eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złotów › DOSTĘPNA SZKOŁA - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ OTOCZENIA - DOSTAWA POMOCY DYDAKT., GIER EDUK., DRUKOWANYCH KSIĄŻEKOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTĘPNA SZKOŁA – INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ
PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z
UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ
OTOCZENIA - DOSTAWA POMOCY DYDAKT.,
GIER EDUK., DRUKOWANYCH KSIĄŻEK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Złotów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Piasta 1

1.5.2.) Miejscowość: Złotów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 67 263 26 40

1.5.8.) Numer faksu: + 48 67 265 00 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@zlotow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zlotow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zlotow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTĘPNA SZKOŁA – INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA W KREOWANIU PRZYJAZNEJ
PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Z
UWZGLĘDNIENIEM POTRZEB UCZNIÓW ORAZ
OTOCZENIA - DOSTAWA POMOCY DYDAKT.,
GIER EDUK., DRUKOWANYCH KSIĄŻEK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c6708bc-0e3e-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008945/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - dostawa pomocy dydakt., gier eduk., drukowanych książek

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1. Innowacje społeczne

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00280681/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.76.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 166260,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, drukowanych książek do jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów, tj. do:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złotowie im. Stanisława Staszica w Złotowie, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, tel.: 67 265 00 36,
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Złotowie, ul. 8 Marca 16, 77-400 Złotów, tel.: 67 265 00 88,
3) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Złotowie, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów, tel. 67 263 34 86
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4a do SWZ (Formularz cenowy). Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianych pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, drukowanych książek. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określony został we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 - Gry edukacyjne

22110000-4 - Drukowane książki

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 304836,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 317072,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 305475,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PUH Meritum Adam Kruk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7120316034

7.3.3) Ulica: Struga 29

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-709

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 305475,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.