eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemków › Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZEMKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647624

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 25

1.5.2.) Miejscowość: Przemków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-170

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: (76) 83 19 210

1.5.8.) Numer faksu: (76) 83 19 208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: p.info@przemkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przemkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9174c3a2-1d6e-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033243/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (informacja o postępowaniu, szyfrowanie oferty, formularze ePuap),
b) ePUAPu https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (formularze do komunikacji, SKŁADANIE OFERT)
c) poczty elektronicznej: k.kluczka@przemkow.pl (korespondencja oprócz Ofert).
jak również przy użyciu:
d) Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (Ogłoszenie o zamówieniu, informacje o postępowaniu), strony internetowej prowadzonego postępowania: https://umprzemkow.bip.gov.pl/search/publiccontracts/ (Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, w tym SWZ i Informacje dla Wykonawców)).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5.W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20.Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną wymaga od Wykonawcy posiadanie konta na wybranej poczcie elektronicznej.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz.U. 2017r., poz. 2247) w szczególności doc, docx, pdf, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy przesłać do zamawiającego za pośrednictwem platformy, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal.Ofertę należy złożyć w oryginale. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: k.kluczka@przemkow.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektroniczne kopie dokumentów stworzonych w postaci papierowej) składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres email.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 100MB. Wykonawca ma także możliwość komunikowania się elektronicznie za pomocą dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem ESP: /UMPrzemkow/SkrytkaESP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Przemkowa, z siedzibą w Urzędzie Miejskim Przemkowie, Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków;§ inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przemków jest Rafał Wielgus, kontakt: iod@przemkow.pl, w siedzibie administratora lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Przemków: Plac Wolności 25, 59 - 170 Przemków;§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie ”– nr postępowania GPI.271.28.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji;§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa, dotyczący obowiązku archiwizacji dokumentów (zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; §w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;§ posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GPI.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 5749141,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wodociągowo - kanalizacyjnej oraz oświetleniowej na Osiedlu Głogowskim w Przemkowie”.
Teren prac obejmuje osiedle Głogowskie w mieście Przemków, w powiecie
polkowickim, województwo dolnośląskie, obszar objęty ETAPEM I, zgodnie z rys. nr 00
Plan orientacyjny oraz rys. 01 – 03 Plan sytuacyjny programu funkcjonalno - użytkowego.
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji i zezwoleń następnie wykonanie robót budowlanych objętych opracowaniem wraz ze zgłoszeniem ich zakończenia, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia określonego w ETAPIE I Programu Funkcjonalno-Użytkowego (dalej PFU), stanowiącego załącznik do SWZ.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca powinien opracować wszystkie
niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi. Ponadto, Wykonawca powinien uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgody, które -
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – są niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami umowy.
Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane pozwolenie na budowę ma zawierać etapowanie przyszłych prac budowlanych (nie ujętych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia) z możliwością ich samodzielnego wykonania tj.:
- dla branży drogowej- każda ulica osobno.
- dla branży elektrycznej – wykonanie monitoringu.
Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu oraz stałej organizacji ruchu stanowi obowiązek wykonawcy.
Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi
europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę dokumenty wg
formuły „Zaprojektuj i wybuduj” muszą obejmować zakres objęty w etapie I PFU.
W zakres opracowania wchodzi kompleksowa budowa dróg wraz infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Głogowskim zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres prac projektowo budowlanych dla etapu I Programu funkcjonalno – użytkowego, stanowiący załącznik nr 11 do SWZ
Do powyższych potrzeb Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem, oznakowaniem i potencjałem ludzkim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w następujący kryteriach:
- „Łączna cena ofertowa brutto” – C, - „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi robót budowlanych ” – Gd.
2. Powyższym kryteriom ma następujące znaczenie:
C=(Cena najtańszej oferty : Cena badanej oferty)X 100 X 60 %
Gd – punkty uzyskane w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi robót budowlanych ”. 3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + Gd, gdzie: L – całkowita liczba punktów, C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, Gd – punkty uzyskane w kryterium „Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi robót budowlanych ”. 4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego w tabeli powyżej. 5. Ocena punktowa w kryterium „okres dodatkowej gwarancji i rękojmi robót budowlanych” dokonana zostanie wg poniższych zasad:Zamawiający w zakresie zrealizowanych robót budowlanych wymaga udzielenia minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi. Wykonawca deklarujący w ofercie 36 miesięczny okres gwarancji i rękojmi – wymagany przez Zamawiającego otrzyma w podanym kryterium realizacji 0 pkt. Jeżeli Wykonawca nie decyduje się na dodatkowy okres gwarancji i rękojmi wpisuje w ofercie 36 miesięcy, jeżeli natomiast Wykonawca decyduje się na udzielenie dodatkowej gwarancji, liczonej w miesiącach, to wpisuje łączną ilość miesięcy – okres, na jaki decyduje się udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi (tj. sumę 36 miesięcy wymaganych przez Zamawiającego oraz ilości miesięcy gwarancji dodatkowej). Dodatkowa gwarancja nie może przekroczyć 24 miesięcy, tj. łącznie gwarancja i rękojmia dodatkowa z wymaganym okresem gwarancji i rękojmi nie może przekraczać 60 miesięcy – 5 lat. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi lub nie podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji jakości i rękojmi, Zamawiający do wyliczenia punktacji w kryterium przyjmie maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany w SWZ. Dłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi określony przez Wykonawcę w ofercie zostanie wpisany do umowy. 6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę. 7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
1. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową spełni warunek jeżeli będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2, 3 (jeżeli dotyczy) do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci wypisu z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. . Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Nie dotyczy.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci polisy OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 ).
4. . Zdolność techniczna lub zawodowa:
-Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu prac budowlanych w branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 )
oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (tj. uzyskał protokół odbioru końcowego bez uwag lub równoważny dokument) co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu usługi zaprojektowania co najmniej 1 km drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem.
Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznika nr 6 do niniejszej SWZ.
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą/ osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za kierowanie robotami branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, posiadającą/ posiadającymi uprawnienia niezbędne do prowadzenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, w wybranej specjalności, wpisaną na listę właściwej Izby Budowlanej. Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznika nr 5 do niniejszej SWZ
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje potencjałem oraz minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania robót budowlanych (obszar robót budowlanych) oraz 1 osobą projektanta, przynależną do Izby Inżynierów Budownictwa (obszar usług projektowych). Wstępna weryfikacja spełnienia warunku przez wykonawcę nastąpi na podstawie jego oświadczenia własnego – stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Najwyżej oceniony wykonawca zobowiązany będzie do złożenia podmiotowego środka dowodowego w postaci załącznika nr 5 do niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• wypis z jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, potwierdzających zdolność występowania w obrocie gospodarczym, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,
• dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia , tj. polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).

• wykaz robót budowlanych w branży drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o wartości równej lub wyższej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz wykaz usług polegających na zaprojektowaniu co najmniej 1 km drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Dodatkowo należy załączyć dowody określających czy te roboty budowlane/ usługi projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty budowlane/ usługi projektowe zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane/ usługi projektowe były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Załącznik nr 6;
• wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymagane podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
• oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 2) złożone według wzoru określonego w załączniku nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1,5% wartości zamówienia.
2. Zasady wnoszenia wadium określa art. 97 ust 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zasady zwrotu wadium określa art. 98 ust 1, 2, 3, 4, 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Zasady zatrzymania wadium przez Zamawiającego reguluje art. 98 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 86.240,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100 ) przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium może być wniesione w:
• pieniądzu;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) .
7. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Przemków prowadzony przez SGB-Bank S.A. Oddział w Przemkowie – nr rachunku 67 1610 0048 2000 0500 0101 0015 (z dopiskiem na przelewie, jakiego postępowania dotyczy).
8. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
9. Wadium wnoszone jako gwarancja lub poręczenie, wykonawca przekazuje zamawiającemu w formie oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 29.7 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
11. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art.98 ust.2 pkt 3 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia polis OC wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia celem potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, stanowiące załącznik nr 9 do SWZ.
5. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określają projektowane postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-01 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać do zamawiającego za pośrednictwem platformy, udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.https://miniportal.uzp.gov.pl-skadanie ofert

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania gmina Przemków uzyskała wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/8087/PolskiLad.
2. Rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy.
Zakończenie zadania – 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Prace podzielono na etapy:
a) ETAP I – wykonanie projektu, zgłoszenie rozpoczęcia robót oraz wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie starej sieci wodociągowej z rur azbestowych na PE wraz z uzyskaniem ewentualnych pozwoleń, zezwoleń oraz dokonaniem zgłoszeń wymaganych prawem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (ETAP I) – zakończenie w terminie 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
b) ETAP II - wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę lub przebudowę zgodnie z etapem I Programu Funkcjonalno-Użytkowego (ETAP I) w pozostałym zakresie tj. ponad zakres określony w ww. pozycji a) – zakończenie w terminie 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.
c) ETAP III wykonanie pozostałego zakresu robót budowlanych określonych w załączniku 11 do SWZ (zakres robót budowlanych w etapie III nie obejmuje robót budowlanych wykonanych w zakresie etapu I) wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i oddaniem do użytkowania – zakończenie w terminie 26 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty określone w punkcie 12.3. SWZ,

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.