eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › "Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka".



Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Spokojna 9

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 52 86 600

1.5.8.) Numer faksu: 81 52 86 601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20945977-3a49-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359463

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031912/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 "Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604&p1=szczegoly&p2=82074

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604&p1=szczegoly&p2=82074, https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wpostępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 8.2
Zamawiającywyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Wieleba , tel. 81
52 86 663, Artur Serwicki, tel. 81 52 86 664, email:
przetargi@powiat.lublin..pl8.3Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następującychformularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
oraz do „Formularza dokomunikacji”.8.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkachkorzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady
składania ofertoraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne
ich wysyłaniaopisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z
ww. Instrukcją ipostępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia wszczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal
wskazane wInstrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanieprzez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Aplikacja działa tylkona platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania
z urządzeńmobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal
może byćograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczaniaczasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą
protokołu TLS1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie
HTML zkodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacjeopierają się oczas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
integracja zsystemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
Wprzypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
Przedłożenia(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jestzawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem
następującychprzeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od
wersji 15,Google Chrome od wersji 20.8.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularzado komunikacji” wynosi 150 MB. 8.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,
dokumentówelektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innychinformacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.7 Zamawiający przekazuje
identyfikatorpostępowania na miniPortalu jako załącznik Nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można
wyszukaćrównież na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców”lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
oudzielenie zamówienia publicznego na niniejszezadanie, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz
jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie nie zgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.53.2022.AW1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka”. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych
1.1 Zakresem wykonania objęte będą m.in. następujące prace :
- budowa budynku SOS-W z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową (wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji, hydrantowa), c.o. z pompami ciepła, elektryczną, teletechniczną, zasilania urządzeń ppoż., telekomunikacyjną, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wentylacji mechanicznej, instalacji odgromowej,
- budowa budynku mieszkalnego z instalacjami wewnętrznymi:
wodociągową (wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji), c.o. z pompą ciepła, elektryczną, teletechniczną, oświetlenia podstawowego, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej,
instalacji odgromowej,
- budowa przyłącza wodociągowego,
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej bytowej ze zbiornikami bezodpływowymi oraz technologicznej z separatorem tłuszczu,
- budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych oraz bezodpływowego zbiornika na deszczówkę,
- budowa zalicznikowych zasilających linii kablowych nn,
- budowa zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu,
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej dla zasilania bram i wideo-bramofonu,
- budowa zewnętrznej instalacji telekomunikacyjnej,
- budowa instalacji fotowoltaicznej FV,
- montaż urządzeń na placu zabaw,
- montaż urządzeń małej architektury,
- montaż wiaty śmietnikowej,
- budowa dojść i dojazdów do projektowanego obiektu budowlanego oraz drogi ppożarowej,
- budowa stanowisk zewnętrznych postojowych,
- budowa ogrodzeń,
- uporządkowanie zieleni i zasianie trawy.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, technologiczne rozdzielenie przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów m.in.: organizacji robót, organizacji zaplecza budowy i sprzętu budowlanego, jak również niemożność przekazania placu budowy kilku wykonawcom jednocześnie (roboty z uwagi na proces technologiczny muszą być realizowane w tym samym czasie lub następować kolejno po sobie). Podział zamówienia na części nie byłby właściwy, groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia dodatkowo mogłaby poważnie zagrozić właściwemu i terminowemu wykonaniu zamówienia. Występuje także ryzyko niezakończenia w tym samym czasie ew. postępowań na wszystkie części zamówienia. Wykonanie zamówienia, polegającego na wykonaniu robót budowlanych tego samego rodzaju (powiązanych ze sobą tożsamością funkcjonalną, przedmiotową) powodują, że zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem Zamawiającego zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w jednym czasie, jednemu wykonawcy.
4.3 Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45112600-1 Wycinanie i napełnianie
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000-6 Roboty izolacyjne,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej, 31625300-6 Alarmy antywłamaniowe
32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, 32323500-8 Urządzenia do nadzoru wideo
32240000-7 Kamery telewizyjne, 32400000-7 Sieci, 32552600-3 Domofony
4.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
3) przedmiary robót.
Uwaga: Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w ww. dokumentach.
4.5 Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
Użycie w dokumentacji projektowej etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.
Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
4.6 Przedmiotowe środki dowodowe.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Termin wykonania zamówienia: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G)
40
Ocena ofert..
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
17.2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt ,
Cb
Gdzie: PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
17.3. Kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane” liczone w okresach miesięcznych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 96 miesięcy, Wykonawca otrzyma czterdzieści (40) punktów.
W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 60 a 96 miesięcy Wykonawca otrzyma pkt wg wzoru:
G o
PG = ----------- x 40 pkt
G max.
gdzie: PG - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć,
G max. - najdłuższy oferowany okres gwarancji,
Go - okres gwarancji podany w badanej ofercie.
Uwaga:
Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 60 miesięcy do 96 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 60 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 96 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 96 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 60 do 96 miesięcy).
17.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO) obliczoną na podstawie wzoru:
PO = PC + PG
gdzie:
PO - łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,
PG - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
6.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku):
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej – jeżeli wykaże że:
1) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwie roboty o wartości co najmniej 12 000 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub rozbudowie budynku obejmujące roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty sanitarne i roboty drogowe
2) dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji
a) co najmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w branży budowlanej pełniąca funkcję kierownika budowy – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych),
b) co najmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych),
c) co najmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych),
d) co najmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych) .
e) co najmniej 1 osobę z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych) .
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwaga: Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
6.2.Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).
6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
8.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 8.3 SWZ.
8.5. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
8.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
8.7. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.
8.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
9.2 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacjipodmiotów udostępniających zasoby.
9.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
9.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjidanego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9.5 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 9.4 potwierdza, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
9.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz - jeżeli
dotyczykryteriów
selekcji, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
9.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.8 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
9.9 Zamawiający nie żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych
podwykonawców.
9.10 W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy,
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie usługi, jeżeli są już znani.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) zmniejszenie/ ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy.
2) zmiana materiałów budowlanych, urządzeń lub technologii wykonania na inne posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy w przypadku:
a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spełniających parametry wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub niedostępność elementów składowych przyjętych w dokumentacji systemów/instalacji/rozwiązań konstrukcyjnych, spowodowane np. zaprzestaniem produkcji, wycofaniem z rynku,
b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów wykonania przedmiotu umowy,
c) pojawienia się nowszej technologii wykonania, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji lub kosztów wykonania przedmiotu umowy,
d) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wcześniej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
e) podyktowane to będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa,
3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego,
b) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, o okres proporcjonalny do zmniejszonego/ ograniczonego zakresu,
c) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
d) wydłużenia terminów dostaw materiałów lub urządzeń niezależnych od Wykonawcy, o okres wydłużenia terminu dostaw materiałów lub urządzeń,
e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w STWiORB, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
f) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności , o których mowa w zdaniu powyżej ,zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót,
Uwaga: ograniczone pole tekstowe do 400 znaków uniemożliwia zamieszczenie wszystkich okoliczności zmiany umowy - szczegółowe zapisy dot. zmian umowy znajdują się w § 17 wzoru umowy zal .nr 2 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wyk. składa ofertę przez .„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” z ePUAP i udostępnionego też na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfr. oferty przez Wyk. jest dostępna dla wyk. na miniPortalu, w szczegółach danego postęp. W formularzu oferty Wyk. Zob. jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prow. będzie koresp. związana z postęp. https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych
II.13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Zał. nr 3 do SWZ (przy czym Wyk. może sporządzić
ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i zał.)
2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Ośw., o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wyk. lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) Zam. w celu potw., że osoba działająca w imieniu Wyk. lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego
reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z KRS, CEiIDGj lub innego właśc. rejestru;
b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zob. do złożenia dokumentów, o kt. mowa w lit a), jeżeli Zam.
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wyk. wskazał dane umożliwiające dostęp do
tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu Wyk. lub podmiotu udostępn.zasoby działa osoba, której umocowanie do jego repr.nie wynika z
dokumentów, o których mowa w lit a), Zam. żąda od Wyk. lub podmiotu udost.zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa
lub innego dok. potw. o umocowanie do repr. Wyk..
6) Pełnomocnictwo do repr.Wyk. wspólnie ubieg. się o udziel. zamowienia w post. o udziel.zamówienia albo do reprez. ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam.publ. (jeżeli dotyczy).
III. 20.1 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty (z podatkiem VAT).
20.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.