eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w SierczyOgłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120681270

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (12) 352-34-26,(12) 352-34-27

1.5.8.) Numer faksu: (12) 294-91-89

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zbk@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbk.wieliczka.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 351555364

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Powstania Warszawskiego 1

1.11.4.) Miejscowość: Wieliczka

1.11.5.) Kod pocztowy: 32-020

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.11.9.) Numer telefonu: 12 2634331

1.11.10.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.wieliczka.eu/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f2809de-fb9f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235099

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020322/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont pokrycia dachu w Szkole Podstawowej w Sierczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/771933

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka. Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771933

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka
2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty), przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.
5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. W związku z faktem, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz zamawiającego – Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce przez Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :
1.1) W ramach czynności przetwarzania związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1;
1.2) W ramach czynności przetwarzania związanych z przechowywaniem dokumentacji z przeprowadzonego postępowania oraz wykonywania umowy podjętej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce z siedzibą przy ul. Słowackiego 51, 32-020 Wieliczka.
2. W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail iod@wieliczka.eu za pomocą nr tel. 500 610 605, po zakończonym postępowaniu za pomocą adresu email: iod@synergiaconsulting.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) część dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w pkt 30 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBK.261.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 637685,18 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Sierczy, dz. nr 142/5 Siercza, gm. Wieliczka.
2. Dane obiektu - stan istniejący:
Powierzchnia użytkowa obiektu: 2 227,00 m2
Kubatura budynku: 12 703,00m3
Wysokość w kalenicy: ok. 10,80m
Ilość kondygnacji: 2
Parametry dachu: dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 220
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachu budynku szkoły w celu poprawy parametrów technicznych obiektu, tym samym podwyższenie walorów estetycznych i użytkowych szkoły. Istniejący budynek szkoły podstawowej to obiekt o zwartej bryle, dwukondygnacyjny, składający się z sektora sportowego (sala gimnastyczna), sektora dydaktyczno-przedszkolnego, sektora dydaktyczno-administracyjnego oraz sektora komunikacyjnego.
3. W ramach przewidywanych robót podstawowych należy wykonać:
3.1) Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i zabezpieczające:
Wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dachu wraz z otoczeniem, przed rozpoczęciem prac budowlano-montażowych, wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych i wewnętrznych:
- instalacji, wyposażenia, stolarki, opraw oświetleniowych etc., przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas prowadzenia prac budowlano- montażowych;
- rozebranie instalacji odgromowej;
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy falistej;
- rozebranie rynien;
- rozebranie obróbek blacharskich i pokryć ścian ogniowych;
- rozebranie drewnianej konstrukcji nośnej;
- rozebranie betonowych elementów kominów.
3.2) Roboty izolacyjne:
Ułożenie na krokwiach zabezpieczenia z folii dachowej.
3.3) Roboty ciesielskie w zakresie konstrukcji nośnej drewnianej, w zakresie pokryć, obróbek blacharskich, odwodnienia dachu:
- wymiana konstrukcji nośnej dachu wraz z impregnacją grzybobójczą i ogniochronną;
- deskowanie pod obróbki blacharskie + ołacenie dachu wraz z impregnacją drewna;
- impregnacja istniejącej konstrukcji dachowej;
- pokrycie blachą dachówkową - gr. min. 0,60 mm, ocynkowana min. 275g/m2, arkusze z rowkiem kapilarnym, o powłoce poliestrowej - kolor RAL dopasowany do koloru poszycia dachu nad salą gimnastyczną, gwarancja techniczna/funkcjonalna (użytkowa) na blachę min. 40lat, gwarancja estetyczna (powłokowa) min. 20 lat;
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, gr. min. 0,50 mm, kolor RAL dopasowany do koloru obróbek nad salą gimnastyczną;
- montaż gąsiorów dachowych, kolor RAL dopasowany do koloru poszycia dachu nad salą gimnastyczną;
- montaż barier śniegowych;
- montaż wyłazów dachowych wraz z okłuciami;
- montaż wywiewek kanalizacyjnych wraz z obróbkami z blachy ocynkowanej;
- montaż rynien dachowych fi 180mm, wraz z zastosowaniem koniecznych nowych elementów i robotami towarzyszącymi (połączenie z rurami spustowymi);
- zabezpieczenie otworów wentylacyjnych kratką stalową.
3.4) Roboty w zakresie naprawy i ocieplenia kominów:
- deskowanie pod czapki kominowe;
- uzupełnienie czapek kominowych z wcześniejszym ich zazbrojeniem;
- ocieplenie kominów metoda lekką mokrą;
- wykonanie ocieplenia ścian szczytowych i murów ogniowych;
- wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku;
- malowanie elewacji farbą silikatową.
3.5) Roboty w zakresie ław i stopni kominiarskich;
- montaż ław kominiarskich;
- montaż stopni kominiarskich.
3.6) Roboty w zakresie instalacji odgromowej:
Wymiana instalacji odgromowej na pokryciu dachowym, z połączeniem do istniejącego odgromienia, z montażem iglic kominowych, sprawdzenie skuteczności działania.
3.7) Roboty naprawcze i malarskie związane z przeprowadzonymi pracami:
3.8) Roboty towarzyszące robotom budowlano-montażowym (malowanie elementów stalowych, montaż elementów stałych etc.)
4. Wszystkie roboty należy wykonywać, w oparciu o dokumentację projektowa i zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót remontowych, dla powyższego zadania- nr AB.6743.1.354.2023.IG, z dnia 12.05.2023 roku.
5. Szczegółowy zakres prac w ujęciu ilościowym został przedstawiony w przedmiarze, który jest zgodny z dokumentacją techniczną, i stanowi wraz z nią załącznik do SWZ.
6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych, uzgodnień i pozwoleń, a w razie konieczności decyzji pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu prac wraz z zaświadczeniem właściwego inspektora nadzoru budowlanego o nie wniesieniu sprzeciwu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia dokumentacji powykonawczej (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym) oraz przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu zamówienia, wraz z dokumentacją prowadzonych prac, oraz wszelkimi dokumentami odbiorowymi.
7. Zamawiający wymaga od uprawnionego Kierownika robót prowadzenia dziennika robót, przez cały okres trwania przedmiotowych prac.
8. Szczegółowy zakres zamówienia określają poniższe opracowania stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji:
- Dokumentacja techniczna – w załączeniu;
- Przedmiar robót - w załączeniu;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - w załączeniu;
9. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i materiały, licząc od dnia odbioru końcowego (za wyjątkiem gwarancji dotyczącej blachy dachówkowej której minimalny okres gwarancji określono w punkcie 3.3.3) tiret czwarte SWZ). Wydłużenie gwarancji i rękojmi ponad minimalny (tj. ponad 60 miesięcy) jest jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z punktem 13. SWZ, przy czym długość rękojmi za wady musi odpowiadać długości gwarancji.
11. Obowiązki Wykonawcy:
11.1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie Umowy oraz w niniejszej specyfikacji.
11.2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wytycznymi ujętymi w Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z 8 września 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) (zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym oraz przeterminowane nie mogą być stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia.
11.3) Roboty szczególnie niebezpieczne muszą być prowadzone w uzgodnione z Inwestorem.
11.4) Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zmawiającemu niezbędne oświadczenie o przyjęciu funkcji Kierownika robót wraz z niezbędnymi załącznikami (wpisy do izb, kopia uprawnień budowlanych) w celu potwierdzenia dysponowania osobami, niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553).
11.5) Ilekroć zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonej działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
11.6) Jeśli w trakcie wykonywania prac budowlano- montażowych konieczne będzie przedstawienie dodatkowych opracowań projektowych lub zapewnienia nadzoru osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych, w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zrealizuje niezbędny zakres prac.
12. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
12.1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Administratora budynku szkoły, w obecności Zamawiającego i niezwłoczne rozpoczęcie robót po jego przejęciu.
12.2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza prac w okresie realizacji robót.
12.3) Ochrona terenu prac w czasie realizacji inwestycji i jego odpowiednie zabezpieczenie poprzez trwałe odgrodzenie.
12.4) Zainstalowanie dla potrzeb prowadzonych prac liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót.
12.5) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.
12.6) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do wykonawcy.
13. Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) część dalsza opisu przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45261420-4 - Uszczelnianie dachu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262310-7 - Zbrojenie

45321000-3 - Izolacja cieplna

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ i nie podlegające odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą łączną punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert. Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie czasu trwania gwarancji i rękojmi ponad minimalny

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakres której wchodziły roboty w zakresie wykonania konstrukcji nośnej oraz pokrycia dachu o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
Uwaga. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz wykonanych robót dotyczy robót w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykonawca spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby posiadające następujące kwalifikacje:
a) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych, posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, które uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
oraz
b) co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadająca uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, które uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, lub odpowiadające im uprawnienia równoważne*.
*Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 ze zm.).
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji osób wskazanych w pkt 2) pod warunkiem posiadania przez te osoby uprawnień wymaganych w w/w punkcie dla każdej z funkcji którą osoby te będą pełniły.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W/w dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ oraz opatrzyć stosownym podpisem.
3. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy).
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. odpis z KRS, odpis CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa).
5. Oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w sekcji 6.6.) pkt 7.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Pełnomocnictwo musi przyjąć taką samą formę jak składana oferta (art. 99 § 1 KC).
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 15 ust. 1 uPZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) W odniesieniu do warunku określonego w sekcji 5.4) pkt 1 co najmniej jeden z tych Wykonawców musi wykazać posiadanie wymaganego doświadczenia. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca.
b) W odniesieniu do warunku określonego w w sekcji 5.4) pkt 2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego, na którego zdolności techniczne lub zawodowe (osoby) polega Wykonawca.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, przy czym w takim wypadku Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani są złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku (art. 455 ust. 1 pkt 1 uPzp):
1) zmian nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,
2) udziału lub zmiany podwykonawców,
3) zmiany kierownika robót, oraz innych osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, w przypadkach uzasadnionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż nie będą to osoby o kwalifikacjach niższych niż wymagane w niniejszym postępowaniu,
4) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużającego się wykonawstwa robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, z powodu zdefiniowanej siły wyższej (w tym m. in. niekorzystnych warunków atmosferycznych),
5) zmiany terminu wykonywania umowy wynikającą z przedłużających się procedur administracyjnych (np. związanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem dodatkowych uzgodnień lub decyzji, uzyskaniem klauzul na mapach inwentaryzacyjnych powykonawczych, itp.),
6) zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na wystąpienie kolizji z istniejącymi sieciami, konstrukcjami, które stanowią przeszkodę w prawidłowej realizacji zamówienia o czas usunięcia przeszkody,
7) zmniejszenia ilości zamówienia wynikające z faktu, iż realizacja tej części stała się dla Zamawiającego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie,
8) zmian poprawiających sprawność wykonywania robót (w tym zmiany technologii lub zastosowania materiałów wskazanych przez Zamawiającego),
9) na wniosek Wykonawcy o zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod warunkiem zachowania jego ciągłości i bez zmniejszania jego wysokości,
10) zmiany warunków finansowania,
11) wszelkich zmian wynikających z konieczności dostosowania warunków już zawartej umowy do nowych uregulowań prawnych,
12) zmiany wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT,
13) możliwe są zmiany umowy, które w sposób obiektywny są korzystne dla Zamawiającego, a na dokonanie tych zmian wyraża zgodę Wykonawca,
14) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wpływające na dochowanie terminów umownych,
15) zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, gdy zasadność takiej zmiany powstała na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikająca z podpisanych przez Zamawiającego umów, bądź przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umów z instytucjami zewnętrznymi,
16) zmiany terminów kwot płatności, w szczególności jeżeli zmiana taka umożliwi Zamawiającemu sprawne i zgodne z zawartymi umowami pozyskanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania lub/i terminowe rozliczenie się z zakończenia inwestycji przed instytucjami zewnętrznymi, lub wynikają ze znacząco szybkiego zakończenia przedmiotu zamówienia niż wskazują na to terminy umowne,
17) zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na cały przedmiot zamówienia (wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia oraz sprzęt),
18) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
19) dopuszczalne są wszelkie zmiany które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 uPzp.
20) zmian w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia prac wymagających wykonania prac zastępczych lub dodatkowych.
21) Wystąpienia czynników zewnętrznych określonych w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1842 ze zm.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771933

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.