eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Dostawa nowej półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć KujawskiOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowej półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "SANIKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910041776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Komunalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54/412 18 05

1.5.8.) Numer faksu: 54/412 18 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: saniko@saniko.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: saniko.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowej półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-58781e5d-3a5d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360277

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.saniko.com.pl/k/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiającego - saniko@saniko.com.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w zalecanym formacie danych: .pdf, .doc, .docx,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie dotyczącym złożenia przedmiotowego środka dowodowego, którym jest próbka oferowanej przez Wykonawcę nowej półprzepuszczalnej membrany o wymiarach min. 1 m x 1 m.
Zgodnie z art. 65 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca może przekazać próbkę oferowanej membrany, o której mowa w Rozdziale VII SWZ, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres siedziby Zamawiającego, podany poniżej. Załączona do oferty próbka winna być dostarczona przed terminem składania ofert, w opakowaniu trwałym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznym i atmosferycznymi, z odpowiednim opisem zapewniającym jej ochronę przed niezamierzonym otwarciem. Na opakowaniu powinien znajdować się opis:
- nawa adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek,
- Próbka do postępowania Nr BZ/ZP.22/16/09/22 na „Dostawę półprzepuszczalnej membrany dla istniejącej instalacji biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski”,
- nazwa Wykonawcy.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@saniko.com.pl, tel. 54/412-38-75;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres;
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZ.ZP.22/16/09/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych półprzepuszczalnych membran, w ilości 5 szt., przeznaczonych dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, frakcji podsitowej (0-80 mm), wydzielonej w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski.

2. Parametry techniczne membrany półprzepuszczalnej:
Membrany półprzepuszczalne o gramaturze min. 450 +/- 20 g/m2, która w całej swojej powierzchni wykonane są z minimum w 80% z tkaniny uniemożliwiającej przedostanie się pary wodnej do atmosfery i dwutlenku węgla, natomiast zatrzymująca wewnątrz ciepło oraz bakterie aerobowe i część wody zapobiegającej jednocześnie przed emisją odorów. Membrana musi zapewnić skuteczność procesów w okresie całego roku (wiosna, lato, jesień, zima).
Membrana stanowiąca przedmiot zamówienia będzie służyć jako przykrycie/zakrycie boksów instalacji, w których prowadzony jest proces kompostowania i stabilizacji frakcji 0-80 mm wydzielonej mechanicznie na sicie. Odpady pochodzą z przerobu odpadów komunalnych, zmieszanych.
Każda membrana wyposażona będzie w otwór na sondę temperatury, zamykana szczelnym korkiem.
Membrana musi być wyposażona w system mocowania brzegów (pasa technicznego) do ścian oporowych w sposób umożliwiający przyleganie laminatu do ściany oporowej, uszczelniający połączenie laminat / ściana oporowa oraz umożliwić dociążenie / zabezpieczenie obciążnikami czoła pryzmy.

3. Charakterystyka trzy – warstwowej membrany:
• laminat trójwarstwowy;
• zewnętrzna warstwa wykonana z 100% PES przystosowana oraz odporna na rozrywanie i stabilna na promieniowanie UV;
• środkowa warstwa winna zapewnić wymagane funkcje i posiadać mikroporowatość pozwalającą przepuszczać powietrze oraz parę wodną, jednocześnie będąc wodoodporną membraną – ePTFE (ekspandowany politetrafluoroetylen);
• trzecia warstwa winna być powłoką aktywną pełniącą funkcje ochronne wykonana z 100% PES odporną na agresywne środowisko panujące w pryzmie. Membrana umożliwia wykonanie pomiarów temperatury przy wykorzystaniu sond, bez konieczności jej zwijania oraz posiada wzmocnione brzegi umożliwiające mocowanie do ścian boksów;
• szerokość pasa technicznego laminatu w kolorze żółtym o wymiarach zgodnych z Załącznikiem nr 1, odpornego na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowania UV;
• wytrzymałość na rozerwania;
• odporność na środki chemiczne;
• wysoka odporność termiczna;
• bio – kompatybilność;
• wysoki próg palności;
• niski współczynnik tarcia;
• niska adsorpcja wody,
• odporność na warunki atmosferyczne, w tym wodoodporność i „oddychalność”;
• kolor laminatu – zielony.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymagania, parametry techniczne i właściwości membrany stanowiącej przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 19240000-0 - Tkaniny specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostarczył min. 5 szt. nowych półprzepuszczalnych membran będących przedmiotem zamówienia, stosowanych w pryzmowych instalacjach biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w których laminat styka się z przetwarzanym odpadem/materiałem, o łącznej wartości dostaw minimum 900.000,00 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy,
f) art. 7 ust. 1 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykazu wykonanych dostaw (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 4 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowana membrana spełnia określone przez Zamawiającego wymagania:
1) Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami, wskazanymi w tabeli, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ), przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie pomiaru danego parametru.
Przedmiotowe sprawozdanie winno wskazywać co najmniej nw. parametry:
- gęstość (masa na jednostkę powierzchni);
- przepuszczalność powietrza;
- odporność na przenikanie pary wodnej;
- odporność na przenikanie wody;
- odporność na rozrywanie;
- trwałość chemiczna.
W przypadku dokumentów wydanych przez instytucje zagraniczne należy dołączyć tłumaczenie w języku polskim.
2) Próbka oferowanej przez Wykonawcę nowej membrany o wymiarach min. 1 m x 1 m.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Sprawozdanie z badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami, wskazanymi w tabeli, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SWZ), przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie pomiaru danego parametru.
Przedmiotowe sprawozdanie winno wskazywać co najmniej nw. parametry:
- gęstość (masa na jednostkę powierzchni);
- przepuszczalność powietrza;
- odporność na przenikanie pary wodnej;
- odporność na przenikanie wody;
- odporność na rozrywanie;
- trwałość chemiczna.
W przypadku dokumentów wydanych przez instytucje zagraniczne należy dołączyć tłumaczenie w języku polskim.
2) Próbka oferowanej przez Wykonawcę nowej membrany o wymiarach min. 1 m x 1 m.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII pkt. 3 SWZ (Załącznik nr 7 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
2) dokument wniesienia wadium, jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądz;
3) wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy),
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium, o którym mowa w pkt. 1, utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczeniate potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz wskazanym we Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Probkę należy złożyć w siedzibie Zamawiajacego, pod adresem Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek (sekretariat).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.