eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mikołów › Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w MikołowieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 270547060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Mikołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zgl.mikolow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgl.mikolow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9411e8d9-3a36-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003310/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I
ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE
INTERNETOWEJ PLATFORMY ZAKUPOWEJ POD ADRESEM: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ORAZ
INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW DOSTĘPNEJ POD ADRESEM :
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view oraz Szczegółowy opis wymagań znajduje się w
Rozdziale XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest:
Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Kolejowej 2.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych
osobowych w następujący sposób:
 pisemnie na adres siedziby Zamawiającego,
 poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorz.szymanski@mikolow.eu
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 1 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego pn. Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej z nawiewnikami powietrza zewnętrznego dla zasobów mieszkaniowych Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie
4. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 1 będą:
 osoby lub podmioty, którym na ich wniosek udostępniona zostanie dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o zamówieniach publicznych (w oparciu o art. 18 i art. 78 ustawy z dnia
11.09.2019 r.– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”),
 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych (w szczególności pracownicy zatrudnieni u
Administratora),
 podmioty będące dostawcami systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych i
wspierających realizację jego zadań z zakresu udzielania zamówień publicznych oraz świadczące asystę i wsparcie techniczne przy
korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów.
5. Dane osobowe zawarte w dokumentacji postępowania nie będą stanowiły podstawy do podejmowania względem osób, których te
dane dotyczą decyzji w sposób zautomatyzowany ani ich profilowania, stosownie do art. 22 RODO.
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego
powołuje się wykonawca jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania tych danych wynikają z ustawy Pzp.
cd.w swz w rozdziale XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGL/TP/12/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 74074,07 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2.1 Zakup, dostawa oraz wymiana zużytej technicznie stolarki budowlanej na okna PCV o łącznej powierzchni ok. 70 m2. Podana powyżej powierzchnia stolarki okiennej stanowi jedynie wartość szacunkową, Wykonawca dokona szczegółowych pomiarów po podpisaniu umowy.

2.2 Zakup, dostawa oraz montaż nawiewników powietrza zewnętrznego w ilości około 23 sztuk (jeden nawiewnik w jednym pomieszczeniu)
a) transport okien na miejsce zabudowy
b) demontaż starych okien
c) montaż nowych okien
d) roboty tynkarskie związane z naprawą ościeży
e) zakup wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia
f) wywóz starych okien i gruzu oraz złożenie ich na wysypisku
g) roboty porządkowe oraz towarzyszące związane z realizacją zadania
h) montaż nie będzie obejmował parapetów

2.3 Wykonanie przez Wykonawcę dokładnych pomiarów stolarki budowlanej na adresie, który to będzie podstawą do jej wymiany, po uprzednim uzgodnieniu terminu z najemcą.
2.4 Dostarczenie okien i drzwi balkonowych jako gotowego produktu na miejsce montażu.
2.5 Demontaż stolarki budowlanej w sposób właściwy nie powodujący nadmiernego zniszczenia okładzin ściennych i innych materiałów. Właściwe zabezpieczenie miejsca wymiany stolarki budowlanej wewnątrz jak i na zewnątrz lokalu.Osadzenie okien i drzwi balkonowych przy zastosowaniu kotew montażowych i pianki niskoprężnej. Uzupełnienie pasów tynków na ościeżach i na elewacji, regulacja stolarki.
2.6 Montaż nawiewników powietrza zewnętrznego gwarantujących wymianę powietrza w pomieszczeniu (jeden nawiewnik w pomieszczeniu).
2.7 Zdemontowaną stolarkę budowlaną i gruz należy usunąć w dniu demontażu okien.
2.8 Sprzątnięcie i uporządkowanie pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót w obrębie prowadzonych prac.
2.9 Uzyskanie na piśmie od najemcy potwierdzenia wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną i z zakresem.
2.10 Zabudowana stolarka posiadać musi co najmniej następujące cechy:

a) Okna z tworzywa PCV, większość okien w kolorze białym, 10 okien (około 19 m2) w kolorze brązowym od zewnątrz. Cechy stolarki okiennej – załącznik nr 7 do SWZ.
b) Wkłady okienne ze szkła nisko emisyjnego, trzyszybowe, wyposażone w ramkę dystansową o zwiększonej izolacji termicznej (ciepła ramka międzyszybowa).
c) Stolarka okienna z profili ram i skrzydeł min. 5 komorowych.
d) Głębokość profili okien ≥ 70 mm. Głębokość zachowana dla ram, skrzydeł i słupków.
e) Słupki stałe montowane mechanicznie.
f) Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Uw≤0,9 W/(m2K)
g) Wszystkie skrzydła rozwieralne, w każdym oknie jedno skrzydło uchylno-rozwieralne posiadające mikrowentylację, blokadę błędnego położenia klamki, podnośnik skrzydła.
h) Część okien wyposażonych w nawiewnik powietrza zewnętrznego (jeden nawiewnik w jednym pomieszczeniu).
i) Podział okien należy zachować tj. podział montowanej stolarki okiennej powinien być zgodny z podziałem okien już istniejących (w danym pionie). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do zastosowania podziału okna Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu i konsultacji z zamawiającym.
j) Szczegółowe zestawienie stolarki okiennej stanowi dodatek nr 1 do specyfikacji technicznej. Wykaz adresów zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Lokalowej

3. Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.
2.11.Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ.
2.12.Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu
2.13. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
2.14.Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.
2.15.Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
2.16.W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2.17. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
2.18. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
2.20. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421132-8 - Instalowanie okien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Łączna cena oferty brutto – 60 pkt = 60%
Okres gwarancji – 30 pkt = 30%
Rodzaj nawiewnika powietrza – 10 pkt = 10%

1.1 Przy ocenie kryterium „Cena” zostanie wykorzystany wzór:

C= CN/ CO x 60 pkt

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „Cena” wynosi 60 pkt.

1.2. Ocena kryterium „okres gwarancji i rękojmi”– 30 pkt
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
za min. 5 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 0 pkt.
za 6 letni okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 15 pkt
za 7 letni i dłuższy okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały uzyskuje 30 pkt
(okres gwarancji należy podać w pełnych latach )

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wpisze okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, minimalny okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały będące przedmiotem zamówienia, a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów, nawet jeśli wykonawca poda dłuższy okres gwarancji.

1.3.Ocena kryterium „Rodzaj nawiewnika powietrza”
Punkty zostaną przydzielone następująco:
Za zastosowanie nawiewnika ciśnieniowego – 0 pkt
Za zastosowanie nawiewnika higrosterowanego – 10 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie wskaże rodzaju nawiewnika powietrza, Zamawiający przyjmie, jako podstawę do oceny, zastosowanie nawiewnika ciśnieniowego , a oferta otrzyma w tym kryterium „0” punktów.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty
według następującej zasady:

CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryterium poza cenowym („okres gwarancji” i „Rodzaj nawiewnika powietrza” ), wg zasad przedstawionych powyżej = ............... punktów

Wyjaśnienia :
CN - cena oferty najtańszej
CO - cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rodzaj nawiewnika powietrza

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej:
Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
a) min. 1 robotę dotyczącą dostawy wraz z wymianą stolarki okiennej o wartości min. 30.000,00zł brutto

2.2) dysponuje osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, posiadającymi następujące kwalifikacje tj.:
- min. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2021r.,poz.1646),

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do
SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik
nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie składa oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów ustawy z dn. 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy. W następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w umowie, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej:
b) gdy wystąpią warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, dokonanie odbiorów (powodzie, długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe);
c) wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
d) w razie zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; (przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności); za siłę wyższą, warunkująca zmianę niniejszej Umowy należy uznać w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stan epidemii;
f) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
g) w razie zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do wykonania tych robót;
h) w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację Przedmiotu umowy.
cd. w § 17 istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/zgl_mikolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Termin realizacji zamówienia wynosi: do 55 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednak nie dłużej niż do 30 grudnia 2022 r.
2. Dodatkowe obligatoryjne podstawy wykluczenia :
2.1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (DzU z 2022, poz. 835) zwana dalej „UOBN”
2.2.Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 UOBN.
2.3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy
lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej,
nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek
o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy
konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2.4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.