eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemków › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Przemków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210

1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9174c3a2-1d6e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359779

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033243/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306997/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.28.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 5749141,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie”.
Teren prac obejmuje osiedle Głogowskie w mieście Przemków, w powiecie
polkowickim, województwo dolnośląskie, obszar objęty ETAPEM I, zgodnie z rys. nr 00
Plan orientacyjny oraz rys. 01 – 03 Plan sytuacyjny programu funkcjonalno - użytkowego.
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń następnie wykonanie robót budowlanych objętych opracowaniem wraz ze zgłoszeniem ich zakończenia, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia określonego w ETAPIE I Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien opracować wszystkie
niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi. Ponadto, Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgody, które -
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – są niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy.
Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę ma zawierać etapowanie przyszłych prac budowlanych (nie ujętych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia) z możliwością ich samodzielnego wykonania tj.:
- dla branży drogowej- każda ulica osobno.
- dla branży elektrycznej – wykonanie monitoringu.
Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu stanowi obowiązek wykonawcy.
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi
europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty wg
formuły „Zaprojektuj i wybuduj” muszą obejmować zakres objęty w etapie I PFU.
W zakres opracowania wchodzi kompleksowa budowa dróg wraz infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Głogowskim zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres prac projektowo budowlanych dla etapu I Programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ
Do powyższych potrzeb Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), który mówi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli [...] nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”, unieważniono przedmiotowe postępowanie.
W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji dla zadania pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie” w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 19.09.2022 r. do godz. 08.00, nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Inwestycja realizowana będzie w trybie „ zaprojektuj i wybuduj ”.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania gmina Przemków uzyskała wstępną
promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8087/PolskiLad.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.