eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choszczno › ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SOR A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SOR A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210373543

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Niedziałkowskiego 4 A

1.5.2.) Miejscowość: Choszczno

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 95 765 87 43

1.5.8.) Numer faksu: 95 765 24 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@spzozchoszczno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozchoszczno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE PROJEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN. BUDOWA I PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SOR A BUDYNKIEM ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO DLA SPZOZ W CHOSZCZNIE.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eeafcad1-399d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358234

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.spzozchoszczno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetarg@spzozchoszczno.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: 1/ZP/ŁĄCZNIK-II/22.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie Epuap
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej wraz z dokumentacją postępowania. Wykonawca może również pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań”.
Pliki należy opatrzyć: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wyjaśnienia dokumentów składających się na specyfikację warunków zamówienia:
1) pytania należy kierować zgodnie z instrukcjami określonymi w pkt.1
2) Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: przetarg@spzozchoszczno.pl
3) treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami
i zmianami.
2. Korzystanie z powyższej formy komunikacji jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ROZDZIAŁ I SWZ PKT. 16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ROZDZIAŁ I SWZ PKT. 16

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/ŁĄCZNIK-II/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa i przekazanie do użytkowania nowego obiektu szpitalnego (łącznika), zrealizowanego w technologii zabudowy lekkiej – kontenerowej, dobudowanego do istniejących budynków szpitalnych – budynku mieszczącego SOR oraz budynku, w którym zlokalizowany jest Oddział Wewnętrzny z Diagnostyką w formule „zaprojektuj i wybuduj.”

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie doświadczenia:
4a. Zdolność techniczna:
1) Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał tj. zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub nadbudowie lub odbudowie obiektu użyteczności publicznej w technologii zabudowy lekkiej – kontenerowej o wartości robót minimum 450 000,00 zł netto, obejmującą co najmniej:
- roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym roboty fundamentowe,
− instalacje elektryczne,
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia/ roboty te zostały wykonane. Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
4b. Zdolność zawodowa:
1) Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował skierowanymi do realizacji przedmiotowego zamówienia osobami:
4b. 1a. w zakresie projektowania:
− jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie projektowe (liczone od daty uzyskania uprawnień) w tym co najmniej 1 krotne doświadczenie w projektowaniu budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub nadbudowy lub odbudowy budynku użyteczności publicznej.
Uwaga! Zamawiający wymaga by Wykonawca w załączniku Nr 7 (Wykaz osób) potwierdził, że projektant wykonał w szczególności:
− komplet dokumentacji projektowej, który został zatwierdzony przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i na podstawie którego wydane zostało pozwolenie na budowę, oraz
− komplety dokumentacji jako całość zostały odebrane przez zamawiającego jako należycie wykonane lub na ich podstawie został wykonany obiekt (obiekty), którego (których) komplet ten dotyczy i dla obiektu tego (tych obiektów) wydane zostało pozwolenie na użytkowanie.

− jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
− jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej (tzw. „elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
4b.1b. w zakresie kierowania robotami budowlanymi:
− jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień), w tym co najmniej:
1) 1 krotne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru dla inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub nadbudowie lub odbudowie budynku użyteczności publicznej, będącego w stanie czynnym przez cały okres trwania budowy, gdzie zakres robót obejmował co najmniej roboty fundamentowe polegające na wykonaniu ław i/lub stóp fundamentowych, lub rusztu fundamentowego w terenie o nachyleniu naturalnym powyżej 25°,
2) 1 krotne doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru dla inwestycji prowadzonej na budynku wpisanym do rejestru zabytków, przy czym Zamawiający wymaga potwierdzenia co najmniej 18-miesięcznego okresu udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru.
Uwaga! Doświadczenie opisane w pkt.1 i 2 może dotyczyć tego samego budynku lub różnych budynków na których roboty realizowane były w ramach niezależnych inwestycji.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia przez tę samą osobę wielu funkcji wskazanych w pkt. 4b.1a i 4b.1b pod warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich uprawnień. Wszystkie ww. osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym razie wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia,
5. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający akceptuje inne uprawnienia, np. wydane na podstawie obowiązujących przepisów z dnia wydania i/lub wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi uznawania uprawnień na terenie Unii Europejskiej i/lub na podstawie innych szczególnych przepisów.
6. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek, o którym mowa w pkt. 4a niniejszego podrozdziału SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. w pkt. 4a i 4b SWZ niniejszego działu SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: . Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 9 SWZ pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załączniki do SWZ:
1. Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
3. Załącznik nr 3 do SWZ OŚWIADCZEDNIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4. Załącznik nr 4 do SWZ ZOBOWIĄZANIE składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) przez podmioty udostępniające Wykonawcy zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp
5. Załącznik nr 5 do SWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SKŁADANE NA PODSTAWIE z art.117 ust 4 ustawy
6. Załącznik nr 6 do SWZ WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
7. Załącznik nr 7 do SWZ WYKAZ OSÓB
8. Załącznik nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym
9. Załącznik nr 9 do SWZ PFU – Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Wykonawcy składają oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, jeżeli ofertę składa spółka cywilna (117 ust. 4 PZP, jeżeli dotyczy), wg. wzoru załącznika nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem miniportalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.