eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › REMONT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W KOTŁOWNIACH W BUDYNKACH NR 9 I 17 PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO W MORĄGU II.Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W KOTŁOWNIACH W BUDYNKACH NR 9 I 17 PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO W MORĄGU II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281385396

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwiatkowskiego 15

1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 21wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://21wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W KOTŁOWNIACH W BUDYNKACH NR 9 I 17 PRZY UL WOJSKA POLSKIEGO W MORĄGU II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca8ff6ec-3976-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072520/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.21 REMONT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W KOTŁOWNI BUDYNKU NR 9 i 17 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W MORĄGU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://21wog.wp.mil.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/21wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym
z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: 21wog@ron.mil.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:
„REMONT INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ W KOTŁOWNIACH W BUDYNKACH NR 9 I 17 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W MORĄGU II.”
nr postępowania 32/SZP/2022;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 21WOG-SZP.2712.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont instalacji technologicznej w kotłowniach w budynkach nr 9 i 17 przy ul. wojska Polskiego w Morągu.
Opis przedmiotu zamówienia remont instalacji technologicznej w kotłowni budynku Nr 9 przy ul. Wojska Polskiego w Morągu.

1. Demontaż rozdzielnicy elektrycznej
- demontaż przewodów instalacyjnych ułożonych w kanale;
- demontaż listew elektroinstalacyjnych;
- demontaż rozdzielnicy.
2. Montaż nowej rozdzielni zabezpieczającej i sterującej praca kotłowni parowej
- montaż rozdzielnicy sterującej pracą kotłowni parowej uzgodniona z WDT;
- podłączenie i okablowanie rozdzielnicy i podłączenie do wszystkich urządzeń
w kotłowni;
- opracowanie dokumentacji tej rozdzielni wraz ze schematem elektrycznym zamontowanym w rozdzielni.
3. Wymiana skorodowanego zbiorniku kondensatu
- odłączenie zbiornika;
- montaż zbiornika kondensatu kompletnego wraz z elementami podłączeniowymi do instalacji;
4. Naprawa kotła nr 1 i 2, parowego wytwarzająca energię cieplną w postaci pary dla potrzeb kuchni żołnierskiej w/w budynku.
- naprawa kotła nr 1 i 2 typu Wiessmann – Vitoplex 100Ls o mocy 170 kW - naprawa polegająca na zdemontowaniu obudowy, ocieplenia kotła następnie wyczyszczeniu z rdzy, zakonserwowaniu odpowiednią farbą, ponowne ułożenie ocieplenia i założenie obudowy wraz z wymianą sądy sterującej poziomem wody oraz wymianą nieczytelnej rurki wodowskazowej.
- regeneracja palników gazowych jednofunkcyjnych Weishaupt WG 30N/1-C zamontowanych na tych kotłach; polegającej na wymianie łożysk na silnikach, zregenerowaniu klapy dopływowe powietrza do palnika, poprawić elektronikę, wymienić elektrody, wyczyścić obudowy i zamontować na palnikach oraz ustawić parametry odpowiednie do zasilania kotła
5. Wymiana presostatów bezpieczeństwa na kotle parowym typu Wiessmann – Vitoplex 100 Ls nr 1 i 2
- wymiana protestantów bezpieczeństwa;
- montaż przewodów kabelkowych;
- montaż rury winidurowe o średnicy do 47 mm;
- regulacja i ustawienie termostatów.
6.Wymiana czujników ciśnienia pary na kotle parowym typu Wiessmann – Vitoplex 100 Ls nr 1 i 2
- wymiana czujników ciśnienia pary;
- montaż przewodów kabelkowych;
- montaż króćców dla czujników;
- montaż zaworów przelotowych i zwrotnych.
7. Wymiana sond poziomu wody w dwóch kotłach parowych typu Wiessmann – Vitoplex 100 Ls nr 1 i 2
- wymiana sond poziomu wody w dwóch kotłach;
8. Montaż linii sterującej zaworem kontroli poziomu wody, palnikami, pompami na kotłach parowych typu Wiessmann – Vitoplex 100 Ls nr 1 i 2
- montaż przewodów układanych w listwach elektroinstalacyjnych;
- podłączenie silników w obudowie normalnej;
- montaż rur winidurowch o średnicy do 47 mm.
9. Stacja uzdatniania wody
- zamontowanie stacji uzdatniania wody o takich samych parametrach jak istniejąca wraz
z kompletna instalacją i zaworami sterującymi.
10. Uruchomienie i regulacja
- uruchomienie, ustawienie, regulacja zamontowanej aparatury – całość sterowania, zabezpieczenie, testy poprawności działania urządzeń, regulacja parametrów, nastawienie programów sterujących.
11. Roboty budowlane naprawcze i konserwacyjne
- uzupełnienie posadzki na zaprawie klejowej;
- okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą;
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach;
- uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach;
- zeskrobanie i zmycie starej farby;
- szpachlowanie gruntowanie dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian;
- ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( lamperia);
- dwukrotnie malowanie wraz ze szpachlowaniem farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dla kratki wentylacyjnej;
- obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych wraz z zetką w ścianach z cegieł
o wym.0,70 x0,40 z obróbką obsadzenia na gotowo;

Opis przedmiotu zamówienia napraw urządzeń i wymiana kotła nr 3 w kotłowni nr 17 przy ul. Wojska Polskiego
w Morągu.
1. Remont urządzeń w kotłowni
- wstawienie automatyki sterującej w montowanym kotle, (3) do współpracy
z zamontowanym kotłem nr 1 (cieczowym, wodnym niskotemperaturowym Buderus LOGANO G615 820) i współgrającą z pozostałą elektroniką, a także sterująca pozostałym kotłem, nr 2 ( kocioł cieczowy stacjonarny Eurotwin NT 1250)
¬- montaż zaworu trójdrogowego DN 100 wraz z siłownikiem na podmieszaniu obiegu kotła, na kotle nr 1;
- przerobienie instalacji przy kotle nr 1 (kocioł cieczowy, wodny niskotemperaturowy Buderus LOGANO G615 820) do zainstalowania zaworu trójdrożnego;
- wymiana zaworów trójdrożnych wraz z siłownikami na kotłach nr 2 i 3;
- wymiana zbiornika odpowietrzającego o pojemności - wymiana naczynia wzbiorczego przeponowego N80 l;
- wymiana odpowietrzników automatycznych DN 15;
- wymiana wkładu neutralizatora skroplin;
2. Wymiana kotła nr 3, (kocioł cieczowy stacjonarny Eurotwin Nt 1250)
- demontaż i rozebranie kotła cieczowego stacjonarnego Eurotwin Nt 1250,
- montaż kotła żeliwnego o mocy 1250kW współgrającym z kotłem nr 1 i 2 oraz elektroniką tych kotłów, np. kocioł typu BUDERUS który będzie współpracował z automatyką i systemem kotła nr 1 i 2.
- regeneracja palnika gazowego kotła nr 3 (i ponowne zamontowanie w nowo wstawianym kotle ( typ tego palnika pasuje do nowo wstawionego kotła np. typu BUDERUS);
- zamontowanie automatyki działającej na zasadzie kaskadowej regulacji 3 kotłów oraz naprawa i uruchomienie pogodowego układu CO w systemie automatycznym;
- przerobienie pozostawionej instalacji podejściowej wodnej do nowo wstawianego kotła nr 3;
- dozorowy odbiór wyremontowanego kotła numer 3 - należy poinformować
o zakończonych pracach wyremontowanego kotła Wojskowy Dozór Techniczny, który dokona odbioru technicznego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262680-1 - Spawanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Polegać one będą na powtórzeniu podobnych usług z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. Będą udzielone na warunkach ustalonych w zamówieniu podstawowym (warunkach umowy) z uwzględnieniem dodatkowych
negocjacji prowadzonych w zakresie realizacji tego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena brutto oferty - 60%
2) Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 40%
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę będzie wyliczona według wzoru:
P = K1 + K2
P – Łączna liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę.
K1 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Cena brutto oferty”.
K2 – liczba punktów uzyskana przez daną ofertę w kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi”.

3. W kryterium „Cena brutto oferty” zostanie zastosowany wzór:

najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej

4. W kryterium „Okres udzielonej gwarancji i rękojmi” zostanie zastosowany wzór:

okres udzielonej gwarancji i rękojmi badanej oferty
Liczba punktów = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 40%
najdłuższy okres udzielonej gwarancji i rękojmi

UWAGA:
a) Minimalny wymagany termin gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny, punktowany termin gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.
b) W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego terminu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin 36-miesięczny.
c) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SWZ.
d) W przypadku wpisania terminu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna punkty jak dla terminu 60-miesięcznego, natomiast do umowy wpisze, jako obowiązujący termin gwarancji i rękojmi faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę.

5. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta spośród złożonych, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; lub Zamawiający nie wezwie, jeśli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych;
2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1), dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1), zastępuje się
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony odpowiednio jak w terminie wskazanym w ust 1 pkt 2).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku jeżeli Wykonawca przewiduje zastosowanie rozwiązań równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych, jakimi Wykonawca udowodni, że oferowane rozwiązanie jest równoważne rozwiązaniom opisanym w SWZ. Zamawiający nie ogranicza rodzaju tych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane
przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie ogranicza rodzaju przedmiotowych środków dowodowych. W szczególności mogą to być wybrane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104, 105 i 106 ustawy Pzp, w tym określonych w Rozdziale IV ust. 5 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 400,00 PLN.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców składających ofertę wspólnie należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie obejmujące każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w §15 umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/21wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy .
Zamawiający informuje, że z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę na podstawie przesłanek opisanych w przepisie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.