eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sanok › Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SANOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 23

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134656551

1.5.8.) Numer faksu: 134656553

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.kaczak@gminasanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gmina.sanok.com.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Gminy Sanok w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e1a6832-333a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00357460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003132/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Cyfrowa Gmina

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://gmina.sanok.com.pl/bip/index.php?page=position.php&id=2780&grp=13

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: k.kaczak@gminasanok.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji i przekazywania informacji za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: k.kaczak@gminasanok.pl (nie dotyczy składania ofert oraz załączników do ofert):

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sanok z siedzibą: ul. Kościuszki 23, 38-50 Sanok.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@gminasanok.pl lub telefonicznie 013 46 565 79.
3. Dane osobowe będą są przetwarzane w celu:
1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulaminach administratora,
2) zawarcia umowy oraz jej realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
3) zapewnienia kontaktu z osobami wskazanymi przez Wykonawcę/Zleceniobiorcę do przeprowadzenia postępowania/realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4) archiwalnych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, (np. podmiotom serwisującym systemy informatyczne/teleinformatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. banki, Poczta Polska, firmy kurierskie itp.).
5. Z uwagi na współfinansowanie zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej „POPC”), Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Zarządzająca POPC 2014-2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca. Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Instytucję Zarządzającą znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-programie-polska-cyfrowa/.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dane będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (przy czym zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych.
Ciąg dalszy poniżej w sekcji "RODO (ograniczenia stosowania)"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ciąg dalszy do sekcji "RODO (obowiązek informacyjny)"
9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem udziału w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz możliwości kontaktu z osobami wskazanymi do przeprowadzenia postępowania/realizacji umowy. Odmowa podania danych będzie skutkowała odmową udziału Pani/Pana w postępowaniu oraz prowadzenia sprawnej komunikacji.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
12. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa stacji roboczych, laptopów i oprogramowania – obejmuje:
- stacje robocze (komputery stacjonarne z systemem operacyjnym) - 30 szt.,
- laptopy z systemem operacyjnym – 15 szt.,
- pakiety oprogramowania biurowego – 30 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

30231300-0 - Monitory ekranowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale 18 SWZ.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w rozdziale 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na stacje robocze

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na laptopy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi - obejmuje:
- serwery z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem do wirtualizacji i oprogramowaniem bazodanowym - 2 szt.
- macierz dyskowa - 1 szt.
- urządzenie NAS z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych (backup) - 1 szt.
- przełączniki sieciowe - 2 szt.
- oprogramowanie do nadzoru nad siecią LAN - 1 szt.
- usługi wdrożeniowe - 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale 18 SWZ.
2. Zamawiający w każdej części zamówienia wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, o których mowa w rozdziale 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na serwer

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki serwisu gwarancyjnego na macierz dyskową

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące środki dowodowe:
1.1. opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 lub pkt. 4 formularza oferty (odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca) nazwę producenta i modelu urządzenia lub nazwę oprogramowania, opis powinien być sporządzony w oparciu o Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i odnosić się do każdego z wymagań określonych w tym załączniku, z załączeniem:
1.1.1. wydruków ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w stacjach roboczych, laptopach i serwerach (stosownie do części, na którą wykonawca składa ofertę) – dopuszcza się wydruki w języku angielskim;
1.1.2. dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dotyczącego głośności komputera sporządzonego przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub jako dokument równoważny oświadczenie producenta komputera dotyczące głośności tej jednostki (dotyczy części 1);
1.1.3. wydruki ze strony producentów systemów operacyjnych stanowiące potwierdzenie kompatybilności komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów (stosownie do części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) z oferowanym systemem operacyjnym – dopuszcza się wydruki w języku angielskim.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym w wezwaniu.
3. Postanowienia pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Opis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania umożliwiający Zamawiającemu weryfikację spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie wymagań minimalnych, wskazujący dla każdego elementu zawartego w tabeli w pkt. 3 lub pkt. 4 formularza oferty (odpowiednio do części zamówienia, na którą ofertę składa wykonawca) nazwę producenta i modelu urządzenia lub nazwę oprogramowania, opis powinien być sporządzony w oparciu o Załącznik nr 1 do SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) i odnosić się do każdego z wymagań określonych w tym załączniku, z załączeniem:
1.1. wydruków ze strony internetowej www.cpubenchmark.net potwierdzających wyniki testów dla procesorów zainstalowanych w stacjach roboczych, laptopach i serwerach (stosownie do części, na którą wykonawca składa ofertę) – dopuszcza się wydruki w języku angielskim;
1.2. dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dotyczącego głośności komputera sporządzonego przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub jako dokument równoważny oświadczenie producenta komputera dotyczące głośności tej jednostki (dotyczy części 1);
1.3. wydruki ze strony producentów systemów operacyjnych stanowiące potwierdzenie kompatybilności komputerów stacjonarnych, laptopów i serwerów (stosownie do części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) z oferowanym systemem operacyjnym – dopuszcza się wydruki w języku angielskim.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpowiednio wypełniony formularz oferty, sporządzony w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 2 do SWZ – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę, a oferta powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
2. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 5.1 SWZ oraz sekcji 5.8 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. Zaleca się wykorzystanie Załącznika nr 1 do SWZ do sporządzenia opisu, o którym mowa w pkt. 5.1.1 SWZ oraz sekcji 5.8 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1 SWZ (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ).
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy).
5. Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w pkt. 10.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych , w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w załączniku nr 4 do SWZ. Ze względu na brak wystarczającej ilości miejsca na uszczegółowienie informacji dotyczących możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, zamawiający informuje że warunki zmiany umowy znajdują się w załączniku nr 4 do SWZ (§ 11 projektu umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.