eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych w celu realizacji projektu pn. "Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Piaski"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych w celu realizacji projektu pn. „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie
gminy Piaski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000549105

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 77

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-050

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@piaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych i psychologicznych w celu realizacji projektu pn. „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie
gminy Piaski”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2740b606-3a6a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360359

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „Rozwój placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Piaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umpiaski.bip.lubelskie.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE OGÓLNE
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal/ (dane odbiorcy: Gmina Piaski, adres skrzynki ePUAP:
/UMPiaski/SkrytkaESP) oraz poczty elektronicznej (email: przetargi@piaski.pl).
2. Zamawiający upoważnia przewodniczącej komisji przetargowej Panią Katarzynę Ładosz do kontaktu
z Wykonawcami za pośrednictwem email: przetargi@piaski.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do
komunikacji”
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji” wynosi 150
MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopi dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088892/01 z dnia 2021-06-21
2021-06-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
przekazania ich do ePUAP.
7. Zamawiający przekazuje link w SWZ
oraz ID postępowania. Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań
w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej Postępowania.
B. SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY
SKŁADANIA OFERT)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych
niż oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email przetargi@piaski.pl.
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Ir.271.31.2022.KŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla dzieci w wieku 6-16 lat uczęszczających do 4 świetlic środowiskowych w miejscowościach: Piaski – jedna świetlica, Bystrzejowice Pierwsze – jedna świetlica i Bystrzejowice Drugie – dwie świetlice. Przedmiotem warsztatów terapii będzie przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych (muzyczne, taneczne, językowe), ukierunkowanych na rozwój osobisty, redukcję stresu, podnoszenie samooceny i samoświadomości, a także na rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Cele zajęć to m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa, obniżenie poziomu lęku, budowanie pewności siebie, pobudzenie do zaangażowania grupowego (budowanie komunikacji krok po kroku) oraz rozwijanie aktywności twórczej. Zakres warsztatów terapeutycznych i psychologicznych będzie dostosowany do potrzeb oraz charakterystyki uczestników projektu. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się zapewnić materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu.CZĘŚĆ NR 1 - Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych
w miejscowościach: Piaski – przy Szkole Podstawowe, Bystrzejowice Pierwsze – przy Zespole Szkół oraz Bystrzejowice Drugie (dwie świetlice) – w Centrum Aktywności Lokalnej .

WYTYCZNE ODRĘBNE DLA KAŻDEJ ZE ŚWIETLIC
Dzieci (max ilość 30 osób – Piaski i Bystrzejowice Pierwsze, 15 osób – Bystrzejowice Drugie) w wieku 6-16 lat. Łączna ilość godzin zajęć z terapeutą (godzina w wymiarze 45 min.) zaplanowanych w ramach zamówienia to: 40h godzin - 4h/tygodniowo (istnieje możliwość wykonania zajęć jednego dnia w danym tygodniu) w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia terapeutycznego i psychologicznego dla dzieci w wieku 6-16 lat uczęszczających do 4 świetlic środowiskowych w miejscowościach: Piaski – jedna świetlica, Bystrzejowice Pierwsze – jedna świetlica i Bystrzejowice Drugie – dwie świetlice. Przedmiotem warsztatów terapii będzie przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych (muzyczne, taneczne, językowe), ukierunkowanych na rozwój osobisty, redukcję stresu, podnoszenie samooceny i samoświadomości, a także na rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Cele zajęć to m.in. budowanie poczucia bezpieczeństwa, obniżenie poziomu lęku, budowanie pewności siebie, pobudzenie do zaangażowania grupowego (budowanie komunikacji krok po kroku) oraz rozwijanie aktywności twórczej. Zakres warsztatów terapeutycznych i psychologicznych będzie dostosowany do potrzeb oraz charakterystyki uczestników projektu. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się zapewnić materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczestników projektu.
CZĘŚĆ NR 2 - Zakup usługi w zakresie prowadzenia zajęć psychologicznych
w miejscowościach: Piaski – przy Szkole Podstawowe, Bystrzejowice Pierwsze – przy Zespole Szkół oraz Bystrzejowice Drugie (dwie świetlice) – w Centrum Aktywności Lokalnej .

WYTYCZNE ODRĘBNE DLA KAŻDEJ ZE ŚWIETLIC
Dzieci (max ilość 30 osób – Piaski i Bystrzejowice Pierwsze, 15 osób – Bystrzejowice Drugie) w wieku 6-16 lat. Łączna ilość godzin zajęć z psychologiem (godzina w wymiarze 60 min.) zaplanowanych w ramach zamówienia to: 40h godzin - 4h/tygodniowo (istnieje możliwość wykonania zajęć jednego dnia w danym tygodniu) w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80561000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ 1
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą, która
ukończyła szkołę wyższą na kierunkach artystycznych z przygotowaniem do prowadzenia zajęć specjalistycznych w
przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych lub posiada wykształcenie średnie
medyczne w zawodzie terapeuty zajęciowego lub ukończyła studia wyższe na kierunku lub specjalizacji terapia zajęciowa
lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną i ma kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego.
Wykonawca poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
CZĘŚĆ 2
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą
psychologiem posiadającą co najmniej: studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia w zakresie wymaganym do
pracy z dziećmi wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca poda informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy – pod rygorem nieważności.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne w zakresie:
a) terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia „siły wyższej”,
b) warunków płatności w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w sytuacji, jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania Umowy,
c) zmiany przepisów prawnych, w oparciu, o które realizowane jest zamówienie,
e) zmiany osób, o których mowa w § 1 pkt. 3 niniejszej umowy
3. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy zmiany, o których mowa w §7 ust. 2 lit. B umowy, spowodują wzrost kosztów wykonywania Umowy o więcej niż 10%
w okresie realizacji Umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości Umowy pozostałej do wykonania.
4. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.