eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w SierczyOgłoszenie z dnia 2023-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120681270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 352-34-26,(12) 352-34-27

1.5.8.) Numer faksu: (12) 294-91-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbk@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbk.wieliczka.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771933

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f2809de-fb9f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00358665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020322/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235099

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZBK.261.4.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 637685,18 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Sierczy, dz. nr 142/5 Siercza, gm. Wieliczka.
2. Dane obiektu - stan istniejący:
Powierzchnia użytkowa obiektu: 2 227,00 m2
Kubatura budynku: 12 703,00m3
Wysokość w kalenicy: ok. 10,80m
Ilość kondygnacji: 2
Parametry dachu: dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 220
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu budynku szkoły w celu poprawy parametrów technicznych obiektu, tym samym podwyższenie walorów estetycznych i użytkowych szkoły. Istniejący budynek szkoły podstawowej to obiekt o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, składający się z sektora sportowego (sala gimnastyczna), sektora dydaktyczno-przedszkolnego, sektora dydaktyczno-administracyjnego oraz sektora komunikacyjnego.
3. W ramach przewidywanych robót podstawowych należy wykonać:
3.1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i zabezpieczające:
Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dachu wraz z otoczeniem, przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych, wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych:
- instalacji, wyposażenia, stolarki, opraw oświetleniowych etc., przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlano- montażowych;
- rozebranie instalacji odgromowej;
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej;
- rozebranie rynien;
- rozebranie obróbek blacharskich i pokryć ścian ogniowych;
- rozebranie drewnianej konstrukcji nośnej;
- rozebranie betonowych elementów kominów.
3.2) Roboty izolacyjne:
Ułożenie na krokwiach zabezpieczenia z folii dachowej.
3.3) Roboty ciesielskie w zakresie konstrukcji nośnej drewnianej, w zakresie pokryć, obróbek blacharskich, odwodnienia dachu:
- wymiana konstrukcji nośnej dachu wraz z impregnacją grzybobójczą i ogniochronną;
- deskowanie pod obróbki blacharskie + ołacenie dachu wraz z impregnacją drewna;
- impregnacja istniejącej konstrukcji dachowej;
- pokrycie blachą dachówkową - gr. min. 0,60 mm, ocynkowana min. 275g/m2, arkusze z rowkiem kapilarnym, o powłoce poliestrowej - kolor RAL dopasowany do koloru poszycia dachu nad salą gimnastyczną, gwarancja techniczna/funkcjonalna (użytkowa) na blachę min. 40lat, gwarancja estetyczna (powłokowa) min. 20 lat;
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, gr. min. 0,50 mm, kolor RAL dopasowany do koloru obróbek nad salą gimnastyczną;
- montaż gąsiorów dachowych, kolor RAL dopasowany do koloru poszycia dachu nad salą gimnastyczną;
- montaż barier śniegowych;
- montaż wyłazów dachowych wraz z okłuciami;
- montaż wywiewek kanalizacyjnych wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej;
- montaż rynien dachowych fi 180mm, wraz z zastosowaniem koniecznych nowych elementów i robotami towarzyszącymi (połączenie z rurami spustowymi);
- zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratką stalową.
3.4) Roboty w zakresie naprawy i ocieplenia kominów:
- deskowanie pod czapki kominowe;
- uzupełnienie czapek kominowych z wcześniejszym ich zazbrojeniem;
- ocieplenie kominów metoda lekką mokrą;
- wykonanie ocieplenia ścian szczytowych i murów ogniowych;
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku;
- malowanie elewacji farbą silikatową.
3.5) Roboty w zakresie ław i stopni kominiarskich;
- montaż ław kominiarskich;
- montaż stopni kominiarskich.
3.6) Roboty w zakresie instalacji odgromowej:
Wymiana instalacji odgromowej na pokryciu dachowym, z połączeniem do istniejącego odgromienia, z montażem iglic kominowych, sprawdzenie skuteczności działania.
3.7) Roboty naprawcze i malarskie związane z przeprowadzonymi pracami:
3.8) Roboty towarzyszące robotom budowlano-montażowym (malowanie elementów stalowych, montaż elementów stałych etc.)
4. Wszystkie roboty należy wykonywać, w oparciu o dokumentację projektowa i zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót remontowych, dla powyższego zadania- nr AB.6743.1.354.2023.IG, z dnia 12.05.2023 roku.
5. Szczegółowy zakres prac w ujęciu ilościowym został przedstawiony w przedmiarze, który jest zgodny z dokumentacją techniczną, i stanowi wraz z nią załącznik do SWZ.
6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych, uzgodnień i pozwoleń, a w razie konieczności decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu prac wraz z zaświadczeniem właściwego inspektora nadzoru budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym) oraz przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, wraz z dokumentacją prowadzonych prac, oraz wszelkimi dokumentami odbiorowymi.
7. Zamawiający wymaga od uprawnionego Kierownika robót prowadzenia dziennika robót, przez cały okres trwania przedmiotowych prac.
8. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:
- Dokumentacja techniczna – w załączeniu;
- Przedmiar robót - w załączeniu;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - w załączeniu;
9. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały, licząc od dnia odbioru końcowego (za wyjątkiem gwarancji dotyczącej blachy dachówkowej której minimalny okres gwarancji określono w punkcie 3.3.3) tiret czwarte SWZ). Wydłużenie gwarancji i rękojmi ponad minimalny (tj. ponad 60 miesięcy) jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi odpowiadać długości gwarancji.
11. Obowiązki Wykonawcy:
11.1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie Umowy oraz w niniejszej specyfikacji.
11.2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi ujętymi w Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z 8 września 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym oraz przeterminowane nie mogą być stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.
11.3) Roboty szczególnie niebezpieczne muszą być prowadzone w uzgodnione z Inwestorem.
11.4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zmawiającemu niezbędne oświadczenie o przyjęciu funkcji Kierownika robót wraz z niezbędnymi załącznikami (wpisy do izb, kopia uprawnień budowlanych) w celu potwierdzenia dysponowania osobami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553).
11.5) Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
11.6) Jeśli w trakcie wykonywania prac budowlano- montażowych konieczne będzie przedstawienie dodatkowych opracowań projektowych lub zapewnienia nadzoru osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje niezbędny zakres prac.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
12.1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Administratora budynku szkoły, w obecności Zamawiającego i niezwłoczne rozpoczęcie robót po jego przejęciu.
12.2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza prac w okresie realizacji robót.
12.3) Ochrona terenu prac w czasie realizacji inwestycji i jego odpowiednie zabezpieczenie poprzez trwałe odgrodzenie.
12.4) Zainstalowanie dla potrzeb prowadzonych prac liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.
12.5) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.
12.6) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do wykonawcy.
13. Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) część dalsza opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 537243,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 955028,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 723130,64 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SIMDACH Szymon Siedlarz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP : 734-196-85-22

7.3.3) Ulica: Bogusza 14

7.3.4) Miejscowość: Kamionka Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 33-334

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 723130,64 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.