eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa walizek kryminalistycznych do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w OlsztynieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa walizek kryminalistycznych do Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-950

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi6.IAS.370000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa walizek kryminalistycznych do Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf1ba368-3a46-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069666/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Dostawa walizek kryminalistycznych z wyposażeniem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiający.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1
rozporządzenia, Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie , określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHz, jeden z
systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje oraz uprawnienia do instalacji
oprogramowania potrzebnego do obsługi podpisu elektronicznego;
3) włączona obsługa JavaScript;
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf;
5) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 12, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj.
plików o wielkości do 100 MB w formatach: pdf, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,
png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip,7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Zalecanym formatem jest pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale XIV SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający określił pełną treść dot. RODO w Rozdziale XIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 18 sztuk walizek kryminalistycznych oględzinowych wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4.1

4.2.6.) Główny kod CPV: 18921000-1 - Walizki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33954000-2 - Zestawy do zbierania dowodów biologicznych

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – waga 100 % znaczenia w ocenie oferty, czyli całkowita cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 18 walizek kryminalistycznych osmologicznych wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4.2

4.2.6.) Główny kod CPV: 18921000-1 - Walizki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33954000-2 - Zestawy do zbierania dowodów biologicznych

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – waga 100 % znaczenia w ocenie oferty, czyli całkowita cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 18 walizek kryminalistycznych biologicznych wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4.3

4.2.6.) Główny kod CPV: 18921000-1 - Walizki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33954000-2 - Zestawy do zbierania dowodów biologicznych

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – waga 100 % znaczenia w ocenie oferty, czyli całkowita cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 18 walizek kryminalistycznych traseologicznych wraz z wyposażeniem. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4.4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 18921000-1 - Walizki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33954000-2 - Zestawy do zbierania dowodów biologicznych

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – waga 100 % znaczenia w ocenie oferty, czyli całkowita cena brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca, na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, będzie obowiązany do złożenia następujących dokumentów:
1) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.),
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, zgodności oferowanych dostaw na część 1, 2, 3 i 4 zamówienia
z określonymi wymaganiami, cechami i kryteriami w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załączniki nr 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 do SWZ, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na część 1, 2, 3 i 4 zamówienia dokumentów opisowych, tj.: specyfikacji technicznych dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającego ich nazwę, nazwę producenta, charakterystykę lub foldery lub katalogi (karty katalogowe produktu) dla oferowanego sprzętu dla danej części zamówienia.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli będą one
potwierdzały spełnienie wymagań określonych w pkt 1.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przedmiotowy środek dowodowy nie służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy działający wspólnie, spełniający wymagania określone w rozdziale XVIII SWZ.
2. Brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien wykazać odrębnie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu mogą zostać spełnione przez jednego Wykonawcę lub łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, tj. w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez jego wystawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (z zachowaniem elektronicznej formy dokumentu).
5. Oferta winna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możli-wość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamó-wienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej rea-lizacji zamówienia, a Strony wyrażą na to zgodę.
3. W oparciu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach i zakresie:
1) zmiana umowy polega na zmianie danych Wykonawcy, bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
2) zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
3) zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
4) zmiana dotyczy dostarczanego przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego produktu objętego umową z produkcji, wstrzymanie jego dystrybucji, lub jego zmodyfikowanie bądź udoskonalenie, wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji lub dystrybucji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca musi pisemnie udokumentować,
5) zmiana dotyczy jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym nazwy własnej produktu, elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, a także elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek przez Wykonawcę lub producenta przedmiot umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony, pod warunkiem, że cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie.
4. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 3, okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.
5. Pozostałe zmiany umowy mogą być wprowadzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepis art. 455 ustawy Pzp i przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.).
6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek.
7. Z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych postanowieniami umowy wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy Marketplanet pod adresem: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.