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu wykonanych robót z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z punktem 14.2.4 SWZ.
Uwaga II: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy dysponują doświadczeniem.
Uwaga III: W przypadku, gdy ww. zakres robót będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: a) jedną osobę wskazaną do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń.
Uwaga I: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia jedną lub dwie osoby posiadające wymagane ww. uprawnienia.
Uwaga II: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
Uwaga III: Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego wykazu osób, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w punkcie 20.8. SWZ.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach wymienionych, tj.:
w pieniądzu;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Karczewie nr konta
35 8023 0009 2001 0000 0723 0004
W tytule przelewu należy wpisać:
„Wadium w postępowaniu na: Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie. Nr referencyjny ZP.271.13.2022.KK ";
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego, jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego nastąpi przez upływem terminu składania ofert.
Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zalecane jest załączenie do oferty dowód dokonania przelewu bankowego.
Jeśli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie.
Złożona gwarancja lub poręczenie musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający zwraca wadium:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
upływu terminu związania ofertą;
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
na wniosek Wykonawcy - niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy:
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
którego oferta została odrzucona;
po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły opisano w pkt. § 17 Projektowanych postanowień umowy będącym załącznikiem nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy: a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wyłącznie poprzez Platformę przetargową https://karczew.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.