eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Budowa budynków kancelarii, leśniczówki, budynku gospodarczegoOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynków kancelarii, leśniczówki, budynku gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470742683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legionów 113

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-073

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zup@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/zup

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zup_lasy_lodz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynków kancelarii, leśniczówki, budynku gospodarczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-68befd2c-1411-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358818

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293245/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NB.270.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku kancelarii Leśnictwa Kamionacz w Nadleśnictwie Poddębice wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe. Montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojście do budynku i podjazd. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy

Lokalizacja: Leśnictwo Kamionacz, działka nr ewidencyjny 920/2, obręb ewid. 0038 Rossoszyca, gmina Warta.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz przedmiar, które stanowią załączniki do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 507023,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z kancelarią Leśnictwa Mianów. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem użytkowym - kancelarią Leśnictwa Mianów w Nadleśnictwie Poddębice wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową z podłączeniem do istniejącej, czynnej studni kopanej oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do istniejącej, czynnej przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedmiotem robót jest również demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojście do budynku i taras. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy

Lokalizacja: Leśnictwo Mianów, działka nr ewid. 62/1, obręb ewid. 0017 Mianów, gmina Lutomiersk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz przedmiar, które stanowią załączniki do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1130347,15 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku gospodarczego pełniącego funkcję uzupełniającą dla budynku leśniczówki Leśnictwa Zakrzew w Nadleśnictwie Radziwiłłów wraz z instalacją elektryczną i instalacją wody. Montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod podjazd i dojście do budynku. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy
Lokalizacja: działka nr ewid. 278, obręb 0008 Kozłów Biskupi, gmina Nowa Sucha.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 410030,16 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Proszenie w Nadleśnictwie Piotrków wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową z podłączeniem do istniejącej studni wierconej oraz kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiar, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ. Warunki realizacji określono w projekcie umowy stanowiącym zał. 7 do SWZ.
Lokalizacja: Leśnictwo Proszenie na fragmencie działek o nr ewid. 136/2, 136/1 i 703, obręb ewid. 0025 Polichno, gmina Wolbórz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 398777,43 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt.2) ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, w postępowaniu złożono jedną ofertę.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt.2) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, w postępowaniu złożono jedną ofertę.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt.2) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, w postępowaniu złożono jedną ofertę.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:
art. 255 pkt.2) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu, w postępowaniu złożono jedną ofertę.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.