eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzyżów › "Remont drogi leśnej nr inw. 242/091 od km 0+000 do km 2+450 na terenie Leśnictwa Cieszyna"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont drogi leśnej nr inw. 242/091 od km 0+000 do km 2+450 na terenie Leśnictwa Cieszyna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Strzyżów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026812

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://strzyzow.krosno.lasy.gov.pl/witamy

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Remont drogi leśnej nr inw. 242/091 od km 0+000 do km 2+450 na terenie Leśnictwa Cieszyna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6f04051-3a54-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00240115/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Remont drogi leśnej nr inw. 242/091 od km 0+000 do km 2+450 na terenie Leśnictwa Cieszyna”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące w szczególności logowania, składania ofert,
składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy
użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej: „Platforma”):
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow lub przy użyciu poczty elektronicznej:
strzyzow@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a
ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty, oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można
skompresować zgodnie z ust. 9), przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę
ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow. Za datę przekazania
wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 3 lub złożenia na
Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow
Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania
techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzyżów z siedzibą ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Andrzej Modliszewski.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Strzyżów, telefonicznie pod numerem 017 2760600, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl.
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP. Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
7. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy. W przypadku przekazania danych osobowych do kancelarii prawnej, dane te będą tam przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o adwokaturze lub o radcach prawnych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
1) żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
3) żądania od Administratora, na podstawie art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19
ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że:
1) W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp)
2) Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o
których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się
odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp)
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy
Pzp)
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00253341/01 z dnia 2022-07-13
2022-lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności
protokołu
postępowania oraz jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp)
5) Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.(art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)
6) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 ust. 2 ustawy Pzp).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 412500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został dodatkowo opisany w przedmiarach robót (przedmiary stanowią załączniki nr 8 do SWZ).
Przedmiotem robót budowlanych jest „Remont drogi leśnej nr inw. 242/091 od km 0+000 do km 2+450 na terenie Leśnictwa Cieszyna”.
Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów. Przewidywane roboty budowlane podlegają zgłoszeniu w trybie art. 30 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).
Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu, na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.
Inwestorem zadania jest: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW
OPIS ROBÓT BUDOWLANYCH.
Przedmiotem zamówienia jest remont drogi leśnej.

Stan istniejący.
Przedmiotowa droga leśna przebiega w nasypie wyniesionym ponad teren około 1,0 m. występuje rów przydrożny lewo- i prawostronny o głębokości około 1,0 m Korona drogi o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne. Na trasie drogi jest usytuowanych:
- 16 przepustów pod koroną drogi o konstrukcji rurowej żelbetowej i z tworzywa sztucznego
o średnicy 600-1100 mm, z zabezpieczonymi wlotami/wylotami ściankami czołowymi żelbetowymi
- 26 zjazdów (z przepustami i bez przepustów) na szlaki zrywkowe i do obiektów przydrogowych
- 20 wodopustów z kostki betonowej na podbudowie betonowej
- 2 place składowe o nawierzchni gruntowej
Nawierzchnia drogi:
- km 0+000 – 2+450 - tłuczniowa szer. 3,0- 3,50 m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości zmiennej 0,75 – 1,0 m, lokalnie nawet do 2,0 m z przeznaczeniem do składowania drewna stosowego.
Na większości odcinka droga jest kręta i droga przebiega w dużym spadku podłużnym. Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy, co świadczy o właściwym odwodnieniu i nośności konstrukcji. Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jednostronny i lokalnie obustronny od strony stokowej oraz odcinkowo obustronny (w środkowej części drogi) – drożny, lokalnie zamulony oraz przepusty pod koroną drogi i zjazdami – drożne, lokalne rozmycia umocnień wlotu i wylotu. Z uwagi na duży spadek podłużny drogi, jej koronie usytuowano wodopusty – szt.20 w celu przejęcia i usprawnienia odpływu wody powierzchniowej z nawierzchni. W ramach niniejszych robót należy poddać je bieżącej konserwacji, a w przypadku uszkodzenia wymienić. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi. Wyprzedzająco do projektowanej konserwacji rowów, należy dokonać lokalnie wycinki zakrzaczenia na przeciwskarpie rowu oraz dokonać przycięcia korony drzew.
W ciągu drogi brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
3. CEL I ZAKRES ROBÓT
Przewidywane roboty budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu, tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element przywrócenia warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia dalszej destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie uzupełnienie warstwy nawierzchniowej mieszanką kruszywa kamiennego. Działania te mają charakter odtworzeniowy elementów już istniejących.
Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, porządkowych (np. udrożnienie rowów i przepustów, konserwację i wymianę uszkodzonych wodopustów, usuwanie zalegających zanieczyszczeń, uzupełnienie ubytków, wymiana uszkodzonych kręgów itp) oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu eksploatacyjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 25% szacunkowej wartości
zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w
przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących
przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań
gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z
wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednią wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Cmin
C = ------------------ x 100 pkt x 60%
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji - G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji na roboty budowlane w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty.
Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Go
G = ------------------- x 100 pkt x 40%
Gmax

gdzie:
G – liczba punktów w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”
Go – długość okresu wydłużenia gwarancji podana w ocenianej ofercie
Gmax – największa długość okresu wydłużenia gwarancji ze wszystkich ofert podlegających badaniu
Liczbę miesięcy określającej wydłużenie okresu gwarancji należy podać w liczbach naturalnych. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach.
Wykonawcy mogą zaoferować maksymalne wydłużenie okresu gwarancji wynoszące 12 miesięcy. W przypadku zaoferowania wydłużenia okresu gwarancji o okres dłuższy niż 12 miesięcy do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęte zostanie 12 miesięczne wydłużenie Gwarancji.
W umowie w sprawie zamówienia publicznego obowiązywać będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.
5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
8. Jeżeli zostanie złożona przez Wykonawcę oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć i tak uzyskaną cenę porówna z cenami innych ofert.
9. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans „Ceny” i „Wydłużenia okresu gwarancji”, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty w opisany powyżej sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie doświadczenia
Zamawiający wymaga wykazania realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej charakterem odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (roboty w zakresie budowy, przebudowy, remontów dróg) co najmniej na wartość brutto 150,00 tyś zł, w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie.
2) W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym:
kierownik budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019.poz 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu robót budowlanych i w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272);
3) W zakresie dysponowania potencjałem technicznym
Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponować) co najmniej następującymi maszynami i pojazdami: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ);
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
v) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),*
vi) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy.
vii) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 1) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
b) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. pkt 2) niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jako dokument tymczasowo
zastępujący podmiotowe środki dowodowe.
1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu”, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale 6 ust. 1 oraz w rozdziale 5 ust. 2 pkt
1) SWZ. Oświadczenie to stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z
ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać,
czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.
3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą.
1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawca
ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 9000,00 złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SZCZEGÓŁY W DOKUMENCIE SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, musi złożyć każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do
oferty „Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika
z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania
dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez mocodawcę albo notarialnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły dokument SWZ i wzór umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi
od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą
doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,
b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie
równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych
przez Strony.
3. Pozostałe zmiany:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_strzyzow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.